Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Naknada je novčani iznos koji prije donošenja rješenja o izvedenom stanju plaća podnositelj zahtjeva. Ako se legalizira zgrada s više stambenih odnosno funkcionalnih jedinica podnositelj zahtjeva plaća naknadu razmjernu svom djelu građevine a ostali vlasnici su obvezni platiti naknadu za svoj dio legalizirane građevine. Ako zgrada ima i legalnih dijelova tada vlasnici legalnog dijela zgrade nisu obveznici plaćanja naknade.
 
Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi. Donosi ga upravno tijelo općine odnosno grada na čijem se području građevina nalazi a koje je nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. Upravni odjel koji povodi postupak legalizacije dostavit će mu potrebne podatke za obračun iznosa naknade nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani za donošenje rješenja o izvedenom stanju. Nakon plaćanja naknade u cijelosti ili prvog obroka, u slučaju obročne otplate, stječu se uvjeti za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Visina naknade za građevinu, odnosno za dio građevine koji se ozakonjuje utvrđuje se ovisno o veličini (broj kubika m3), lokaciji (namjeni sukladno prostornom planu) te načinu plaćanja naknade (jednokratno ili obročno). Naknada ne može biti niža od 500 kuna. Za sve pomoćne zgrade naknada je fiksna i iznosi 500 kuna po zgradi, no u određenim slučajevima može biti i viša ovisno o koeficijentu lokacije zgrade.
 
VIDI! Program za izračun naknade

Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva za ozakonjenje zgrade treba pisano navesti koji način plaćanja naknade odabire, odnosno izjasniti se da li naknadu namjerava platiti jednokratno ili obročno, s naznakom roka otplate. Ako se podnositelj pisano ne izjasni o načinu plaćanja naknade, odnosno ako je utvrđeni iznos naknade 1.500,00 kuna ili manje, upravno tijelo izdaje rješenje s jednokratnim plaćanjem. Kod jednokratnog plaćanja naknade izvršene u roku 30 dana obvezniku se odobrava popust od 25%. Iznos naknade s obračunatim popustom ne može biti manji od 500,00 kuna po zgradi. Naknada veća od 1.500,00 kuna može se platiti obročno.
 
Obročno plaćanje odobrava se na rok otplate do 5 godina ili najduže 60 mjeseci, u mjesečnim obrocima, uz plaćanje prvog obroka koji ne može biti niži od 5% ukupnog iznosa naknade, odnosno ne manji od 1.000,00 kuna. Visina mjesečnih obroka utvrđuje se na način da se ukupan iznos naknade umanjen za prvi obrok raspodjeljuje po mjesecima otplate (na rok do 59 mjeseci) na jednake iznose, koji ne mogu biti manji od 300,00 kuna mjesečno. Mjesečni obroci dospijevaju na naplatu odnosno plaćaju se do 20‐tog u mjesecu za tekući mjesec, u skladu s planom otplate. Obveza plaćanja mjesečnih obroka počinje prvi kalendarski mjesec nakon mjeseca u kojem je rok dospijeća plaćanja prvog obroka. 

Otvoren je zajednički račun za uplatu naknade na području svih gradova, općina i Grada Zagreba.

Broj računa koji se upisuje u rješenje o obračunu naknade je sljedeći:
IBAN HR3110010051700029633 - Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

 
VIDI! Obrazloženje vezano uz uplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

VIDI! UPLATA naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kada rješenje donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

30% sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru po postojećem su, vežećem zakonu, prihod proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela. Taj novac u slučaju da Agencija rješava zahtjev ide na račun Agencije.
 
30% sredstva od naknade je prihod lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koristi se namjenski za izradu prostornih planova te za infrastrukturna poboljšanja dok je 40% sredstva naknade prihod državnog proračuna, a koriste se za provedbu zakona o legalizaciji, uklanjanje bespravnih zgrada i slično.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja o naknadi odlučuje nadležno županijsko tijelo ili Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ako je žalba izjavljena protiv rješenja Grada Zagreba koji ujedno ima status županije.
 

VIŠE INFORMACIJA :
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Narodne novine 98/12

 


 

Ispiši stranicu