Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Propisani uvjeti za fizičku osobu

FIZIČKA OSOBA koja podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja za:
 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na;
  1. građevinski dio zgrade;
  2. strojarski dio tehničkog sustava zgrade;
  3. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade;
  4. sustave automatskog reguliranja i upravljanja;
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
a uspješno je završila Program osposobljavanja: Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, prema Programu izobrazbe propisan:
 • Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 113/08 i 89/09) ili
 • Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada („Narodne novine“ broj 81/12 i 64/13) ili
 • Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ( „Narodne novine“ broj 73/15),
podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja prikazan u Prilogu 1A Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15) (dalje u tekstu: Pravilnik).
 
Uz obrazac zahtjeva prilaže se sljedeće:
 1. Preslika obje strane osobne iskaznice
   
 2. Preslika diplome o završenom studiju kojom se dokazuje da fizička osoba ima:
- završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova,

- odnosno da prema ranijim obrazovnim programima ima akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke

- fizička osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili prema ranijim obrazovnim programima ima akademski naziv inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema) može podnijeti zahtjev za stjecanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.
 1. Preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja propisanom Pravilnikom:

- ako fizička osoba podnosi zahtjev za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom – uvjerenje o uspješno završenom Modulu 1;

- ako fizička osoba podnosi zahtjev za davanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom – uvjerenja o uspješno završenom Modulu 1 i Modulu 2;

 1. Dokaz o radnom iskustvu u struci koje je stečeno nakon završenog studija:

  4.1. Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu i stažu i/ili

  4.2. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci
   
 2. Opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 1C Pravilnika

  U tablici se kronološki navode podaci o poslovima na kojima je osoba radila (izdvojiti najmanje pet godina radnog iskustva u struci, po jedan primjer za svaku od pet kalendarskih godina) a osobe koje imaju završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili koje su po ranijim obrazovnim programima stekle zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), prilažu opis radnog iskustva u području struke na tablici iz Priloga 1C za najmanje deset godina radnog iskustva, po jedan primjer za svaku od deset kalendarskih godina.

  Na Prilog 1C potrebno je, osim vlastoručnog potpisa, staviti otisak pečata ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga fizička osoba posjeduje, te dostaviti kopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera struke ili kopiju rješenja o mirovanju članstva u komori. Na ovaj obrazac ne treba stavljati pečat pravne osobe.
   
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe izdano od nadležnog Općinskog suda
   
 4. Preslika ugovora o osiguranju, odnosno polica osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu za fizičku osobu

  Ugovaratelj osiguranja i osiguranik mora biti ista fizička osoba – podnositelj zahtjeva.

  Predmet osiguranja je osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskog pregleda zgrade i/ili energetskog certificiranja fizička osoba mogla učiniti investitoru, vlasniku ili drugim osobama.

  Trajanje osiguranja je najmanje do isteka roka važenja rješenja o ovlaštenju, a to je 5 godina.

  Ugovor o osiguranju mora imati pečat i potpis osiguravajuće tvrtke i potpis fizičke osobe (osiguranika).
   
 5. Upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na zahtjevu.
  
Ponovno davanje ovlaštenja za fizičku osobu

Ovlaštena osoba dužna je zahtjev za ponovnim davanjem ovlaštenja podnijeti Ministarstvu u roku od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

Potrebno je priložiti slijedeće:
 1. Obrazac zahtjeva za fizičke osobe (Prilog 1A Pravilnika)
  Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili elektroničkom obliku tiskanim slovima i potpisan.
 2. Preslika obje strane osobne iskaznice
 3. Preslika ugovora o osiguranju, odnosno polica osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu za fizičku osobu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog Općinskog suda
 5. Preslike Uvjerenja o uspješno završenom Programu usavršavanja propisanom Pravilnikom
  Ovlaštene fizičke osobe koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi obvezne su jednom godišnje pohađati Program usavršavanja prema Pravilniku.
 6. Upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na zahtjevu.
 
Posebna napomena u svezi propisanih uvjeta za fizičke osobe:

Osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog zaključno s 31. prosinca 2013. godine, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti najmanje dva Uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja.

Osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog od 1. siječnja 2014. godine, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti najmanje tri Uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja.

Osobe koje su uspješno završile Programe stručnog osposobljavanja Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, a nisu podnijele zahtjev za davanje odgovarajućeg ovlaštenja u roku od godine dana od dana polaganja ispita, isti mogu podnijeti uz prilaganje Uvjerenja o sudjelovanju na Programu usavršavanja prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15), uz uvjet da od dana završetka Programa usavršavanja do dana podnošenja zahtjeva nije proteklo više od godine dana.

 
Izmjene tijekom ovlaštenja

U slučaju promjene imena, prezimena ili adrese ovlaštene fizičke osobe, ovlaštena osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od nastale promjene, te dostaviti zahtjev za izmjenom rješenja:
 1. Obrazac zahtjeva za fizičke osobe (Prilog 1A Pravilnika)
  Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili elektroničkom obliku tiskanim slovima i potpisan.
 2. Presliku rješenja o ovlaštenju
 3. Dokaz o promjeni imena ili prezimena fizičke osobe
 4. Dokaz o promjeni adrese fizičke osobe (preslika uvjerenja o prebivalištu)
 5. Upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na zahtjev
 
Ispiši stranicu