Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica
Prijedlog plana, prosinac 2016.

Urbanistički plan uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica ("Narodne novine“, broj 61/15). UPU Skijaški kompleks temelji se na smjernicama i ciljevima utvrđenim Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", broj 89/14) te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru te detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu i uvjete korištenja.

S obzirom da se obuhvat UPU Skijaški kompleks nalazi unutar područja Parka prirode, odnosno unutar područja ekološke mreže HR2000583 Medvednica, planiranje i korištenje prostora se radi zaštite i ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz određena ograničenja, koja se u najvećoj mjeri odnose na potrebu očuvanja krajobraznih vrijednosti područja te zaštiti šuma, livada i tla, što se treba postići poštivanjem mjera zaštite utvrđenih ovim planom. U postupku izrade UPU Skijaški kompleks provodi se postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, u sklopu koje se provodi i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u Prijedlog UPU Skijaški kompleks ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Obuhvat UPU Skijaški kompleks određen je grafičkim dijelom Prostornog plana Parka prirode Medvednica, kartografski prikaz broj 3.B.- Uvjeti korištenja i zaštite prostora: Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora u mjerilu 1:25.000. Površina obuhvata plana iznosi 104,3 ha, a nalazi se dijelom na području Grada Zagreba i dijelom na području Općine Bistra (Zagrebačka županija) i Općine Stubičke toplice (Krapinsko - zagorska županija).

Prijedlog UPU Skijaški kompleks sastoji se od tekstualnog dijela (odredbe za provođenje), grafičkog dijela - kartografskih prikaza u mj. 1:2.000 te priloga (obrazloženje i sažetak za javnost).

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koordinacija izrade plana povjerena je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a stručni izrađivač UPU Skijaški kompleks je tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

 
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica
Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica, za javnu raspravu
Narodne novine broj 6/2017
ODREDBE ZA PROVOĐENJE (pdf, 0.7 MB)

GRAFIČKI DIO PLANA - KARTOGRAFSKI PRIKAZI :
1. Korištenje i namjena površina (pdf, 1.8 MB)
2a. Prometni sustav (pdf, 1.9 MB)
2b. Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda (pdf, 1.8)
2c. Energetski sustav i komunikacije (pdf, 2.1 MB)
3a. Zaštićeni dijelovi prirode (pdf, 1.9 MB)
3b. Graditeljska baština (pdf, 1.9 MB)
3c. Mjere posebne zaštite (pdf, 1.8 MB)
4. Način i uvjeti gradnje (pdf, 2.0 MB)

PRILOZI :
OBRAZLOŽENJE PLANA (pdf, 39 MB)
Sažetak za javnost (pdf, 2.0 MB)
Ispiši stranicu