Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prostorni plan Nacionalnog parka Plitvička jezeraTekstualni dio plana
Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana
Knjiga II. Obrazloženje Plana i obvezni prilozi
   
Grafički dio plana Kartografski prikazi:
0. Karta granica
1. Korištenje i namjena prostora
2.A Pregledna karta zaštite prirodne baštine – zone zaštite
2.B Ekološka mreža
3. Karta staništa
4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
5. Plan posjećivanja i razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje 
6.A Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet
6.B Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i telekomunikacije
6.C Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav
6.D Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodoopskrbni sustav
6.E Infrastrukturni sustavi i mreže - Odvodnja otpadnih voda
7.1 Građevinska područja naselja - naselje Saborsko - Kuselj
7.2 Građevinska područja naselja - naselje Sertić Poljana
7.3 Građevinska područja naselja - naselja Korana I. i Korana II
7.4 Građevinska područja naselja - naselje Poljanak
7.5 Građevinska područja naselja - naselje Rastovača
7.6 Građevinska područja naselja - naselje Plitvica Selo
7.7 Građevinska područja naselja - naselje Zaklopača
7.8 Građevinska područja naselja - naselje Plitvička Jezera - Velika Poljana
7.8.1 Građevinska područja naselja - naselja Plitvička Jezera i Jezerce - Mukinje
7.9 Građevinska područja naselja - naselje Jezerce
7.10 Građevinska područja naselja - naselje Donji Babin Potok
7.11 Građevinska područja naselja - naselje Gornji Babin Potok
7.12 Građevinska područja naselja - naselje Prijeboj
7.13 Građevinska područja naselja - naselje Drakulić Rijeka
7.14 Građevinska područja naselja - naselje Kapela Korenička
7.15 Građevinska područja naselja - naselje Čujića Krčevina
7.16 Građevinska područja naselja - naselja Rudanovac i Vrelo Koreničko
7.17 Građevinska područja naselja - naselja Homoljac
   

  
Ispiši stranicu