Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

02.08.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.198)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05 i 61/17), članku 2. i 4.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), a vezano uz Odluku o obustavi javnog natječaja KLASA:112-07/17-02/4, URBROJ: 531-03-1-1-1-17-7 od 07. ožujka 2017. godine, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 21. od 10. ožujka 2017. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Služba područnih jedinica – odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Gospiću – Odjel Ličko – senjske županije
- građevinski inspektor -
1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
(redni broj radnog mjesta 198). 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Testiranje kandidata koji je ispunio formalne uvjete natječaja održano je 08. rujna 2017. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Gospić, Kaniška 10 sukladno pozivu.  O rezultatima kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na ovoj web stranici i web stranici Ministarstva uprave. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


Tekst natječaja
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Poziv na testiranje
Ispiši stranicu