Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Magistralni plinovod Jezerišće-Zabok DN 700/75  bar

Javni poziv

UP/I-350-05/17-01/000028

531-06-1-1-1-17-0004

29.05.2017.

09.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja magistralnog plinovoda Bosiljevo-Sisak DN 1000/100 bar

Javni poziv

UP/l-350-05/16-01/000152

531-06-1-1-1-17-0007

29.05.2017.

07.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

ISTARSKI IPSILON-A8, Dionica: ROGOVIĆI-LUPOGLAV, FAZA 2B-dopuna na puni profil autoceste

IV. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/16-01/000107

531-06-1-1-1-17-000011

26.05.2017.

27.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Magistralni plinovod ZLOBIN-OMIŠALJ DN 1000/100 na području Primorsko-goranske županije

III. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/000018

531-06-1-1-1-17-0004

22.05.2017.

21.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje keramičke gline ORAHOVICA-1 na području grada Orahovice u Virovitičko-podravskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000010

531-06-1-1-2-17-09

02.05.2017.

01.06.2017.

Link