Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Napomena Ministarstva o primjeni odredbi za projektiranje zgrada gotovo nulte energije

10.10.2017. - Odredbe za projektiranje zgrada gotovo nulte energije primjenjuju se ovisno o datumu podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, odnosno sukladno članku 9., stavcima (4) i (5) Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15) – u primjeni od 1. siječnja 2016.) (u nastavku: Tehnički propis) kojim se propisuje da:
  • Glavni projekt zgrade, osim zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije (stavak (2), čl. 9. Tehničkog propisa) ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine.
  • Glavni projekt zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije (stavak (2), čl. 9. Tehničkog propisa) ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.
Isto se odnosi i na rekonstrukcije postojećih zgrada sukladno člancima 45. i 46. Tehničkog propisa.

Popisu tijela javne vlasti može se pristupiti OVDJE

Stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije, jest zgrada kod koje:
  • godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B Tehničkog propisa;
  • godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2·a)], koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B Tehničkog propisa, za zgrade gotovo nulte energije.
Osim navedenog, zgrade gotovo nulte energije ispunjavaju zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije ako je najmanje 30% godišnje primarne energije podmireno iz obnovljivih izvora energije.
 
Ispiši stranicu