Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Upute, objašnjenja i mišljenja

 
14.10.2014. - UPUTA za postupanje sa predmetima koje je obradila Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
12.01.2015. - OBJAŠNJENJE o dostavi podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa
02.04.2014. - Objašnjenje o provedbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama vezano uz dostavu podataka o OIB-u
31.03.2014. - ODGOVOR o ozakonjenju bungalova
18.03.2014. - ODGOVOR o ozakonjenju zgrade poljoprivredne namjene i jezera (ribnjaka)
18.02.2014. - MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja zgrade u infrastrukturnom koridoru
18.02.2014. - MIŠLJENJE o primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
17.02.2014. - MIŠLJENJE Ministarstva o mogućnosti donošenja rješenja o izvedenom stanju u slučaju neusklađenosti prostornih planova
10.02.2014. - MIŠLJENJE o razdvajanju predmeta u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata za koje je zahtjev podnio DUUDI
29.01.2014. - MIŠLJENJE o slučaju kad nezakonito izgrađena zgrada nije vidljiva na digitalnoj ortofoto karti DOF5/2011
22.01.2014. - MIŠLJENJE o proširenju zahtjeva za donošenju rješenja o izvedenom stanju
OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 27.06.2013. godine
OBJAŠNJENJE vezano za legalnost građevina (zgrada) obnovljenih u sklopu projekta obnove odnosno kupljenih za potrebe stambenog zbrinjavanja

MIŠLJENJE o uporabi podataka nove katastarske izmjere u postupcima ozakonjenja zgrada
ODGOVORI na upite u vezi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
ODGOVOR o utjecaju tužbe zbog smetanja posjeda na donošenje rješenja o izvedenom stanju
ODGOVOR o ozakonjenju piste u sklopu sportskog kompleksa
ODGOVOR o obračunu građevinske (bruto) površine zgrade
ODGOVOR o ozakonjenju zgrade koja je izgrađena protivno građevinskoj dozvoli
ODGOVOR na predstavku
ODGOVOR na upit o donaciji ili odgađanju legalizacije
ODGOVOR o ozakonjenju betonare
ODGOVOR o donošenju rješenja o komunalnom doprinosu
MIŠLJENJE o donošenju rješenja o izvedenom stanju - upravni spor
MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade - kulturno dobro
MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade - zaštićena zona
ODGOVOR o statusu zgrade za koju je doneseno rješenje o uklanjanju
ODGOVORI na upite u vezi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
MIŠLJENJE o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na površini javne namjene
MIŠLJENJE o ozakonjenju betonare
MIŠLJENJE o izračunu građevinske (bruto) površine zgrade
ODGOVOR o tumačenju odredbe članka 113. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11)
MIŠLJENJE o nadležnosti za odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
MIŠLJENJE o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske
ODGOVOR o broju etaža koje se mogu ozakoniti

ODGOVOR o podnošenju zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju
ODGOVOR o utjecaju presude Upravnog suda na mogućnost ozakonjenja
ODGOVOR o nemogućnosti ozakonjenja građevine bez deke ili krovišta
ODGOVOR o vlasništvu i naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
MIŠLJENJE o završetku postupaka i utvrđivanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade po 'starom' ili 'novom' zakonu
OBAVIJEST o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
ODGOVORI na upite u vezi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja nadograđenog dijela zgrade
ODGOVOR o provođenju ponovnog postupka u svrhu ozakonjenja izvedenih radova
MIŠLJENJE o završavanju započetih postupaka
MIŠLJENJE o utvrđivanju građevne čestice zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju te postupka izdavanja potvrde glavnog projekta
ODGOVOR o protivljenju suvlasnika podnošenju zahtjeva za legalizaciju
OBAVIJEST o nemogućnosti ozakonjenja uklonjene zgrade
ODGOVOR o povratu sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
ODGOVOR o propisivanju odgode plaćanja komunalnog doprinosa
ODGOVOR o tome što je zgrada javne namjene
ODGOVOR o ozakonjenju reklamnog panoa
MIŠLJENJE o nastavku postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade u slučaju smrti podnositelja zahtjeva
ODGOVOR o ovlaštenju za izradu projekta za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

ODGOVOR o sadržaju arhitektonske snimke
ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja zgrade koja je dijelom izgrađena na površini javne namjene
MIŠLJENJE o pripadnosti naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
ODGOVOR o u vezi upravne pristojbe za donošenje rješenja o izvedenom stanju
ODGOVOR o promjeni namjene zgrade te mogućnosti izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u zgradi stambene namjene
ODGOVOR o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
ODGOVOR da li je hala od čeličnih profila trajni objekt
ODGOVOR o obračunu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
OBAVIJEST o donošenju naputaka
ODGOVOR o izračunu građevinske (bruto) površine nezakonito izgrađene zgrade
ODGOVOR o odbijanju zaprimanja geodetskog elaborata od strane katastarskog ureda
ODGOVOR o uplati naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
ODGOVOR o ostvarivanju popusta kod legalizacije obiteljske kuće branitelja
ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja zgrade evidentirane na digitalnoj ortofoto karti na dan 21. lipnja 2011., na kojoj je nakon spomenutog datuma postavljen crijep na krovu
OBAVIJEST o mogućnosti obročne otplata za troškove 'legalizacije'
ODGOVOR o mogućnosti ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u zaštitnom pojasu trase budućeg kanala Dunav-Sava
ODGOVOR o ozakonjenj nezakonito izgrađene zgrade (vikendice) koja se nalazi na građevinskom zemljištu u zoni komercijalnog turizma
MIŠLJENJE o izradi, sadržaju i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Državne geodetske uprave od 04. prosinca 2012.
OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 12. studenoga 2012.
ODGOVOR o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade na eksploatacijskom polju nafte i plina
MIŠLJENJE o mogućnosti izdavanja rješenja o izvedenom stanju
MIŠLJENJE o ozakonjenju objekata na pomorskom dobru
MIŠLJENJE o odgodi plaćanja doprinosa i obračunavanju kamata
OBJAŠNJENJE provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 05. rujna 2012.
Ispiši stranicu