Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

07.12.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja: Prostornog plana Nacionalnog parka 'Krka'

Obavještavamo vas da Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao središnje tijelo za javnu nabavu za potrebe rada Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj temeljem odredbe članka 186. Zakona o javnoj nabavi i Sporazuma, KLASA: 112-01/13-01/65, URBOJ: 531-03-01-1 od 30. prosinca 2013. godine između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave usluge izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja: Prostornog plana Nacionalnog parka „Krka“, predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Obzirom se radi o otvorenom postupku javne nabave usluge male vrijednosti, temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 naručitelj nije obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i kriterije za odabir ponude staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ali sukladno načelu transparentnosti i tržišnog natjecanja naručitelj ovu dokumentaciju o nabavi stavlja na prethodno savjetovanje na svojoj web stranici www.mgipu.hr.

Slijedom navedene odredbe ZJN 2016, RH Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje dana 07. prosinca 2017. godine na svojim internetskim strancima Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim Troškovnikom i Specifikacijama.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 15. prosinca 2017. godine na e-mail: nabava@mgipu.hr  

Republika Hrvatska Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će nakon provedenog savjetovanja razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave: EV-US: 03/2017-MV

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti OVDJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


Ispiši stranicu