Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja Vjetroelektrane Lukovac (16 vjetroagragata × 3 MW, ukupne snage do 48 MW), na katastarskim česticama u k.o. Dobranje, k.o. Cista i k.o. Svib na području Općine Cista Provo i transformatorske stanice TS ×/110 kV Lukovac, s priključnim dalekovodom od TS ×/110 kV Lukovac do postojećeg dalekovoda DV 110 kV Kraljevac-Buško Blato na katastarskim česticama u k.o. Cista na području Općine Cista Provo, sve u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000027

531-06-1-1-1-17-0005

29.03.2017.

29.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja  luke nautičkog turizma – MARINA Novi Vinodolski

II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000011

531-06-1-2-17-0008

28.03.2017.

26.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Brza cesta DC12 - čvorište Vrbovec 2 (DC10) - Bjelovar - Virovitica - GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica: Vrbovec 2 - Bjelovar, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na česticama zemljišta u k.o. Cugovec, k.o. Bolč, k.o. Farkaševac, k.o. Haganj, k.o. Nova Kapela, k.o. Stari Glog, k.o. Kabel i k.o. Zvornik u Zagrebačkoj županiji, te k.o. Gudovec, k.o. Korenovo, k.o. Prgomelje i k.o. Blatnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

IV. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/16-01/000184

531-06-1-1-17-0004

27.03.2017.

27.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Usklađenje utvrđenog eksploatacijskog polja arhitektonsko-građevnog kamena KRŠINE, Klasa: UP/I-310-01/14-03/259, Urbroj: 526-04-02-02-02/2-15-14 od 25. svibnja 2015. godine. Eksploatacijsko polje je na području Grada Šibenika u Šibensko-kninskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000190

531-06-1-1-2-17-0010

27.03.2017.

26.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje karbonatne sirovine za industrijsku preradu 'PARČIĆ' na području Grada Drniša u Šibensko-kninskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/115

531-06-1-1-2-17-12

20.03.2017.

18.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja spojne ceste državnih cesta DC1 i DC24, u duljini od cca 650 m, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa na katastarskim česticama u k.o. Zabok na području Grada Zaboka u Krapinsko-zagorskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000138

531-06-1-1-17-0010

15.03.2017.

15.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja mjerno-redukcijske stanice Slavonski Brod - istok na području Općine Gornja Vrba u Brodsko-posavskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000079

531-06-1-1-1-17-0008

09.03.2017.

07.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Postrojenje za prihvat, transport i loženje RDF – BYPASS peći, na dijelu k.č.br. 1439 k.o. Zoljan, na području grada Našica u Osječko-baranjskoj županiji

Izmjena i dopuna lokacijske dozvola

UP/I-350-05/16-01/174

531-6-1-1-2-17-3

01.03.2017.

30.03.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru 'Rekonstrukcija savskog nasipa ŽELJEZNO DESNO - DUBROVČAK DESNI' u duljini cca 2,3 km, planiranog u k.o. Desno Željezno na području Općine Martinska Ves u Sisačko-moslavačkoj županiji

Izmjena i dopuna lokacijske dozvola

UP/I-350-05/16-01/110

531-06-1-2-17-14

28.02.2017.

30.03.2017.

Link