Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

29.08.2018. - Poziv za dostavu izvješća o stanju mostova

Tragične posljedice nedavnog urušavanja dijela konstrukcije (vijadukta) mosta u Italiji potakle su izniman interes javnosti za ocjenom stanja sigurnosti takvih građevina izgrađenih u Republici Hrvatskoj, što je dodatno naglašeno objavom tekstova i fotografija kojima se ukazivalo na loše i neredovito održavanja pojedinih postojećih mostova u gradu Zagrebu.

Poznato je kako neodržavanje građevina koje koristi veći broj građana, kao i nestručna odnosno neredovita kontrola stanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva istih, može izazvati teške posljedice za društvo. Te se posljedice mogu spriječiti ili ublažiti provođenjem redovitih i izvanrednih nadzora kojima se pravodobno mogu uočiti oštećenja a pravovremenim ulaganjem u obnovu i popravak oštećenih konstruktivnih elemenata osigurati trajna sigurnost i uporabivost građevina.

Pored postojećih zakonskih obveza, dodatno podsjećamo da su vlasnici (upravitelji) građevina obvezni postupati s pažnjom dobrog gospodara kako bi spriječili ugrozu građana koji iste koriste, ali i kako bi se racionalno odnosili prema sredstvima s kojima raspolažu te redovitim održavanjem spriječili nastanak nepotrebnih dopunskih troškova.

Održavanje i način održavanja postojećih građevina propisani su odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) i propisa donesenih na osnovu tog Zakona: Pravilnika o održavanju građevina (NN br. 122/14) te Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17), a održavanje cestovnih građevina posebno Zakonom o cestama (NN br. 84/11; 22/13; 54/13; 148/13 i 92/14) te Pravilnikom o održavanju cesta (NN br. 90/14).

Autoceste, državne ceste i županijske ceste održavaju tijela s javnim ovlastima kojih je osnivač Republika Hrvatska, te ista provode poslove njihovih redovitih i izvanrednih održavanja u skladu s Planom građenja i održavanja javnih cesta koje periodički donosi Vlada Republike Hrvatske.

Kako je održavanje nerazvrstanih cesta i njihovih dijelova, kao što su mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, tuneli i drugo, obveza jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokrenulo je postupak izrade Plana aktivnosti provjere postupanja jedinica lokalne samouprave na održavanju cestovnih građevina koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Na temelju navedenoga potrebno je dostaviti za cestovne građevine na svojem području nadležnosti sljedeće podatke:

  1. Važeće planove i programe održavanja cestovnih građevina (Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/2014)).
  2. Podatke o dosadašnjim troškovima održavanja nadziranih cestovnih građevina u proteklih deset godina (uključivo 2018. god.) s iskazom troškova na održavanju KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA: prilazi i čunjevi; donji i gornji ustroj (ne traže se podaci o obnovi opreme i ukrašavanja građevine kao niti o asfaltiranju). Troškovi trebaju biti iskazani za svaku nadziranu cestovnu građevinu pojedinačno po godinama.
  3. Potrebno je provesti vizualni pregled cestovnih građevina prema metodologiji koju primjenjuju Hrvatske ceste d.d. a koju je obvezna provesti stručna i ovlaštena osoba građevinske struke te dostaviti podatke prema obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama Ministarstva. Ukoliko se ne raspolaže sa detaljnom izmjerom pojedinih elemenata građevine, moguća je naknada dostava tih podataka do kraja 2018. godine.


Nakon prikupljanja traženih podataka potrebno je da svaka jedinica lokalne samouprave kritički razmotri svoje planove i programe održavanja te ocjenu stanja cestovnih građevina na području svoje nadležnosti i prema potrebi prilagodi projekcije proračuna u narednim godinama. Dostavljeni podatci bit će podloga za provjeru održavanja cestovnih građevina koju će provoditi građevinska inspekcija Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Izvješće je potrebno dostaviti do 17. rujna 2018. godine u pisanom i elektroničkom obliku: na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, pozivom na KLASU: 361-01/18-01/93 i na adresu elektroničke pošte: info.mostovi@mgipu.hr.


Obrasci, upute za popunjavanje obrazaca i ocjenu stanja cestovnih građevina nakon vizualnog pregleda, dostupne su na slijedećim poveznicama: 

Poziv gradonačelnicima
Hrvatski sustav za upravljanje mostovima HRMOS - Priručnik Popis mostova
Katalog oštećenja elemenata mostova
Opći obrazac o mostu (docx)
Obrazac pregleda mosta (xlsx)
Ispiši stranicu