Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  1. skupine, infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa Obalni zidovi na vezu br. 2., br. 3. i br. 5. sa lučkim konstruktivnim iskopima na području Sjeverna luke Split, u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena na katastarskoj čestici broj 39/1 k.o. Split (zemljišno knjižna čestica broj 10432 k.o. Split) i morski dio uz katastarske čestice broj 14137/1 i 39/1 k.o. Split  te morski dio uz katastarske čestice broj 8326/1 i 7562/17 k.o. Solin na području Sjeverne luke Split, u lučkom području Vranjičko-solinskog bazena.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/000209

531-06-2-1-226-17-0007

20.03.2017.

18.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije VJETROELEKTRANA SENJ u 18 faza ukupne snage 156 MW (49 x 3,2 MW, od kojih je 1 vjetroagregat ograničene snage od 2,4 MW) s trafostanicom TS 30(35)/220 kV VE Senj i izgradnja novog i opremanje postojećeg dalekovoda DV 220 kV za priključak TS 30(35)/220 kV VE Senj na TS 220/35 kV Brinje 10. Faza E. – izgradnja novog i opremanje postojećeg 220 kV DV za priključak TS 30(35)/220 kV Senj na TS 220/35 kV Brinje  iz točke I.2. lokacijske dozvole ovog Ministarstva KLASA:UP/I-350-05/13-01/244, URBROJ:531-05-14-26 od 9. svibnja 2014 i I. izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/15-01/000012, URBROJ:531-06-1-1-1-15-0011 od 17.4.2015, 1. skupine na katastarskim česticama k.č.br. 1955, 1956, 1954/1, 1936, 1953, 1939/11, 1939/1, 1875/1, 1130, 1118, 1117 u k.o. Prokike i k.č.br. 7453/2,  7440/2, 7440/1, 7439/1, 7439/5, 7439/3, 7438/1, 7434/1, 7432, 7429/1, 7428/1, 7427/1, 7722/6, 7722/1, 7722/2, 7712/3, 7712/1, 7712/2, 913/2, 7713/2, 7866/5, 7866/8, 7866/7, 7866/9,  7866/4, 7866/3, 7866/2, 7866/1, 7865/2, 7865/7, 7865/8, 7865/6, 7890/3, 7890/4, 7890/1, 7890/8, 7890/14, 7857/3, 7857/2, 8834, 7856, 8827, 751/2, 753/2, 754/4, 7863  k.o. Brinje na području Općine Brinje u Ličko-senjskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/15-01/000219

531-06-2-1-1467-17-0020

20.03.2017.

18.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građevinska dozvola ovog Ministarstva, KLASA: UP/I-361-03/07-01/139, URBROJ: 531-10-2-1-1-356-07-11 od 23.07.2007. godine, izmjena i dopuna, KLASA: UP/I-361-03/08-01/162, URBROJ: 531-10-2-1-1-356-08-12 od 24.12.2008. godine,  II. izmjena i dopuna, KLASA: UP/I-361-03/10-01/20, URBROJ: 531-18-1-1-356-10-9 od 04.05.2010. godine, III. Izmjena i dopuna, KLASA: UP/I-361-03/13-01/204, URBROJ: 531-04-1-2-1-356-13-11 od 13.12.2013. godine za rekonstrukciju zgrade B međunarodnog prometa i privođenje konačnoj namjeni dijela tunela dilatacije “T“ od osi 11 do osi 4 kao dijela građevine određenog točkom II./3 izreke načelne dozvole ovog Ministarstva za rekonstrukciju zgrada ABC – sortirnica/putnički terminal, KLASA: UP/I-361-03/04-01/407, URBROJ: 531-08/2-1-1-356-05-11 od 03.03.2005., izmjena načelne dozvole, KLASA: U/PI-361-03/06-01/101, URBROJ: 531-10-2-1-1-356-06-8 od 28.06.2006. i KLASA: U/PI-361-03/07-01/331, URBROJ: 531-10-2-1-1-356-07-2 od 06.07.2007. godine mijenja se.

IV. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/16-01/000113

531-06-2-1-356-16-0010

20.03.2017.

18.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava, 1. skupine, južna obilaznica Kutine, I. faza od državne ceste D45

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/15-01/000166

531-06-2-1-356-17-0016

09.03.2017.

07.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine infrastrukturne namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom - Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Istarske županije “Kaštijun” u Puli, FAZA 1 - građenje ulazno-izlazne zone.

II. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/16-01/000217

531-06-2-1-226-17-0011

06.03.2017.

05.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

U građevinskoj dozvoli ovog Ministarstva Klasa: UP/I-361-03/16-01/000174, Urbroj: 531-06-2-1-356-16-0009 za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, 1. skupine - pomoćna parna kotlovnica 2x35 t/h, blok M u krugu TE-TO Zagreb u k.o. Žitnjak ispravlja se netočan datum dozvole jer je pogreškom u pisanju upisan pogrešan datum 30.12.2015., a datum navedene građevinske dozvole je 30.12.2016. godine

Rješenje o ispravku greške

UP/I-361-03/16-01/000174

531-06-2-1-356-17-0010

03.03.2017.

03.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje Istarskog ipsilona - A8,  dionica   Rogovići - Lupoglav,   faza  2b - dopuna  na   puni   profil,  faza 1., 1. poddionica: RogovićiIvoli.

II. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/16-01/000219

531-06-2-1-1-17-0010

27.02.2017.

29.03.2017.

Link