Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene 1. skupine  - Rekonstrukciju teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala: 2. etapa – Rekonstrukcija priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnja kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih kolosijeka na postojeće stanje na istočnoj strani obuhvata na građevnoj čestici br. 3329/12 k.o. Stari Grad, koja odgovara dio z.k.č. 1251/4 k.o. Rijeka

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000239

531-06-2-1-1467-18-0009

16.04.2018.

16.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje Istarskog ipsilona - A8, dionica: Rogovići-Lupoglav, faza 2b-dopuna na puni profil, faza 3., 3. poddionica Cerovlje-Lupoglav od km 11+400,00 do km 23+700,00

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000273

531-06-2-1-18-0007

16.04.2018.

16.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – MJERNO REDUKCIJSKA STANICA Pakračka Poljana, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici 117/16, te na k.č.br. 117/7 i 1814/1 u k.o. Poljana Pakračka u Požeško-slavonskoj županiji

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000178

531-06-2-1-1173-18-0014

13.04.2018.

24.04.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  1. skupine infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa Vez br. 6 i vez br. 7 sa lučkim konstruktivnim iskopima na području Sjeverne luke Split u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena, na budućoj novoformiranoj građevinskoj čestici 8328 k.o. Solin (koja će nastati od katastarske čestice 8328, dijela katastarske čestice 8327, obje k.o. Solin prema geodetskom projektu koji je sastavni dio ove građevinske dozvole i od dijela morskog akvatorija)  te morski dio ispred obalnog zida veza br. 6 i veza br. 7 na području Sjeverne luke Split, u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000224

531-06-2-1-226-18-0007

12.04.2018.

12.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izmjena i dopuna građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000200, URBROJ: 531-06-2-1-356-17-0012, od 30.11.2017. godine, izdana po Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa operativne površine airside (etapa 11), kao dijela građevine iz točke I.5. lokacijske dozvole ovog Ministarstva za rekonstrukciju građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj, 1. skupine.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/18-01/000028

531-06-2-1-356-18-0007

05.04.2018.

05.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izgradnja postrojenja gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - PROIZVODNJA, SKLADIŠTENJE I OTPREMA PROPENA I PROPANA U RAFINERIJI NAFTE RIJEKA, 1. skupine, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 1444/1 (koja će nastati  od dijela k.č. 1444 i 1446) i budućoj novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 1427/1 (koja će nastati  od dijela k.č. 1427) u k.o. Kostrena Barbara prema geodetskom projektu koji je sastavni dio ove građevinske dozvole, te na k.č. 1418, 1421, 1427, 1434, 1435, 1436, 1437, 1444, 1446, 1458, 1460, 1488, 1491, 1492, 1493, 1494/2, 1499, 1501, 1502, 1515/1, 1552, 1553, 1560, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1587, 1589, 1597, 1598, 1607, 1609, 1610, 1613, 1614, 1616/1, 1621, 1622, 1627 i 1631 k.o. Kostrena Barbara u Primorsko-goranskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000161

531-06-2-1-1173-18-0017

05.04.2018.

05.05.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - građenje retencije Burnjak, 1. skupine na području Krapinsko-zagorske županije.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/190

531-06-2-1-226-18-0009

04.04.2018.

04.05.2018.

Link