Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 
Prostorno uređenje


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA
PARKA PRIRODE BIOKOVO

 

Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo provest će se u razdoblju od 02. do 31. ožujka 2015. godine. Prostorni plan Parka prirode Biokovo određuje organizaciju i razgraničenje po namjeni, razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje područjem, sustav javne i druge infrastrukture, mjere korištenja, uređenja i zaštite, mjere za unapređenje i zaštitu prirode, krajobraznih vrijednosti i okoliša, kulturnih dobara.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge daju najkasnije do zaključenja javne rasprave odnosno do 31. ožujka 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem JU Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2., 21 000 Split. Više...


Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Biokovo


 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 
NACRT TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA NA JAVNOJ RASPRAVI

 

25.02.2015. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji se nalazi na javnoj raspravi do 25. ožujka 2015. godine.

Ovim se Tehničkim propisom između ostaloga propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12°C, ostali tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i atoplinsku zaštitu u zgradama, sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hlađenje te toplinsku zaštitu, sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade i drugo.
 

Ovim putem poziva se stručna i zainteresirana javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu. Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja možete dostaviti najkasnije do 25.03.2015. godine na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nacrt Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Prilozi


Natječaji


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 

25.02.2015. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radna mjesta stručnog referenta i stručnog savjetnika. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj: 22 od 25. veljače 2015. godine. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, tj. do 05. ožujka 2015. na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, sa naznakom "Za natječaj - Klasa: KLASA: 112-07/14-/02/28, URBROJ: 531-03-1-1-1-15-146", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. Više...


Informacija


ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA 
Želite živjeti bolje i plaćati manje?
 

19.02.2015. -  Obnovom po načelima energetske učinkovitosti mogu se ostvariti uštede na režijama od 30% do 60% te osigurati kvalitetniji uvjeti stanovanja. Energetski učinkovite zgrade pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih koje nemaju ta svojstva. Provedba energetskog pregleda prvi je korak u energetskoj obnovi zgrade i povećanju energetske učinkovitosti.

U tijeku su prijave na javni natječaj i javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa tako uz manja ulaganja vlastitih sredstava možete obnoviti svoj dom i poboljšati kvalitetu življenja. Uvjeti sufinanciranja i cjeloviti popis dokumentacije potrebne za prijavu nalaze se u tekstovima javnih poziva i natječaja objavljenima na internetskim stranicama Fonda
 
Više informacija o Programu energetske obnove višestambenih zgrada pročitajte ovdje


Informacija


DONESEN PRAVILNIK O SUSTAVNOM GOSPODARENJU
ENERGIJOM U JAVNOM SEKTORU

 

19.02.2015. -  Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš donijela je Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru kojim se u javnom sektoru propisuje obveza upravljanja potrošnjom energije i vode, analiza potrošnje, način izvještavanja o potrošnji energije i vode te metodologija sustavnog gospodarenja energijom.
 
Cilj sustavnog gospodarenja energijom je:

  • utvrditi potrošnju energenata i vode,
  • utvrditi mjesto, način i količinu potrošnje u zgradama ili dijelovima zgrada javnog sektora te javnoj rasvjeti
  • smanjiti potrošnju energije i vode te financijskih izdataka za energiju i vodu
  • smanjiti štetni utjecaji na okoliš kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 18/2015 od 18.02.2015. i stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru

 
Intervju


Ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš:
Država gradi POS jer nije mogla natjerati banke da pojeftine prazne stanove

(Jasmina Trstenjak, 12. veljače 2015.)

Razgovor s ministricom o novom zakonu o POS-u i najmu stanova, sustavu e-dozvola, projektu legalizacije, građevinskom sektoru, energetskoj obnovi i Strategiji prostornog razvoja Hrvatske do 2030. godine. Više...


Informacija


MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ SUDJELOVALA
NA STRUČNOM SKUPU O ZELENOJ GRADNJI

 

13. veljače 2015. u Zagrebu je u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, uz pokroviteljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, održan stručni skup o zelenoj gradnji.


Hrvatski građevinari u budućnosti se neće moći oslanjati na velike državne infrastrukturne projekte u mjeri u kojoj su mogli do sada već priliku trebaju tražiti i u projektima čija je glavna sastavnica zelena gradnja, ocijenila je ministrica Anka Mrak Taritaš. 
 

Hrvatska u budućnosti neće biti veliko gradilište kakvo je bila u kampanji izgradnje autocesta i podizanja desetaka tisuća novih stanova, rekla je ona na konferenciji za novinare uoči stručnog skupa o zelenoj gradnji, u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Nove tržišne niše za građevinare prema njezinu su mišljenju urbane transformacije i sanacije te energetska učinkovitost zgrada, a svi su ti zahvati povezani s načelima zelene gradnje. Više...


Komunalno gospodarstvo


JAVNI POZIV ZA RASPOREĐIVANJE I KORIŠTENJE SREDSTAVA KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA ZA 2015. GODINU
 

13.02.2015. - U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu. 

Rok za predaju zahtjeva temeljem Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu je 13. ožujka 2015. godine. Ispunjeni obrazac zahtjeva potrebno je poslati na e-mail adresu kapitalne.pomoci@mgipu.hrViše...


Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2015. godinu
Obrazac za prijavu (xls) (pdf)


Prostorno uređenje


MINISTARSTVO OSIGURALO SREDSTVA ZA
SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu za 2015. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave može zahtjev za dodjelu sredstava uputiti na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Odluci o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi stručno Povjerenstvo koje imenuje ministrica a prilikom raspodjele sredstava uzimat će se u obzir nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne , infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana. Više...
 

Odluka o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu
Obrazac za prijavu zahtjeva (xls)
Popis županija, gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2014. godini


Prenosimo


DGU STAVILA U SLUŽBENU PRIMJENU APLIKACIJU ZA KONVERZIJU SADRŽAJA GEODETSKOG PROJEKTA IZ DXF formata u GML format
 

Državna geodetska uprava je u službenu upotrebu stavila web aplikaciju koja pojednostavljuje i omogućuje konverziju grafičkog dijela geodetskog projekta odnosno geodetske podloge za zahvat u prostoru iz DXF formata u GML format. GML format ujedno je i zahtjevani format za unos podataka u informacijski sustav e-dozvola Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Aplikacija je namijenjena svim osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine broj 152/08, 61/11 i 56/13), a koji podatke o naručenim i izrađenim geodetskim projektima upisuju u Upisnik obavljanja geodetske djelatnosti.

Web Aplikacija je dostupna na adresi http://dxf2gml.dgu.hr   


Natječaji


JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA
AGENCIJE ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 

 

11.02.2015. - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada raspisala je natječaj za izbor Ravnatelja. Ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća nakon provedenog javnog natječaja, a imenuje se na razdoblje od četiri godine. 
 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 02. ožujka 2015. na adresu: Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb, Selska cesta 136 s naznakom „Za natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 
 

Tekst natječaja
Obrazac za prijavu


Informacija 


VLADA PRIHVATILA IZMJENE ZAKONA O DRUŠTVENO
POTICANOJ STANOGRADNJI (POS)

 

29.01.2015. - Vlada RH je na današnjoj sjednici prihvatila izmjene Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (POS) te ga uputila u Saborsku proceduru uz prijedlog donošenja po hitnom postupku. Izmjene zakona odnose se na smanjenje kamata na kredite i uvođenje državnog najma stanova. Pri tome se predlaže smanjivanje kamata na sve stanove u izgradnji i prodaji, a za koje nisu sklopljeni ugovori o kupoprodaji stana prije stupaja na snagu izmjena i dopuna Zakona. Danas se, naime, kredit otplaćuje na dva načina: jedan dio ide komercijalnoj banci, a iza toga se plaća dio u kojem je država aktivirala svoja sredstva. Za taj drugi dio za poček se plaća dva posto kamate i sada se predlaže smanjenje na 1 posto, a kamate gdje država angažira svoja sredstva s 5 na 3 posto.

Druga izmjena zakona je vezana uz najam odnosno uvođenje mogućnosti državnog najma stanova. Vlada time želi pokrenuti građevinski sektor i omogućiti onima koji žele kupiti nekretninu, da je kupe pod kontroliranim i povoljnim uvjetima, a onima koji to ne žele ostaviti mogućnost najma.


Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

 
Prenosimo


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA USPOSTAVILO
CENTAR UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU

 

03.02.2015. - Unutarnje tržište EU (uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti, kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu i sl. Prije svega potrebno je pravovremeno se informirati i kontaktirati određena nadležna tijela.  
 

Ministarstvo gospodarstva je, kako bi olakšalo snalaženje građanima i poduzetnicima, u studenom 2014. godine uspostavilo Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar, putem internetskog portala, objedinjava postojeće kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Na jednom mjestu možete dobiti sve relevantne informacije za ostvarenje svojih prava i mogućnosti! Više...
 

www.cut.hr


Priopćenje za javnost


MINISTRICA ANKA MRAK-TARITAŠ OBIŠLA GRADILIŠTA
POS-ovih STANOVA U ZAGREBU 

 

28.01.2015. - Ministrica Anka Mrak-Taritaš obišla je danas gradilišta stanova POS-a u Klari i Zapruđu. Uz ministricu gradilišta u obilasku su bili i njen zamjenik Željko Uhlir te direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Slavko Čukelj. Budući da Grad Zagreb ne sudjeluje u Programu, zemljište je i na jednoj i na drugoj lokaciji osigurala Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.
 

Zgrada u Klari dobro je prometno povezana brzim prometnicama i javnim gradskim prijevozom. U neposrednoj se blizini nalaze zgrade javne namjene: vrtić, osnovna škola, knjižnica, ambulanta te dječja igrališta i parkovi. Svaki stan ima pripadajuće garažno parkirno mjesto. Stanovi se griju dizalicom topline, najsuvremenijim sustavom za grijanje i hlađenje sa niskom potrošnjom energije koji koristi obnovljivi izvor, uzima toplinu iz vanjskog zraka te se stvara termodinamički ciklus uslijed isparavanja, kompresije, kondenzacije i ekspanzije. Zgrada ispunjava preduvjet za ishođenje energetskog certifikata A energetskog razreda, te bi trebala biti dovršena i spremna za useljenje u rujnu 2015. Više...
 

O POS-u


Priopćenje za javnost


MINISTRICA ANKA MRAK TARITAŠ PREDSTAVILA REZULTATE DOSADAŠNJEG TIJEKA OBNOVE POPLAVLJENIH KUĆA 
 

19.01.2015. - Danas, 19. siječnja 2015. ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš održala je konferenciju za medije u osnovnoj školi Ivana Meštrovića u  Drenovcima, jednoj od tri općine županjske Posavine koje su pretrpjele katastrofalnu poplavu u svibnju 2014. Ministrica je tom prigodom govorila o rezultatima, planovima i rokovima u vezi obnovi poplavljenih kuća na području županjske Posavine.

Ministrica je iznijela podatak da su u postupak obnove do sada ušle 1964 kuće. Obnova je završena na njih 1126 a za ostalih 838 kuća obnova je u tijeku. Od 1126 završenih kuća, njih 870 obnovili su vlasnici sami uz financijsku pomoć Države a radove na obnovi 256 kuća organizirala je Država. Od 838 kuća koje su u obnovi njih 629 obnavlja Država a 209 vlasnici uz financijsku pomoć Države.  Više...


Podaci o obnovi, uključujući i podatke o obnovi po naseljima


Informacija

 

DOSAD RIJEŠENO 40 POSTO ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU 
 

13.01.2015. (Hina) - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš rekla je kako je dosad riješeno oko 40 posto zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih objekata te je najavila da bi posao legalizacije trebao biti završen 2016. godine.
 

 "Ovaj čas na razini Hrvatske imamo stvarno riješenih predmeta legalizacije oko 40 posto", rekla je ministrica Mrak-Taritaš. Dodala je da će se do kraja ove godine riješiti oko 60 do 70 posto zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih objekata.
 

Po podatcima objavljenim u listopadu prošle godine, ukupno je podneseno 826.848 zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih objekata. Više...