Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Tipski projekti

 1. Građenje kioska na kulturnom dobru
  Prema odredbi članka 2. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.) bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu. Javna površina tj. površina javne namjene koju ima u vidu citirana odredba Pravilnika je prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.) svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.). Budući da je tvrđava Klis kulturno dobro, odnosno građevina javne i društvene namjene (građevina namijenjena obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti – kulture) koja je svima dostupna pod jednakim uvjetima mišljenja smo da ista ima svojstvo javne površine u smislu citiranih odredbi te da se  citirana odredba Pravilnika odnosi i na predmetni slučaj.
   
 2. Obavljanje djelatnosti u kiosku na javno prometnim površinama
  Odredbom članka 2. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.) propisano je da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu.
  Slijedom navedene odredbe, sukladno članku 77. stavku 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13.) za predgotovljene dijelove građevine za koje je dokazano da se izvode prema odredbama toga Zakona (u daljnjem tekstu: tipski projekt), rješenje o tipskom projektu donosi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.
  Nadalje, što se tiče tehničke ocjene postoje dvije mogućnosti njezina donošenja, a to su donošenje:
   - europske tehničke ocjene sukladno Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011), slijedom čega se kiosk odnosno druga građevina gotove konstrukcije smatra građevnim proizvodom koji se nalazi u usklađenom području, odnosno
   - hrvatske tehničke ocjene sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13. i 30/14.), slijedom čega se u tom slučaju kiosk odnosno druga građevina gotove konstrukcije smatra građevnim proizvodom koji se nalazi u neusklađenom području.
  U prvom slučaju, kada se donosi europska tehnička ocjena, sukladno članku 19. Uredbe (EU) br. 305/2011 proizvođač kioska odnosno druge građevine gotove konstrukcije podnosi zahtjev za europsku tehničku ocjenu, te na temelju njega organizacija TAB-ova (tijela za tehničko ocjenjivanje) izrađuje i donosi europski dokument za ocjenjivanje.
  Načela izrade i donošenja europskog dokumenta za ocjenjivanje, obveze TAB-ova koji zaprimaju zahtjev za europsku tehničku ocjenu, objavljivanje europskog dokumenta za ocjenjivanje te europska tehnička ocjena propisani su člancima 20. do 26. Uredbe (EU) br. 305/2011.
  U drugom slučaju, kada se donosi hrvatska tehnička ocjena, sukladno članku 37. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“, br. 76/13. i 30/14.) na traženje proizvođača kioska odnosno druge građevine gotove konstrukcije hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja izrađuje hrvatski dokument za ocjenjivanje i izdaje hrvatsku tehničku ocjenu.
  Načela izrade, sadržaj hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje, obveze HTTO-a pri izdavanju hrvatske tehničke ocjene, objavljivanje hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje te hrvatska tehnička ocjena propisani su člancima 38. do 42. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“, br. 76/13. i 30/14.).
  U vezi navedenoga, želimo napomenuti da je sukladno članku 16. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“, br. 76/13. i 30/14.) upravno tijelo za imenovanje TAB-om Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, dok je sukladno članku 45. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“, br. 76/13. i 30/14.) za imenovanje HTTO-om također nadležno navedeno Ministarstvo.
  Nadalje, popis TAB-ova koji su imenovani prema Uredbi (EU) br. 305/2011, među kojima je i hrvatski TAB, može se pronaći na NANDO bazi Europske komisije putem poveznice: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm, a što se tiče HTTO-a valja napomenuti da je člankom 45. stavkom 5. Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“, br. 76/13. i 30/14.) propisano da se hrvatski TAB smatra ujedno i HTTO-om. Uvidom u navedenu bazu razvidno je da je hrvatski TAB Institut IGH dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu – TD, Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb.
   
 3. Kiosk na pomorskom dobru i potreba ishođenja uporabne dozvole
  P
  rema odredbi članka 2. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.), bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini se može graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu. Javna površina tj. površina javne namjene koju ima u vidu citirana odredba Pravilnika je prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.) svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.). Budući da je pomorsko dobro javna površina jer je svima dostupno pod istim uvjetima citirana se odredba Pravilnika odnosi i na predmetni slučaj.
  Dakle, za građenje na pomorskom dobru kioska gotove konstrukcije tlocrtne površine 9 m² koji ima tipski projekt za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili koji ima tehničku ocjenu sukladno posebnom zakonu ne izdaje se građevinska dozvola već se isti gradi na temelju odluke nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo. Nadalje, imajući u vidu odredbe članka 144. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13.), a u vezi s odredbama članka 136. stavka 2. istog Zakona, prema kojima se uporabna dozvola može izdati samo za građevinu, odnosno radove koja se gradi, odnosno koji se izvode na temelju građevinske dozvole ili na temelju glavnog projekta ako se radi o građevini koja je namijenjena obavljanju djelatnosti ili koja se prema posebnim propisima ne evidentira u katastru, za uporabu spomenutog kioska ne izdaje se uporabna dozvola.
  Slijedom navedenog, kao i imajući u vidu činjenicu da se odredba članka 136. stavka 1. Zakona o gradnji odnosi samo na građevine za koje se izdaje uporabna dozvola, postojanje uporabne dozvole ili drugog akta vezanog uz građenje u predmetnom slučaju nije uvijet za evidentiranje kioska u katastru, a niti za donošenje rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu.
  Pri tome, imajući u vidu navode iz vašeg upita, posebno napominjemo da postojanje, odnosno ne postojanje "odluke nadležnog tijela Grada Splita za postavljanje kioska na navedenoj lokaciji" nije od utjecaja na mogućnost, odnosno potrebu izdavanja građevinske i uporabne dozvole te da pitanje eventualnog građenja kioska na navedenoj lokaciji bez propisane dokumentacije nije predmet postupka donošenja rješenja za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu već je isto prema Zakonu o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13.) predmet postupka kojeg provodi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstveni upravni odjel na čijem se području gradi, tj. komunalni redar.
   
 4. Postavljanje kioska na zemljište u privatnom vlasništvu
  Povodom vašeg pitanja da li je za postavljanje kioska do 12 m² izvan javne površine (javnog dobra), tj. na zemljištu u privatnom vlasništvu u svrhu obavljanja ugostiteljske, odnosno trgovinske djelatnosti potrebno ishoditi odobrenje/rješenje nadležnog tijela za postavljanje istog ili je takav objekt moguće postaviti samo uz odobrenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, obavještavamo vas da se prema odredbi članka 2. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.), bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu. Navedenim Pravilnikom uređena je mogućnost postavljanja kioska na javnoj površini, a za građenje kioska na zemljištu u privatnom vlasništvu potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.). Iznimno od toga, ako je kiosk pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade isti se prema odredbi članka 4. podstavka 1. alineje 1. spomenutog Pravilnika može graditi na temelju glavnog projekta. Ovaj glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji i spomenutom Pravilniku mora biti u skladu sa svim propisima i pravilima struke koji se odnose na projektiranje tog kioska i ne smije biti protivan prostornom planu.
  Izjednačavanje pravila za građenje na javnoj površini i na zemljištu u privatnom vlasništvu nije moguće, jer se radi o površinama koji su u različitom planerskom i pravnom režimu, tj. prema odredbama članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03. (pročišćeni tekst), 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14.) odlukom o komunalnom redu mogu se uređivati samo pitanja vezana za javne površine pa se kiosk na javnoj površini može graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, a za građenje kioska na zemljištu u privatnom vlasništvu potrebna je građevinska dozvola.
   
 5. Ishođenje rješenja o tipskom projektu za kiosk proizveden prije 10 godina za koji je prijašnji vlasnik posjedovao minimalne tehničke uvjete  za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  Odredbom članka 2. stavka 2. podstavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.) propisano je, da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu.
  Međutim, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.) ne može se primjenjivati retroaktivno, slijedom čega ukoliko se radi o kiosku koji je izgrađen i postavljen na javnoj površini sukladno odluci ili odobrenju jedinice lokalne samouprave prije stupanja na snagu Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.), primjenjuje se propis koji je bio na snazi kada je kiosk postavljen na javno prometnu površinu sukladno odluci ili odobrenju jedinice lokalne samouprave.
  To znači, da ukoliko je za kiosk postojala odluka ili odobrenje jedinice lokalne samouprave i bilo izdano Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima (prijašnjem ili sadašnjem vlasniku) prije stupanja na snagu sada važećeg Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 79/14., 41/15., 75/15.), za ishođenje novog rješenja o minimalnim i drugim tehničkim uvjetima (npr. u slučaju novog vlasnika, nove pozicije ili nove djelatnosti u kiosku) za kiosk i drugu građevinu gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m², ne mora se prilagati rješenje o tipskom projektu. 
   
 6. Građenje prenosive autoplin jedinice prema prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  Povodom vašeg upita u kojem iznosite dvojbe vezano uz mogućnost i uvjete građenja prenosivih autoplin jedinica (''skid'' jedinica), a obzirom na mogućnost građenja istih prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14., 41/15., 75/15.), obavještavamo vas da se prema odredbi članka 2. stavka 1. podstavka 8. navedenog Pravilnika bez građevinske dozvole i glavnog projekta može graditi prenosiva autoplin jedinice zapremine do 10 m³ sa pratećim građevinama na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu. Tipskim projektom za skid jedinicu iz citirane odredbe navedenog Pravilnika za koji se donosi rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13.) mogu uz samu skid jedinicu biti obuhvaćene i prateće građevine kao što su, primjerice, ograda i ogradni zid.
  Nastavno, a vezano uz izdavanje tehničke ocjene suglasnosti za skid jedinicu, obavještavamo vas da se pod posebnim propisom u skladu s kojim se izdaje tehnička ocjena u smislu citirane odredbe navedenog Pravilnika podrazumijeva Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“, broj 80/13. i 14/14.) jer je tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona, uz ostalo, uređeno pitanje tehničkog ocjenjivanja tlačne opreme i opreme pod tlakom, a koju opremu predstavljaju i prenosive autoplin jedinice (tzv. ''skid'' jedinice). S tim u vezi ističemo da tehnička ocjena sukladnosti skid jedince po prirodi stvari ne može obuhvaćati i prateće građevine skid jedinice kao što su ograda i ogradni zid. Stoga, u pogledu građenja takvih pratećih građevina u slučajevima građenja skid jedinice za koju postoji tehnička ocjena suglasnosti treba primijeniti odgovarajuće odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Tako primjerice prema odredbi članka 2. stavka 1. podstavka 2. predmetnog Pravilnika ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu može se graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta dok se ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu može graditi bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom (članak 4. podstavak 3. istog Pravilnika).
 
Ispiši stranicu