Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja vjetroelektrane Vrataruša II, ukupne snage 24 MW (7 × 3,5 MW uz ograničenje jednog vjetroagregata na 3,0 MW), infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na katastarskim česticama u k.o. Krivi put, na području Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji

Javni poziv

UP/I-350-05/16-01/000183

531-06-1-1-1-17-0008

22.09.2017.

05.10.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 1 - sustav Rakovica i sustav Rastovača i aglomeracije Plitvička jezera 2 - sustav Korenica, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, na katastarskim česticama u k.o. Rakovica 1, k.o. Drežnik 1 i k.o. Sadilovac, na području Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji, u k.o. Smoljanac, k.o. Plitvička jezera i k.o. Korenica, na području Općine Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000089

531-06-1-1-1-17-0012

20.09.2017.

20.10.2017.

Link

 

Brza cesta Granica Republike Mađarske-Virovitica-Okučani-granica BiH, sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika

 

UP/I-350-05/17-01/000046

531-06-1-1-1-17-0010

18.09.2017.

18.10.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Metković – izgradnja kanalizacijske i sanacija dijela vodoopskrbne mreže u gradu Metkoviću

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000095

531-06-1-1-1-17-0006

18.09.2017.

18.10.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Metkovića

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000094

531-06-1-1-1-17-0006

18.09.2017.

18.10.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja vjetroelektrane Krš Pađene, ukupne snage 142 MW, transformatorske stanice TS x/220(400) kV Pađene i priključnog dalekovoda DV 220 kV od TS x/220(400) kV Pađene do DV 220 kV Brinje-Konjsko, na katastarskim česticama u k.o. Oćestovo, na području Grada Knina,  i u k.o. Mokro Polje, k.o. Pađane i k.o. Radučić na području Općine Ervenik u Šibensko-kninskoj županiji

II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000107

531-06-1-1-1-17-0011

30.08.2017.

30.09.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja kompresorske stanice u Velikoj Ludini i rekonstrukcija pripadajućih plinovoda, infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina, na katastarskim česticama u k.o. Vidrenjak i k.o. Okoli, na području Općine Velika Ludina, a sve na području Sisačko-moslavačke županije

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000052

531-06-1-1-1-17-0012

25.08.2017.

26.09.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja magistralnog plinovoda Jezerišće-Zabok DN 700/75 bar

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000028

531-06-1-1-1-17-0008

23.08.2017.

22.09.2017.

Link