Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

21.06.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.132.f)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenima u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj ( KLASA: 022-03/17-04/131, URBROJ:50301-25/05-17-1 od 27. travnja 2017. godine) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za pripremu programa i projekata Europske unije
- viši stručni referent 
– 1 izvršitelj (redni broj radnog mjesta: 132. f)
 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Testiranje kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja održati će se 12. srpnja 2017. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili test održan je 14. srpnja 2017. godine. Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Poziv na testiranje
Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu