Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje Trajektnog terminala Zadar – Gaženica, 1. skupine, I.13. Parkiralište (nakon izgradnje komercijalnog centra), određenog točkom I.4. izreke lokacijske dozvole ovog Ministarstva na k.č.br. 10806/6 k.o. Zadar.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000069

531-06-2-1-372-17-0004

23.05.2017.

23.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - djelomična zamjena zemnog plina otpadnom toplinom dimnih plinova iz peći A u krugu tvornice cementa Calucem, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 134/1 k.o. Pula (Istarska županija, Grad Pula - Pola). Investitor je Calucem društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju specijalnih cemenata , HR-52100 Pula, Revelanteova 4.

Javni poziv

UP/I-361-03/16-01/000249

531-06-2-1-1173-17-0010

19.05.2017.

31.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - dogradnja raskrižja državne ceste D3 i D8 - FAZA 1A, 1B i 1C, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. u k.o. Matulji i k.o. Volosko (na području Općine Matulji i Grada Opatije, Primorsko-goranska županija). Investitor je Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000066

531-06-2-1-1173-17-0004

19.05.2017.

31.05.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Dogradnja rezervoarskog prostora za sirovu naftu i naftne derivate, III cjelina zahvata, Proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte  - Spremnik A-1513 s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim   instalacijama za prihvat i otpremu

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000037

531-06-2-1-372-17-0008

17.05.2017.

16.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa - Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo) sa pripadajućim građevinama i opremom; modernizacija od km cca 439+971 (=0+403,12) do km cca 24+250; elektrifikacija od km cca 0+000 do km cca 28+625 zajedno sa prugom Zabok-Đurmanec-DG (R106) do km cca 3+233 i prugom Hum-Lug-Gornja Stubica (L202) i njeno osposobljavanje za Vmax do 120 km/h: 4. FAZA Rekonstrukcija pruge na IV. poddionici: kolodvor Veliko Trgovišće (isključivo) - kolodvor Zabok (uključivo) od km cca 18+604 do km cca 24+250 (Vmax do 120 km/h – osim na dijelovima od km cca 21+880 do km cca 22+760 i od km cca 22+921 do km cca 23+580 gdje se zadržava postojeća brzina) kao dio građevine iz točke I.5. lokacijske dozvole ovog Ministarstva, 1. skupine na budućoj novoformiranoj čestici nastaloj od k.č.br. u k.o. Veliko Trgovišće na području Općine Veliko Trgovišće i k.č.br. u k.o. Gubaševo i k.o. Zabok na području Grada Zaboka u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/000226

531-06-2-1-1467-17-0013

16.05.2017.

16.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

III cjelina zahvata, Proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte - Spremnik A-1515 s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu na Terminalu Omišalj, otok Krk

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000024

531-06-2-1-372-17-0009

10.05.2017.

09.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Dogradnja rezervoarskog prostora za sirovu naftu i naftne derivate, III cjelina zahvata,

Proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte –

Spremnik A-1517 s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu na katastarskoj čestici broj 4560/1 k.o. Omišalj-Njivice na Terminalu Omišalj, Otok Krk.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000023

531-06-2-1-372-17-0010

05.05.2017.

07.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Mijenja se točka I. izreke građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/07-01/683, URBROJ: 531-10-2-1-1-372-08-21 od 17.7.2008. godine, Izmjene i dopune građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/08-01/154, URBROJ: 531-10-2-1-1-372-08-25 od 10.12.2008. godine i II. Izmjene i dopune građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/09-01/100, URBROJ: 531-18-1-1-372-10-8 od 5.3.2010. godine, izdana po ovom Ministarstvu za građenje državne spojne ceste ČCP Karamatići – Luka Ploče tako da se: mijenja naziv građevine u: državna spojna cesta CP Karamatići – Luka Ploče

III Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/16-01/000271

531-06-2-1-372-17-0011

04.05.2017.

03.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava- Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovca do Nove Gradiške - Projekt izgradnje berme lijevoobalnog savskog nasipa Dionica Klakar - Rušćica, 1. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1516 (nasip sa bermom) i k.č. 706/106 (nalazište) u k.o. Klakar te na građevnoj čestici k.č.br. 2626 (nasip sa bermom) i k.č. 2573, 2570 i 2574 (širi obuhvat-uklapanje) u k.o. Gornja Bebrina na području Općine Klakar u Brodsko posavskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000055

531-06-2-1-1467-17-0009

03.05.2017.

02.06.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovca do Nove Gradiške - Projekt izgradnje berme lijevoobalnog savskog nasipa Dionica Državna granica - CS Konjuša, 1. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1645/3, 1645/2 i 1645/1 (nasip sa bermom),  k.č. 1644/1 (nalazište), k.č. 1909 (širi obuhvat-uklapanje) u k.o. Račinovci na području Općine Drenovci te na građevnoj čestici k.č.br. 2443/2 (nasip sa bermom) u k.o. Gunja na području Općine Gunja u Vukovarsko sremskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000053

531-06-2-1-1467-17-0010

02.05.2017.

01.06.2017.

Link