Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Strane osobe koje obavljaju djelatnost građenja

 

 1. Izvođenje građevinskih radova tvrtke iz treće države (ne članice EGP-a)
  Člankom 71. stavkom 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje ili djelatnost ispitivanja i prethodnih istraživanja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu s tim Zakonom i drugim posebnim propisima.

  Nadalje, člancima 29. i 30. Zakona propisano je da graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, a izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

  Slijedom navedenoga, članak 71. Zakona propisuje pravo strane pravne osobe sa sjedištem u trećoj državi obavljanja privremene ili povremene djelatnosti građenja, dok što se tiče trajnog obavljanja djelatnosti građenja izvođač iz treće države mora ispunjavati uvjete propisane člancima 29. i 30. Zakona, što znači da mora biti registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova te mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

  Nadalje, ukoliko izvođač iz treće države ima zaposlenog voditelja građenja, odnosno voditelja radova iz Republike Hrvatske koji su na dan stupanja na snagu novoga Zakona na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) ispunjavali uvjete za inženjera gradilišta za određenu skupinu građevina, odnosno za voditelja pojedinih radova, sukladno članku 108. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15), mogu obavljati poslove inženjera gradilišta na svim građevinama, odnosno poslove ovlaštenog voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe za vođenje radova, i to do ustrojavanja odgovarajućeg imenika Komore.

  Također, sukladno istom članku Zakona, osobe koje su na dan stupanja na snagu novog Zakona na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) ispunjavale uvjete za voditelja radova, a imaju završenu srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci, mogu obavljati poslove voditelja radova i moraju podnijeti zahtjev za upis u posebnu evidenciju odgovarajuće komore, prema posebnom propisu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

  Uz navedeno ističemo da u prijelaznom razdoblju sukladno članku 64. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15) osobe koje su po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu toga Zakona ispunjavale uvjete za voditelja građenja i voditelja radova stječu pravo upisa u Komoru ako u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu toga Zakona podnesu zahtjev za upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja ili imenik ovlaštenih voditelja radova Komore. Nadležna komora izvršit će upis ovlaštenog voditelja građenja i voditelja radova po ustrojavanju odgovarajućeg imenika ovlaštenih voditelja građenja i imenika ovlaštenih voditelja radova.

  Ukoliko izvođač iz treće države zapošljava fizičku osobu koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja građenja, odnosno voditelja radova, sukladno članku 59. stavku 2. Zakona, tada ista ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni voditelji građenja, odnosno ovlašteni voditelji radova, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, te mora proći postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova voditelja građenja, odnosno voditelja radova, a koji sukladno članku 73. Zakona provodi i rješenje o tome donosi odgovarajuća komora.
   
 2. Obavljanje djelatnosti građenja u RH – strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (npr. Bugarska)
  Sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a, koja obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku. Istim člankom propisano je da uz spomenutu izjavu mora priložiti i isprave kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe te da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

  Nadalje, upućujemo na članak 61. istoga Zakona sukladno kojem ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću Komoru. Komora prema članku 65. Zakona provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije.

  Također, u pogledu izdavanja građevinske dozvole i građenja građevine, napominjemo kako je sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) investitor osoba u čije ime se gradi građevina te da je obveza investitora, a ne izvođača ishoditi građevinsku dozvolu.
   
 3. Kako strane osobe sa sjedištem u trećoj državi mogu započeti obavljati poslove građenja?
  Člankom 71. stavkom 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) propisano je da strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje ili djelatnost ispitivanja i prethodnih istraživanja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu s tim Zakonom i drugim posebnim propisima.

  Stavkom 2. istog članka propisano je da se pretpostavka uzajamnosti iz stavka 1. ne primjenjuje na državljane države članice Svjetske trgovinske organizacije.

  Slijedom navedenog strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja nije članica Svjetske trgovinske organizacije, a koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa navedenim Zakonom te mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument koji se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama., imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom. Zakonom nije propisana obveza da se pisanom izjavom o tome obavijesti Ministarstvo ili neko drugo tijelo.

  Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja je članica Svjetske trgovinske organizacije, a koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument koji se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom. Zakonom i u ovom slučaju nije propisana obveza da se pisanom izjavom o tome obavijesti Ministarstvo ili neko drugo tijelo.
   
 4. Kako pravne osobe sa sjedištem u trećoj državi koje trajno obavljaju djelatnost u RH mogu obavljati djelatnost građenja?
  Strana pravna osoba ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja ukoliko ispunjava uvjete propisane člancima 29. i 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15), što znači da mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, odnosno za izvođenje pojedinih radova te mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.
   
 5. Može li strana tvrtka iz Republike Turske biti glavni izvođač radova na gradilištu u Republici Hrvatskoj? Ukoliko može, kakva je procedura dobivanja tog statusa?
  Strana pravna osoba, sa sjedištem u trećoj državi koja je članica Svjetske trgovinske organizacije, može privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu sa Zakonom poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) i drugim posebnim propisima ili trajno pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu s istim Zakonom i ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.

  Sukladno navedenom, a temeljem članka 55. stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta, ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača.
   
 6. Mogu li turski ovlašteni inženjeri raditi poslove voditelja građenja te na koji način mogu prenijeti ovlaštenje u Republiku Hrvatsku?
  Sukladno članku 59. stavku 2. i 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15), fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni voditelj radova, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.
   
 7. Može li voditelj građenja biti ovlašteni inženjer iz Hrvatske, zaposlen u toj tvrtki?
  Može.
   
 8. Budući da nije propisana obveza da se pisanom izjavom obavijesti Ministarstvo o početku obavljanja djelatnosti građenja, na koji način strana tvrtka npr. iz Turske dokazuje ovlaštenje za obavljanje navedene djelatnosti prema nadležnim tijelima Ministarstva ili Inspektora?
  Strani izvođač iz Republike Turske pravo na privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti građenja dokazuje dokumentom kojim se pravo obavljanja djelatnosti dokazuje u državi sjedišta strane osobe ili važećom licencom odnosno dokumentom kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira u toj državi. Osim toga, strani izvođač mora imati dokaz da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama (dokaz je ugovor ili polica o osiguranju koja je važeća na području Republike Hrvatske).

  Strani izvođač iz Republike Turske koji trajno obavlja djelatnost građenja u Republici Hrvatskoj pravo na obavljanje djelatnosti građenja dokazuje registracijom za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova te mora imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom (sukladno člancima 29. i 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15).

 

 


 

 
Ispiši stranicu