Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

01.03.2017. - Zastupnici Hrvatskoga sabora raspravljali o propisima Ministarstva

Zastupnici Hrvatskog sabora raspravljali su o prijedlozima propisa iz djelokruga rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Na dnevnom redu sjednice sabora bili su: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnjiPrijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju,  i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Ispred Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na saborskoj raspravi sudjelovali su ministar Lovro Kuščević, državna tajnica Dunja Magaš i pomoćnik ministra Milan Rezo. 
 
  
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
 

Predloženim izmjenama otklanjaju se postojeće barijere u sustavu izdavanja akta za gradnju i uporabu građevina te se pojednostavljuje sustav izdavanja akata i samo građenje što dovodi do povećanja isplativosti investicije a time i do poticanja građevinske aktivnosti u Hrvatskoj. Dio izmjena koje se odnose na energetsku učinkovitost dokida nepotrebne obveze vlasnika zgrade i dovodi do povećanja pravne sigurnosti u odnosu na energetsko certificiranje.

Građevine će se u odnosu na zahtjevnost umjesto na dosadašnjih 5 skupina u buduće razvrstavati u 3 skupine.

Dopušteno odstupanje u građenju, do sada primjenjivo samo na zgrade, ovim izmjenama proširuje se na sve građevine.

Omogućuje se projektantu glavnog projekta da tim projektom, ako je to potrebno, odredi obvezu izrade izvedbenog projekta.

Uvodi se mogućnost produženja roka važenja građevinske dozvole jednom za tri godine. Omogućuje se odstupanje od građevinske dozvole u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu s time da je izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole potrebno ishoditi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.

Propisuje se donošenje rješenja o komunalnom doprinosu po pravomoćnosti građevinske dozvole umjesto po njenoj izvršnosti.

Uređuje se pitanje izdavanja privremene uporabne dozvole za građevine za koje nije formirana građevna čestica a čije je građenje u interesu Republike Hrvatske.

Proširuju se slučajevi u kojima se poziv za uvid u spis predmeta dostavlja javnim pozivom i to ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine na građevnoj čestici koja se formira od deset ili više nekretnina ili za građenje građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru koji se sastoji od deset ili više nekretnina te osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru, nepoznatim nasljednicima i osobama nepoznata boravišta, odnosno sjedišta.

Uvodi se obveza evidentiranja po službenoj dužnosti građevine za koju je izdana uporabna dozvola u katastru vodova (infrastrukture).

Rješava se nastala pravna praznina po pitanju utvrđivanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.

Temeljitije se uređuje pitanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za građevine od interesa za Republiku Hrvatsku i na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske te na zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Omogućuje se evidentiranje građevina u katastru i zemljišnim knjigama bez uporabne dozvole uz zabilježbu da dozvola nije priložena.

Utvrđuje se donošenje pravilnika kojim se uređuje način obavljanja tehničkog pregleda itd.


Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Predloženim izmjenama ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva – do 30. lipnja 2018.

Mijenja se način raspodjele sredstava od naknade za zadržavanje i time osigurava zadržavanje postignute brzine rješavanja zahtjeva

 • 30 % umjesto 20 % sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
 • 30 % umjesto 20 % sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske kada rješenje o izvedenom stanju donosi Agencija umjesto upravnog tijela
 • 30 % sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi
 • 40 % umjesto 50% sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske

Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu

Poboljšava se učinkovitosti provedbe Zakona dodatnim pojašnjenjima i otklanjanjima dvojbi u vezi s:

 • dostavom poziva, rješenja i drugih akata preko oglasne ploče
 • arhiviranjem spisa predmeta
 • pravnim posljedicama ozakonjenja zgrada koje su ozakonjene kao završene
 • evidentiranjem ozakonjenih zgrada u katastru


Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Predloženim izmjenama usklađuje se Zakon s Direktivom 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257, 28.8.2014.),

Poboljšava se učinkovitosti provedbe ZAKONA u bitnome na slijedeći način:

 • detaljnije se definiraju, odnosno redefiniraju određeni pojmovi koji se rabe u Zakonu (građevinska (bruto) površina, zahvati u prostoru koji se ne smatraju građenjem, osnovna infrastruktura i urbanistički plan uređenja)
 • proširuje se krug građevina čije se građenje može planirati izvan građevinskog područja (reciklažna dvorišta za građevinski otpad unutar eksploatacijskih polja)
 • jasnije se uređuje pitanje uvjeta za planiranje u zaštićenom obalnom području, poboljšava se zaštita tog područja
 • omogućava se utvrđivanje posebnih uvjeta prije izrade idejnog projekta, te se jasno propisuje nadležnost u slučaju odbijanja zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta
 • omogućava se izdavanje lokacijske dozvole u onim slučajevima u kojima obveza izdavanja te dozvole nije propisana Zakonom o prostornom uređenju, ako stranka ocjeni da joj je ta dozvola potrebna
 • briše se obveza izdavanja lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe te se omogućava izdavanje lokacijske dozvole za rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona
 • briše se rok u kojemu se mogu mijenjati i dopunjavati prostorni planovi doneseni na temelju zakona koji su važili prije Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13)

Ispravljaju se greške nastale u tekstu Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13).

Vlada Republike Hrvatske izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenih zgrada prihvatila je na sjednici 9. veljače 2017. godine a izmjene i dopune Zakona o gradnji  na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine.

Snimku sjednice Hrvatskog sabora možete pogledati ovdje.
Ispiši stranicu