Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

PROSTORNO UREĐENJE

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.,  65/17) uređuje se sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

Prostorno planiranje je stalni proces koji obuhvaća poznavanje, provjeru i procjenu mogućnosti korištenja, zaštite i razvoja prostora, izradu i donošenje prostornih planova te praćenje provedbe prostornih planova i stanja u prostoru.

Više o ovoj temi saznajte odabirom niže navedenih poveznica:
 
Prostorni planovi
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
Propisi iz područja prostornog uređenja
Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske
Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj
Preporuka za izradu jedinstvenog opisa zahvata u prostoru za centre za gospodarenje otpadom i eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina
Međunarodna suradnja
Program URBACT
Program ESPON
UN HABITAT
Aktivnosti
Ispiši stranicu