Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Propisani uvjeti za pravnu osobu

PRAVNA OSOBA koja je registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade koja podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja za:
 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;
 • energetsko certificiranje sa složenim tehničkim sustavom;
 • provođenje energetskih pregleda zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na:
  1. građevinski dio zgrade;
  2. strojarski dio tehničkog sustava zgrade;
  3. elektrotehnički dio tehničkog sustava zgrade i
  4. sustave automatskog reguliranja i upravljanja;
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Uz obrazac zahtjeva - prikazan u Prilogu 1B Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine 73/15., 133/15.) (dalje u tekstu: Pravilnik) prilaže sljedeće:
 1. Preslike ugovora o radu zaposlenih osoba na neodređeno vrijeme koje će provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
   
 2. Imenovanje osobe za potpisivanje izvješća o energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (ispunjeni obrazac iz Priloga 1D Pravilnika)
   
 3. Dokaze za imenovanu i druge zaposlene osobe (prilažu se dokazi za sve fizičke osobe koje će u pravnoj osobi provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi):

  3.1. Preslika obje strane osobne iskaznice

  3.2. Preslika diplome o završenom studiju kojom se dokazuje da fizička osoba ima:

  - završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, tijekom kojega je stekla najmanje 300 ECTS bodova

  - odnosno da prema ranijim obrazovnim programima ima akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke

  - za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili prema ranijim obrazovnim programima ima akademski naziv inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema).

3.3. Preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja propisanom Pravilnikom:

- ako se zahtjev podnosi za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom – uvjerenje o uspješno završenom Modulu 1;

- ako se zahtjev podnosi za davanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada sa složenim tehničkim sustavom – uvjerenja o uspješno završenom Modulu 1 i Modulu 2;

3.4. Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika

3.5. Opis područja rada – minimum pet godina radnog iskustva u struci na priloženoj tablici iz Priloga 1C Pravilnika

U tablici se kronološki navode podaci o poslovima na kojima je osoba radila (izdvojiti najmanje pet godina radnog iskustva u struci, po jedan primjer za svaku od pet kalendarskih godina) ) a osobe koje imaju završen preddiplomski sveučilišni, odnosno preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili koje su po ranijim obrazovnim programima stekle zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), a imaju najmanje deset godina radnog iskustva u području struke, prilažu opis radnog iskustva u području struke na tablici iz Priloga 1C za najmanje deset godina radnog iskustva, po jedan primjer za svaku od deset kalendarskih godina.

Na Prilog 1C potrebno je, osim vlastoručnog potpisa, staviti otisak pečata ovlaštenog inženjera i/ili sudskog vještaka ukoliko ga fizička osoba posjeduje, te dostaviti kopiju rješenja o upisu u imenik ovlaštenih inženjera struke ili kopiju rješenja o mirovanju članstva u komori. Na ovaj obrazac ne treba stavljati pečat pravne osobe.

 1. Uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdanu od nadležnog Općinskog suda
   
 2. Preslika ugovora o osiguranju, odnosno polica osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu za pravnu osobu:

  Ugovaratelj osiguranja i osiguranik mora biti ista pravna osoba – podnositelj zahtjeva (bez navođenja fizičkih osoba).

  Predmet osiguranja je osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskog pregleda zgrade i/ili energetskog certificiranja pravna osoba mogla učiniti investitoru, vlasniku ili drugim osobama.

  Trajanje osiguranja je najmanje do isteka roka važenja rješenja o ovlaštenju, a to je 5 godina.

  Ugovor o osiguranju mora imati pečat i potpis osiguravajuće tvrtke, te pečat pravne osobe i potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi.
   
 3. Upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na zahtjevu.
 
Ponovno davanje ovlaštenja za pravnu osobu
 
Ovlaštena osoba dužna je zahtjev za ponovnim davanjem ovlaštenja podnijeti Ministarstvu u roku od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.
Potrebno je priložiti sljedeće:
 1. Obrazac zahtjeva za pravne osobe (Prilog 1B Pravilnika).
  Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili elektroničkom obliku tiskanim slovima, s otisnutim pečatom pravne osobe i potpisan od odgovorne osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev.
 2. Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika
 3. Preslika ugovora o osiguranju, odnosno polica osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu za pravnu osobu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdanu od nadležnog Općinskog suda
 5. Imenovanje osobe za potpisivanje izvješća o energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (ispunjeni obrazac iz Priloga 1D Pravilnika)
 6. Preslike Uvjerenja o uspješno završenom Programu usavršavanja propisanom Pravilnikom, za sve imenovane i druge zaposlene osobe koje u ovlaštenim pravnim osobama provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.
  Imenovane i druge zaposlene fizičke osobe koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi u ovlaštenoj pravnoj osobi obvezne su jednom godišnje pohađati Program usavršavanja prema Pravilniku.
 7. Upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na zahtjevu.
 
Posebna napomena u svezi propisanih uvjeta za pravne osobe:

Pravne osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog zaključno s 31. prosinca 2013. godine, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti najmanje po dva Uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja za sve imenovane i druge zaposlene osobe koje u ovlaštenim pravnim osobama provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Pravne osobe ovlaštene na temelju zahtjeva podnesenog od 1. siječnja 2014. godine, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno davanje ovlaštenja, dužne su priložiti najmanje po tri Uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja za sve imenovane i druge zaposlene osobe koje u ovlaštenim pravnim osobama provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Osobe koje su uspješno završile Programe stručnog osposobljavanja Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2, a nisu podnijele zahtjev za davanje odgovarajućeg ovlaštenja u roku od godine dana od dana polaganja ispita, isti mogu podnijeti uz prilaganje Uvjerenja o sudjelovanju na Programu usavršavanja prema Pravilniku, uz uvjet da od dana završetka Programa usavršavanja do dana podnošenja zahtjeva nije proteklo više od godine dana. 

Člankom 30. stavak 1. točka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13) propisano je da se ovlaštenje daje pravnoj osobi koja je registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade.

 
Izmjene tijekom ovlaštenja

U slučaju promjene imena, adrese ili odgovorne osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, ovlaštena osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od nastale promjene, te dostaviti zahtjev za izmjenom rješenja:
 1. Obrazac zahtjeva za pravne osobe (Prilog 1B Pravilnika)
  Zahtjev mora biti ispisan u pisanom ili elektroničkom obliku tiskanim slovima, s otisnutim pečatom pravne osobe i potpisan od odgovorne osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev.
 2. presliku rješenja o ovlaštenju
 3. dokaz o promjeni imena, adrese ili odgovorne osobe (preslika rješenja o upisu u sudski registar)
 4. Upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kn u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na zahtjevu.
 
 
Ispiši stranicu