Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija, nadogradnja  i obnova željezničke pruge M103 Dugo Selo - Novska, FAZA I,   Dionica od km cca 2+803,86 do km cca 31+188,31
A.8. Etapa ŽCP "Caginec" u km cca 20+430,14 
A.8.2. Faza A-XIV - izgradnja nadvožnjaka Caginec u km cca 20+247,10 iz točke  I.12.A.8. lokacijske dozvole ovog Ministarstva, KLASA:UP/I-350-05/13-01/110, URBROJ:531-05-1-14-62 od 6.6.2014.,  građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, 1. skupine, na  katastarskim česticama u katastarskoj općini  Šarampov,  u Zagrebačkoj županiji. Investitor je HŽ Infrastruktura d.o.o. HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000001 

531-06-2-1-576-17-0006

14.04.2017.

26.04.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija (dogradnja) građevine 1. skupine, infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa. Produljenje uzletno-sletne staze Zračne luke Brač, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 742/24 k.o. Gornji Humac (koja će nastati od  katastarskih čestica br. 623/2, 742/6, 742/7, 742/8, 757, 759, 760, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768/1, 768/2, 768/3, 742/1, 742/9, 742/10, 749/1 i 749/2, sve k.o. Gornji Humac, prema geodetskom projektu koji je sastavni dio ove građevinske dozvole), Općina Pučišća, Splitsko-dalmatinska županija.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/000268

531-06-2-1-226-17-0012

07.04.2017.

08.05.2017.

Link