Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

10.03.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.198)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine", broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I- 2036/201292/05), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i intemog oglasa u državnoj službi (,,Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12), a vezano uz Odluku o djelomičnoj obustavi javnog natječaja KLASA:112-07/16- 02/10, URBROJ: 531-03-1-1-1-16-6 od 04. studenoga 2016. godine, objavljenog u ,,Narodnim novinama" broj: 103. od 11. studenoga 2016. godine Ministarstvo graditeljstva i prostomoga uredenja raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Služba područnih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Gospiću - Odjel Ličko - senjske županije
 - građevinski inspektor
-1 izvrsitelj/ica na neodredeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 198)

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 20. ožujka 2017. godine. Mjesto i vrijeme održavanja testiranje i intervjua objavit će se na ovoj web stranici najmanje pet dana prije održavanja testiranja.


Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu