Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izmjene i dopune Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Na sjednici održanoj 5. travnja 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 32/18, od 6. travnja 2018., na temelju koje započinje postupak izrade Izmjena i dopuna tog prostornog plana državnog značaja. Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera donio je Hrvatski sabor 4. travnja 2014. i objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 49/14.
 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator izrade je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera pokrenut je u cilju zaštite i održivog korištenja jedinstvenog prostora Nacionalnog parka Plitvička jezera za cjelokupno područje Parka unutar granica određenih Zakonom o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom („Narodne novine“, br. 29/49, 34/65 i 13/97), u ukupnoj površini od 266 km2.

Obzirom na neupitni značaj Nacionalnog parka Plitvička jezera za identitet hrvatskog prostora i na svijest o rastućem interesu za njegovo posjećivanje i korištenje, donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera osigurat će se dodatni preduvjeti za očuvanje vrijednosti i održivo korištenje prostora Nacionalnog parka.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana:
 
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera
"Narodne novine" broj 32/18.

 
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:
 
10.05.2018. - Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera na okoliš

Prostorni plan Nacionalnog parka Plitvička jezera

Tekstualni dio plana:
 
Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana
Knjiga II. Obrazloženje Plana i obvezni prilozi
   
Grafički dio plana Kartografski prikazi:
 
0. Karta granica
1. Korištenje i namjena prostora
2.A Pregledna karta zaštite prirodne baštine – zone zaštite
2.B Ekološka mreža
3. Karta staništa
4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
5. Plan posjećivanja i razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje 
6.A Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet
6.B Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i telekomunikacije
6.C Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav
6.D Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodoopskrbni sustav
6.E Infrastrukturni sustavi i mreže - Odvodnja otpadnih voda
7.1 Građevinska područja naselja - naselje Saborsko - Kuselj
7.2 Građevinska područja naselja - naselje Sertić Poljana
7.3 Građevinska područja naselja - naselja Korana I. i Korana II
7.4 Građevinska područja naselja - naselje Poljanak
7.5 Građevinska područja naselja - naselje Rastovača
7.6 Građevinska područja naselja - naselje Plitvica Selo
7.7 Građevinska područja naselja - naselje Zaklopača
7.8 Građevinska područja naselja - naselje Plitvička Jezera - Velika Poljana
7.8.1 Građevinska područja naselja - naselja Plitvička Jezera i Jezerce - Mukinje
7.9 Građevinska područja naselja - naselje Jezerce
7.10 Građevinska područja naselja - naselje Donji Babin Potok
7.11 Građevinska područja naselja - naselje Gornji Babin Potok
7.12 Građevinska područja naselja - naselje Prijeboj
7.13 Građevinska područja naselja - naselje Drakulić Rijeka
7.14 Građevinska područja naselja - naselje Kapela Korenička
7.15 Građevinska područja naselja - naselje Čujića Krčevina
7.16 Građevinska područja naselja - naselja Rudanovac i Vrelo Koreničko
7.17 Građevinska područja naselja - naselja Homoljac
   

  
Ispiši stranicu