Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Međunarodni plinovod SOTLA-JEZERIŠĆE DN 700/75 bar (Hrvatski dio)

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/000073

531-06-1-1-1-17-0008

17.11.2017.

28.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR S GOLF IGRALIŠTEM, VODOOPSKRBNIM CJEVOVODOM I REKONSTRUKCIJOM PROMETNICE OD D8 DO BOSANKE na katastarskim česticama u k.o. Dubrovnik (nova izmjera), k.o. Knežica, k.o. Šumet, k.o. Komolac, k.o. Rožat i k.o. Čajkovica, na području Grada Dubrovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Javni poziv

UP/I-350-05/15-01/000115

531-06-1-2-17-0020

17.11.2017.

27.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje tehničko – građevnog kamena „Kite – Vučje brdo – Plano“, na dijelu k.č. br. 7242/1, koji odgovara dijelu zk.č.br. 3733/3 k.o. Trogir, na području Grada Trogira  u Splitsko - dalmatinskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000132

531-06-1-1-2-17-0014

16.11.2017.

16.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja plinske kombi kogeneracijske elektrane KKE Slavonski Brod, nazivne električne snage 2×250 MWe, i toplinske snage 25 MWt, sa spojnim kabelskim vodom 2×110 kV do TS Slavonski Brod 2 i spojnim plinovodom do MRS Slavonski Brod 2, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne i toplinske energije, na katastarskim česticama u k.o. Vrba, na području Općine Gornja Vrba, k.o. Ruščica, na području Općine Klakar i k.o. Slavonski Brod, na području Grada Slavonskog Broda, u Brodsko-posavskoj županiji

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/0000125

531-06-1-1-1-17-0008

16.11.2017.

16.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena 'Žervanjska'na k.č.br. 580/2b (dio), 580/3, 580/4 i 580/5 k.o. Gornja Pištana i na k.č.br. 1210/1 (dio) i 1210/4 (dio) k.o. Orahovica u Virovitičko-podravskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000133

531-06-1-1-2-17-0005

13.11.2017.

13.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja brze ceste Osijek-Županja, dionica: Nuštar-Vukovar, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Vinkovci II, na području Grada Vinkovci, u k.o. Nuštar i k.o. Marinci, na području Općine Nuštar, u k.o. Bršadin, na području Općine Trpinja i u k.o. Bogdanovcima, na području Općine Bogdanovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Javni poziv

UP/I-350-05/15-01/000178

531-06-1-1-1-17-0017

13.11.2017.

22.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja brze ceste Popovec - Marija Bistrica - Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Zlatar Bistrica - Andraševec, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na k.č. u k.o. Podgrađe Bistričko, k.o. Tugonica i k.o. Selnica na području Općine Marija Bistrica, k.o. Lovrečan na području Općine Zlatar Bistrica, k.o. Dubovec na području Općine Gornja Stubica, k.o. Lepa Ves i k.o Andraševec na području Grada Donja Stubica, k.o. Bedekovčina na području Općine Bedekovčina i k.o. Špičkovina na području Grada Zaboka u Krapinsko-zagorskoj županiji, za dio koji se odnosi na izgradnju čvora Poznanovec

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/000075

531-06-1-1-1-17-0006

09.11.2017.

20.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa na katastarskim česticama u k.o. Grana, k.o. Novi Marof, k.o. Remetinec i k.o. Ključ na području Grada Novog Marofa na području Varaždinske županije

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000112

531-06-1-1-1-17-0007

08.11.2017.

08.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija magistralnog plinovoda PČ Slobodnica-MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar u DN 500/75 bar

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000065

531-06-1-1-1-17-0007

07.11.2017.

07.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja vjetroelektrane Vrataruša II, ukupne snage 24 MW (7 × 3,5 MW uz ograničenje jednog vjetroagregata na 3,0 MW), infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na katastarskim česticama u k.o. Krivi put, na području Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/16-01/0000183

531-06-1-1-1-17-0012

25.10.2017.

25.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Virje Otok-Brezje u duljini cca 3+711.42 km, planiran na katastarskim česticama zemljišta u k.o. Radovec i k.o. Babinec, na području općine Cestica u Varaždinskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/92

531-06-1-2-17-11

23.10.2017.

23.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje arhitektonsko-građevnog kamena Sveti Ante - Zadar na k.č.br. 300/3, 1945, 2043/1, 2044 i 2045/1 sve k.o. Popovići na području grada Benkovca u Zadarskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000101

531-06-1-1-2-17-0013

23.10.2017.

23.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje arhitektonsko-građevnog kamena Katarina na k.č.br. 300/3 k.o. Popovići na području grada Benkovca u Zadarskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000100

531-06-1-1-2-17-0012

23.10.2017.

23.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja male hidroelektrane MHE Kućan Ludbreški, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na k.č.br. 849/1 u k.o. Hrastovsko, na području Grada Ludbrega u Varaždinskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000122

531-06-1-1-1-17-0009

23.10.2017.

23.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja male hidroelektrane MHE Zelena, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na katastarskim česticama u k.o. Hrastovsko i k.o. Ludbreg, na području Grada Ludbrega u Varaždinskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000080

531-06-1-1-1-17-0013

23.10.2017.

23.11.2017.

Link