Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija hotela Plat

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/000043

531-06-1-2-17-0005

24.04.2017.

03.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Magistralni plinovod Zlobin-Omišalj DN 1000/100, na području Primorsko-goranske županije

II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/16-01/000171

531-06-1-1-1-17-0007

14.04.2017.

15.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija ljevoobalnog savskog nasipa na dionici Davor - Pričac od km 6+250 do km 15+550 u Općini Oriovac, u Brodsko-posavskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/169

531-06-1-2-17-09

12.04.2017.

12.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje građevnog pijeska i šljunka SAVRŠĆAK III (eksploatacija u svrhu prostorno-oblikovno-tehničke sanacije, radi privođenja konačnoj namjeni) na području Grada Samobora u Zagrebačkoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/105

531-06-1-1-2-17-12

07.04.2017.

08.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje građevnog pijeska i šljunka SAVRŠĆAK II (eksploatacija u svrhu prostorno-oblikovno-tehničke sanacije, radi privođenja konačnoj namjeni) na području Općine Brdovec u Zagrebačkoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000104

531-06-1-1-2-17-0011

07.04.2017.

08.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sanacija brane Peruća na katastarskim česticama katastarskih općina Satrić, Vučipolje, Podosoje, Potravlje, Vinalič, Ježević, Dabar, Otišić, Garjak, Koljane i D. Bitelić, u dijelu izgradnje male hidroelektrane MHE Peruća, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na dijelu k.č.br. 3118/1 k.o. Satrić, na području Općine Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000035

531-06-1-1-1-17-0005

07.04.2017.

08.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija INA Rafinerije nafte Rijeka u k.o. Kostrena Barbara na području općine Kostrena u Primorsko-goranskoj županiji

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000003

531-06-1-1-2-17-07

05.04.2017.

05.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Gradnja dionice državne ceste D1 - Splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac, II. etapa I. faze, od križanja „Mostanje“ u km 1+700,00 do križanja „Vukmanički Cerovac“ u km 7+876,50, na česticama zemljišta u katastarskim općinama: Karlovac II, Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj i Cerovac Vukmanički u Karlovačkoj županiji

II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/16-01/000137

531-06-1-1-1-17-0009

31.03.2017.

02.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja male hidroelektrane MHE Odeta 1, infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije, na katastarskim česticama u k.o. Turanj, na području Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000158

531-06-1-1-1-17-0014

31.03.2017.

02.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija magistralnog plinovoda Kozarac-Lipovica DN 80/50 infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina, na način da se izgradi novi plinovod DN 100/50 bar u koridoru postojećeg plinovoda, na katastarskim česticama u k.o. Grabov Potok, na području Grada Popovače u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000175

531-06-1-1-1-17-0004

31.03.2017.

02.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja Vjetroelektrane Lukovac (16 vjetroagragata × 3 MW, ukupne snage do 48 MW), na katastarskim česticama u k.o. Dobranje, k.o. Cista i k.o. Svib na području Općine Cista Provo i transformatorske stanice TS ×/110 kV Lukovac, s priključnim dalekovodom od TS ×/110 kV Lukovac do postojećeg dalekovoda DV 110 kV Kraljevac-Buško Blato na katastarskim česticama u k.o. Cista na području Općine Cista Provo, sve u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000027

531-06-1-1-1-17-0005

29.03.2017.

29.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja  luke nautičkog turizma – MARINA Novi Vinodolski

II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000011

531-06-1-2-17-0008

28.03.2017.

26.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Brza cesta DC12 - čvorište Vrbovec 2 (DC10) - Bjelovar - Virovitica - GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske), dionica: Vrbovec 2 - Bjelovar, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, na česticama zemljišta u k.o. Cugovec, k.o. Bolč, k.o. Farkaševac, k.o. Haganj, k.o. Nova Kapela, k.o. Stari Glog, k.o. Kabel i k.o. Zvornik u Zagrebačkoj županiji, te k.o. Gudovec, k.o. Korenovo, k.o. Prgomelje i k.o. Blatnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

IV. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/16-01/000184

531-06-1-1-17-0004

27.03.2017.

27.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Usklađenje utvrđenog eksploatacijskog polja arhitektonsko-građevnog kamena KRŠINE, Klasa: UP/I-310-01/14-03/259, Urbroj: 526-04-02-02-02/2-15-14 od 25. svibnja 2015. godine. Eksploatacijsko polje je na području Grada Šibenika u Šibensko-kninskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/16-01/000190

531-06-1-1-2-17-0010

27.03.2017.

26.04.2017.

Link