Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Legalizacija

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada je projekt kojim se nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravno izgrađenih objekata a s time u vezi i uvesti red u prostorno uređenje države.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada uređeno je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17). Izmjene i dopune Zakona iz 2017. godine omogućile su ponovno predavanje zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine ali uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte OVDJE

Županijama i gradovima koji ne uspijevaju rješavati predmete u zadanim rokovima pomaže Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – AZONIZ. Svi podatci o radu AZONIZ-a, potrebni obrasci i kontakt podaci dostupni su na web stranicama Agencije.

Ministarstvo je izradilo registar u kojem su vidljivi podaci o broju riješenih predmeta po županijama i gradovima a možete mu pristupiti OVDJE

Za one građevine koje su bespravno sagrađene ili rekonstruirane nakon 21. lipnja 2011., a vlasnici ih žele legalizirati, potrebno se obratiti lokalnom upravnom tijelu nadležnom za izdavanje dozvola za gradnju radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji. 

Ukoliko ste podnositelj zahtjeva a imate eventualne nedoumice vezane za postupak ozakonjenja obratite se u nadležni ured kojem ste podnijeli zahtjev. Ukoliko rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s Vašim očekivanjima imate pravo podnijeti žalbu na to rješenje Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.


Dodatne informacije:
 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
Narodne novine 86/12,
 143/13, 65/17 - Osnovne informacije o Zakonu
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Narodne novine 98/12
  - Informacije o naknadi za legalizaciju
Postupak legalizacije
Upute, objašnjenja i mišljenja
REGISTAR broja rješenih zahtjeva
Upravni odjeli koji obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
AZONIZ - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
   
  -------------------------------------------------------------------------------------
Informacija o vojnim zračnim snimkama
HRVATSKE VODE: Uputa o ostvarivanju pravne mogućnosti ishođenja suglasnosti za ozakonjenje zgrade u vodnom dobru
BROŠURA: VODIČ za legalizaciju bespravne građevine
  -------------------------------------------------------------------------------------
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada PO PROPISU KOJI JE PRESTAO VAŽITI ALI SE MOŽE PRIMJENJIVATI na započete postupke za vrijeme njihova trajanja

Ispiši stranicu