Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Naknada za ozakonjenje

Da bi se proveo postupak izdavanje rješenje o izvedenom stanju, podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti određene naknade a to su:
  • komunalni doprinos,
  • vodni doprinos i
  • naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
     

Komunalni doprinos prihod je jedinice lokalne samouprave koji se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno odredbama članaka 31.-33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 (pročišćeni tekst),  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11). Odluku o komunalnom doprinosu kojom se među ostalim utvrđuju područja zone u gradu, odnosno općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, te način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Vodni doprinos plaća investitor gradnje sukladno odredbama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine br. 78/10) i Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (Narodne novine br. 79/10). Više informacija o vodnom doprinosu možete pronaći na web stranicama Hrvatskih voda

Sukladno odredbama Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Narodne novine 101/11), predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave propisuju svojim odlukama vrijednosti jediničnih naknada za svaku položajnu zonu. U skladu s odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11) predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su donijeti odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za utvrđivanje iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, odnosno od 15. rujna 2011. Također, predstavnička tijela u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu Uredbe, mogu donijeti odluku kojom se dopušta ozakonjenje više od dviju etaže na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno planu unutar i/ili izvan građevinskog područja.

Nadležno općinsko odnosno gradsko tijelo uzimajući u obzir kriterije kojima se definiraju prostorna i tehnička obilježja nezakonito izgrađenog objekta te kojima se ocjenjuje utjecaj nezakonito izgrađene zgrade na prostor izračunava iznos naknade koji je stranka dužna platiti. U svrhu učinkovitije uspostave cjelovitog pravnog okvira za provedbu predmetnog Zakona i Uredbe, mogu se preuzeti sljedeći dokumenti:

 

Obrazloženje načina primjene članka 5. Uredbe
Predložak Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
Predložak Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
Obrazloženje načina obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Tablica za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Obrazloženje vezano uz uplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Ispiši stranicu