Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena ŠPANIDIGO-JUG (produbljenje površinskog kopa) na području grada Rovinja u Istarskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/76

531-06-1-1-2-17-8

21.07.2017.

21.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Dovođenje u funkcionalno stanje nasipa 'Virje Otok-Brezje', planiranih na katastarskim česticama u k.o. Radovec i k.o. Babinec u Varaždinskoj županiji na području općine Cestica

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/92

531-06-1-2-17-04

19.07.2017.

27.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja vjetroelektrane Korlat u dvije etape po 9 vjetroagregata, prigušenih do ukupno 58 MW, u trećoj etapi pojačanih na punu snagu do ukupno 63 MW, izgradnja transformatorske stanice TS Korlat x/110 kV, u četvrtoj etapi u dvije faze, s izgradnjom priključnog dalekovoda (uvodom postojećeg dalekovoda DV 110 kV Obrovac - Zadar u TS Korlat x/110 kV) u petoj etapi, na katastarskim česticama u k.o Biljane Gornje, k.o. Korlat i k.o. Kula Atlagića, na području Grada Benkovca u Zadarskoj županiji

Izmjene i dopune lokacijske dozvola

UP/I-350-05/17-01/000071

531-06-1-1-1-17-0007

19.07.2017.

19.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja kompresorske stanice u Velikoj Ludini  i rekonstrukcije pripadajućih plinovoda

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/000052

531-06-1-1-1-17-0006

14.07.2017.

25.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje arhitektonsko – građevnog kamena 'Kalina', na k.č.br. 1013 i dijelu k.č.br. 1014/1, k.o. Gornji Humac, na području Općine Pušišća na otoku Braču u Splitsko – dalmatinskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000032

531-06-1-1-2-17-0010

13.07.2017.

13.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje tehničko – građevnog kamena „Plaškarica“, na katastarskim česticama i njihovim dijelovima u k.o. Hrsina, na području Općine Bosiljevo u Karlovačkoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000125

531-06-1-1-2-17-0013

12.07.2017.

12.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja MRS-Banova Jaruga na katastarskim česticama na području Grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000191

531-06-1-1-1-17-0005

10.07.2017.

09.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Lokacijska dozvola izdana po ovom Ministarstvu Klasa: UP/I-350-05/14-01/68, Urbroj: 531-06-1-2-15-20 od 08. svibnja 2015. godine, pravomoćna s danom 22. lipnja 2015. godine, za zahvat u prostoru 'IZGRADNJA AKUMULACIJE POLOJAC S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA' planiran na području grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji, produljuje se za još dvije godine od dana utvrđene pravomoćnosti lokacijske dozvole.

Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/67

531-06-1-2-17-04

03.07.2017.

02.08.2017.

Link