Ovdje se objavljuju sukladno Zakonu o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 142. stavak 1.

-       Lokacijske dozvole - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija pristanišne zgrade Zračne luke Pula na z.k.č. u k.o. Valtura na području Općine Ližnjan u Istarskoj županiji

II. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/18-01/000029

531-06-1-1-1-18-0005

20.04.2018.

20.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Autokamp „Punta Nova“, na katastarskim česticama u k.o Povljana, otok Pag

Javni poziv

UP/I-350-05/18-01/000056

531-06-1-2-18-0002

19.04.2018.

30.04.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

„MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE,

Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: ŽUPANJA - ŠTITAR“

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000009

531-06-1-2-18-0005

19.04.2018.

19.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa, DIONICA: Babina Greda – Slavonski Šamac

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/0010

531-06-1-2-18-06

19.04.2018.

19.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Dogradnja GATA VRULJE u sklopu pomorsko-putničkog terminala u Luci Šibenik na katastarskoj čestici zemljišta k.č.br. 6026. u k.o. Šibenik u Šibensko-kninskoj županiji

4. Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

UP/I-350-05/17-01/0128

531-06-1-2-18-14

16.04.2018.

16.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Eksploatacijsko polje arhitektonsko-građevnog kamena 'Dragonjik' na katastarskim česticama u k.o. Donji Humac, a dijelom u k.o. Nerežišće, na području Općine Nerežišće u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/18-01/000005

531-06-1-1-2-18-0008

13.04.2018.

13.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja magistralnog plinovoda Kozarac-Slobodnica DN 800/75 infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina u Brodsko-posavskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-05/17-01/000044

531-06-1-1-1-18-0010

03.04.2018.

03.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija postojeće lučke infrastrukture na području RIBARSKE LUKE unutar obuhvata trajektnog terminala ZADAR - GAŽENICA, na dijelu k.č.br. 10806/6 i dijelu k.č.br. 10806/1, sve k.o. Zadar na području Grada Zadra u Zadarskoj županiji.

Lokacijska dozvola

UP/I-350-02/17-01/174

531-06-1-1-2-18-5

26.03.2018.

26.04.2018.

Link