Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13. i 20/17.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 - sustav Korenica: Izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Sustava Korenica – centar naselja, faza 5. iz točke IV. Izreke lokacijse dozvole ovog Ministarstva, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000089, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-0012 od 15.9.2017., na  katastarskim česticama u k.o. Korenica na području Općine Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj županiji, investitor Vodovod Korenica d.o.o., HR – 53230 Korenica, Trg Sv. Jurja 12

 

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000057

531-06-2-1-226-18-0007

13.08.2018.

23.08.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukciju građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj, postrojenje avio goriva - etapa 12, na budućoj novoformiranoj čestici br. 2363/1 u k.o. Močići prema parcelacijskom elaboratu. Investitor je ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Čilipi, Dobrota 24, OIB 63145279942

 

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000106

531-06-2-1-356-18-0006

13.08.2018.

24.08.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

U građevinskoj dozvoli ovog Ministarstva KLASA: UP/I-361-03/13-01/72, URBROJ:531-04-1-2-1-372-13-14 od 04. rujna 2013. godine, izdana za građenje dijela složene građevine VJETROELEKTRANE KRŠ PAĐENE ukupne snage 100MW i PRIKLJUČNOG DALEKOVODA DV 2x110kV od TS 30/110 kV VE Krš Pađene do TS 110/35 kV Knin - I. FAZA, mijenja se u cijelosti točka I. izreke zajedno sa svim knjigama glavnog projekta, kako slijedi: Dozvoljava se investitoru C.E.M.P. d.o.o., HR-10255 Donji Stupnik, Trgovačka ulica 3, OIB: 80708915943 građenje građevine 1.skupine: VJETROELEKTRANA KRŠ PAĐENE, ukupne snage 142 MW, transformatorske stanice TS x/220(400) kV Pađene i priključnog dalekovoda DV 220 kV od TS x/220(400) kV Pađene do DV 220 kV Brinje-Konjsko:FAZA I. (izvođenje pristupnih putova i pomoćnih površina za montažu ukupno 34 vjetroagregata označenih rednim brojevima 1-34, pristupni putovi do transformatorske stanice TS x/220(400) kV Pađene) FAZA IV. (izvođenje pristupnih putova i pomoćnih površina za montažu ukupno 14 vjetroagregata označenih rednim brojevima 35-48) na katastarskim česticama u k.o. Mokro Polje, k.o. Pađene i k.o. Radučić na području općine Ervenik i k.o. Oćestovo na području Grada Knina, u Šibensko-kninskoj županiji.

I. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/18-01/000044

531-06-2-1-1467-18-0011

10.08.2018.

10.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1.skupine,  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije - VJETROELEKTRANA KRŠ PAĐENE, ukupne snage 142 MW, transformatorske stanice TS 33/220(400) kV Pađene i priključnog dalekovoda DV 220 kV od TS 33/220(400) kV Pađene do DV 220 kV Brinje-Konjsko: II.c FAZA: Izgradnja 27 vjetroagregata pojedinačne snage 3.0 MW, ukupne snage 80 MW, naponski kabeli (do 33 kV) i upravljački kabeli od svakog pojedinog vjetroagregata do TS 33/220 (400) kV Pađene, III. FAZA: Izgradnja 7 vjetroagregata pojedinačne snage 3.0 MW, označeni pod rednim brojem 28-34, ukupne snage 20 MW, naponski kabeli (do 33 kV) i upravljački kabeli od svakog pojedinog vjetroagregata do TS 33/220 (400) kV Pađene, V. FAZA: Izgradnja 14 vjetroagregata pojedinačne snage 3.0 MW, ukupne snage 42 MW naponski kabeli (do 33 kV) i upravljački kabeli od svakog pojedinog vjetroagregata do TS 33/220 (400) kV Pađene.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/18-01/000105

531-06-2-1-1467-18-0008

10.08.2018.

10.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1.skupine,  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije - VJETROELEKTRANA KRŠ PAĐENE, ukupne snage 142 MW, transformatorske stanice TS 33/220(400) kV Pađene i priključnog dalekovoda DV 220 kV od TS 33/220(400) kV Pađene do DV 220 kV Brinje-Konjsko: II.a FAZA: Izgradnja transformatorske stanice TS 33/220(400) kV Pađene dimenzija 85 x 70 m (ograđena zona), II.b. FAZA: Izgradnja  cca 150 m dugog prijenosnog dalekovodnog sustava: priključni dalekovod DV 220 kV od TS 33/220(400) kV Pađene do postojećeg dalekovoda Dv 220 kV Konjsko Brinje, duljine cca. 150 m i smješten u zaštitnom koridoru postojećeg dalekovoda koji iznosi 150 + 150 m.

 

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/18-01/000104

531-06-2-1-1467-18-0009

10.08.2018.

10.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova željezničke pruge M103 Dugo Selo - Novska, FAZA I;   dionica od km cca 2+803,86 do km cca 31+188,31; A.11.   Etapa   ŽCP  "Okešinec" u km cca 31+188,31- A-XVII - izgradnja nadvožnjaka Okešinec u km cca 31+162,07 iz točke I.12. izreke lokacijske dozvole ovog Ministarstva, KLASA:UP/I-350-05/13-01/110, URBROJ:531-05-1-14-62    od    6.6.2014., građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, 1. skupine, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici koja će nastati  iz  katastarskih čestica U katastarskoj općini Okešinec, prema situaciji građevine iz  glavnog  projekta, te na k.č.1672/1 k.o. Okešinec, u Zagrebačkoj županiji

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000227

531-06-2-1-576-18-0014

10.08.2018.

10.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne  namjene,  prometnog  sustava zračnog prometa  1. skupine, interna benzinska postaja (etapa 14) unutar Zračne luke Dubrovnik

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/18-01/000005

531-06-2-1-356-18-0009

10.08.2018.

10.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac i potrebnih pratećih sadržaja  FAZA 2 1. Sanacija postojećeg odlagališta, 2. Ploha 1 ( Odlagališni bazen, 2.2. konačno zatvaranje),3. Sustava za pročišćavanje procjednih voda, 4. Plinsko-crpna stanica, 5. Sustav zbrinjavanja oborinskih voda, 6. Nadstrešnica za skladištenje, 7. Servisna cesta do uređaja za pročišćivanje procjednih voda, 8. Ograda oko ŽCGO, 9.Krajobrazno uređenje terena, k.č.br. 1032, 2546/2, 1052/13, 1052/15, 1052/16, 1052/17 k.o. Jadrtovac, k.č.br. 609/1, 609/2, 617/1, 617/2, 5429/2, 636/4, 5426/12, 465/18, 465/20, 5429/2 k.o. Donje Polje.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000205

531-06-2-1-226-18-0010

03.08.2018.

03.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje željezničke pruge  Gradec – Sveti Ivan Žabno  od km cca 0+000,000=469+859,10 (os stajališne zgrade u Gradecu)do km cca 12+176,077=13+644,60   (os prijamne zgrade u Sv. Ivan Žabno)

IV. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/18-01/000031

531-06-2-1-576-18-0011

02.08.2018.

02.09.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija postojećeg i dogradnja II kolosijeka Dugo Selo - Križevci, uključivo kolodvore Vrbovec, Gradec i Križevci na  željezničkoj pruzi  od  značaja  za  međunarodni promet M 201 (Gyekenyes) - DG – Botovo – Koprivnica - Dugo Selo dionica Dugo Selo – Križevci od km cca 445+840 do km cca 482+200, 3. i 4. Faza

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/18-01/000084

531-06-2-1-576-18-0008

26.07.2018.

26.08.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca, III etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50,  građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava 1. skupine, u Karlovačkoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000249

531-06-2-1-576-18-0013

26.07.2018.

26.08.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  1. skupine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - Spojna cesta 1 od D-8 do D-315 na kopnu prema mostu "Kopno - otok Čiovo", na zemljištu u katastarskoj općini Trogir, na području Grada Trogira u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/18-01/000113

531-06-2-1-226-18-0013

23.07.2018.

23.08.2018.

Link