Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Na koji se način provodi energetsko certificiranje?

Energetski certifikat za zgradu izdaje ovlaštena osoba na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade. Energetski pregled zgrade provode ovlaštene osobe svaka u dijelu svoje struke na temelju metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada (skupa radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda zgrada koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada).
  
Energetski pregled zgrade uključuje:
 • pripremne radnje,
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradi koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade,
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
 • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine,
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom razdoblja povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera,
 • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno energetskih svojstava zgrade.
 
U postupku provođenja energetskog pregleda zgrade provode se analize koje se odnose na: 
 1. način gospodarenja energijom u zgradi,
 2. toplinske karakteristike vanjske ovojnice,
 3. sustav grijanja,
 4. sustav hlađenja,
 5. sustav ventilacije i klimatizacije,
 6. sustav za pripremu potrošne tople vode,
 7. sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije,
 8. sustav električne rasvjete,
 9. sustav opskrbe vodom,
 10. sustav mjerenja, regulacije i upravljanja,
 11. alternativne sustave za opskrbu energijom.

Energetsko certificiranje nove zgrade uključuje potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ukoliko je postojala obveza njegove izrade.

Sadržaj Izvješća o energetskom pregledu nove zgrade propisan je Metodologijom.

Za slučaj da ovlaštena osoba utvrdi da nova zgrada nije izgrađena u skladu s glavnim projektom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade ili da su eventualne izmjene tijekom gradnje u odnosu na taj projekt od utjecaja na energetsko svojstvo zgrade ili da na temelju podataka iz dokumentacije navedene u stavku 2. ovoga članka nije moguće proračunati potrebnu godišnju specifičnu toplinsku energiju za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, odnosno odrediti energetski razred zgrade i izraditi energetski certifikat, tada se provodi postupak energetskog pregleda.

Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Ispiši stranicu