Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prostorni plan Parka prirode Medvednica

 

Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode „Medvednica“ donio je Hrvatski sabor dana 15. srpnja 2014. godine.

Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 89/14 od 24. srpnja 2014. godine. Odluku o donošenju i odredbe za provođenje plana možete dohvatiti ovdje.
 
A. tekstualni dio
KNJIGA 1 – Odredbe za provođenje plana
   
B. grafički dio
KNJIGA 2 – grafički prikazi u mjerilu 1:25000

1. Korištenje i namjena prostora

2. A Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet

2. B Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav, Vodnogospodarski sustav, Pošta i elektronička komunikacijaska infrastruktura

3. A Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja i zaštite prostora
3. B Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora

4. Sustav posjećivanja


KNJIGA 3 – grafički prikazi - kartogrami

1. Park prirode Medvednica – šire okruženje i održiva dostupnost
2. Teritorijalne i statističke granice

3. Prostorno planska dokumentacija na području PPM

4. Područja ekološke mreže Natura 2000

5. Zaštićene prirodne vrijednosti

6. Zaštićeni i drugi posebno vrijedni dijelovi prirode
7. Karta staništa
8. Lokaliteti s najviše zaštićenih, ugroženih (po IUCN-u) i endemskih biljaka
9. Zaštita kulturnih dobara
10. Zone zaštite i korištenja
11. Krajobraz i temeljna organizacija prostora
12. Potoci i izvori
13. Poljoprivredno tlo
14. Klizišta i stabilnost tla
15. Inženjersko-geološka karta
16. Posebne mjere uređenja i zaštite prostora
17. Naselja
18. Promet
19. Odvodnja
20. Gospodarenje šumama
21. Lovstvo
22. Sustav posjećivanja
23. Prostori obvezne izrade urbanističkog plana uređenja državne razine
24. Razlikovna karta


C. obvezni prilozi

KNJIGA 4 - Obrazloženje plana

   
   
Ispiši stranicu