Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izrada glavnog projekta

Slijedeći korak je izrada glavnog projekta koji predstavlja skup međusobno usklađenih  projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, sadrži: arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt. Izrađuje ga ovlaštena fizička osoba strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer. Popis ovlaštenih osoba možete pronaći na web stranicama Hrvatske komore arhitekata http://www.arhitekti-hka.hr/ , Hrvatske komore inženjera građevinarstva http://www.hkig.hr/, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike http://www.hkie.hr i Hrvatske komore inženjera strojarstva http://www.hkis.hr

Uz glavni projekt, zasebni dio glavnog projekta je geodetski projekt kojim se prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom. Geodetski projekt izrađuje ovlašteni inženjer geodezije čiji popis je dostupan na web stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije http://www.hkoig.hr/ 
 
Investitor, odnosno projektant može od nadležnog upravnog odjela zatražiti da ga obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za određenu građevinu na određenoj lokaciji te načinu provedbe Zakona o gradnji i/ili pojedinih odredbi prostornog plana. Uz zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt prilažu se kopija katastarskog plana te opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi, ako je to potrebno za davanje obavijesti. Obavijest o posebnim uvjetima izdaje se u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt dostupan je ovdje  

U svrhu izrade glavnog projekta javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu investitora utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom.

Ispiši stranicu