Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13. i 65/17.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija rudarskih objekata, uređaja i instalacija na Centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III na području Općine Virje u Koprivničko-križevačkoj županiji

Javni poziv

UP/I-350-05/15-01/000112

531-06-1-1-1-18-0013

18.10.2018.

29.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija INA rafinerije nafte Rijeka koja obuhvaća izgradnju postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - KOKING KOMPLEKS, izgradnju industrijske like i izgradnju skladišta i transportnog sustava za koks na području Općine Kostrena u Primorsko-goranskoj županiji.

Javni poziv

UP/I-350-05/18-01/000097

531-06-1-1-2-18-0004

16.10.2018.

26.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja autoceste Zagreb - Sisak, dionica: Jakuševec - Velika Gorica, u duljini od cca 4,275 km, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na katastarskim česticama u k.o. Jakuševec i k.o. Odra na području Grada Zagreba

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/000023

531-06-1-1-1-18-0009

15.10.2018.

25.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora", na k.č.br. 1652/2, k.o. Vukmanić, na području Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000117

531-06-1-2-18-0003

10.10.2018.

09.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: SLAVONSKI ŠAMAC

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000118

531-06-1-2-18-0009

09.10.2018.

09.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: BABINA GREDA

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000119

531-06-1-2-18-0010

09.10.2018.

09.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca  do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: SLAVONSKI BROD-ZAPAD

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000108

531-06-1-2-18-0015

04.10.2018.

04.11.2018.

Link