Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Dokaz pravnog interesa

Ukoliko je prema dokumentu prostornog uređenja moguća željena gradnja/rekonstrukcija, potrebno je pribaviti dokaz da imate pravo graditi. Dokazom pravnog interesa smatra se:

  • izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,
  • predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja,
  • odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja,
  • ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,
  • pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine,
  • pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.
Ispiši stranicu