Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

10.03.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.198)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine", broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I- 2036/201292/05), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i intemog oglasa u državnoj službi (,,Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12), a vezano uz Odluku o djelomičnoj obustavi javnog natječaja KLASA:112-07/16- 02/10, URBROJ: 531-03-1-1-1-16-6 od 04. studenoga 2016. godine, objavljenog u ,,Narodnim novinama" broj: 103. od 11. studenoga 2016. godine Ministarstvo graditeljstva i prostomoga uredenja raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Služba područnih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Gospiću - Odjel Ličko - senjske županije
 - građevinski inspektor
-1 izvrsitelj/ica na neodredeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 198)

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 20. ožujka 2017. godine. Testiranje kandidata koji je ispunio formalne uvjete natječaja održano je 12. travnja 2017. godine prema pozivu.  


Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Poziv na testiranje
Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja
Ispiši stranicu