Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - manipulativni cjevovodi na Terminalu Sisak - spoj sa spremnicima INA - Rafinerija nafte Sisak, 1. skupine

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000119

531-06-2-1-372-17-0011

17.11.2017.

17.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine, infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – Trajektna luka, trajektni terminal u uvali Stinica i pristupna državna cesta, faza Trajektno pristanište – nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj, iz točke I.6.4. I. (prve) izmjene i dopune lokacijske dozvole ovog Ministarstva izdane za KLASA: UP/I-350-05/11-01/98, URBROJ: 531-06-11-5 nk od 31.05.2011. godine, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici broj 2342 k.o. Stinica.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000057

531-06-2-1-226-17-0009

13.11.2017.

13.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj Operativne površine airside - etapa 11, na budućim novoformiranim česticama br. 2363/1, 2363/2 u k.o. Močići i 5114/1 u k.o. Čilipi prema parcelacijskom elaboratu. Investitor je ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., Čilipi, Dobrota 24, OIB 63145279942

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000200

531-06-2-1-356-17-0009

10.11.2017.

21.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - Spojna cesta: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) - Lindarski Križ (D64), 1. skupine, na katastarskim česticama u k.o. Zabrežani (z.k.o.Pazin) i k.o. Lindar u Istarskoj županiji

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/00163

531-06-2-1-1-17-0007

08.11.2017.

17.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene 1. skupine: 'Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče', 3. Faza - Grupa 200 i pripadajuća infrastruktura...unutar lučkog područja Luke Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000157

531-06-2-1-372-17-0011

02.11.2017.

02.12.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - izmještanje državne ceste D34 - obilaznica Petrijevaca, 1. skupine, na budućoj novoformiranoj građevnoj čestici koje će nastati iz katastarskih čestica u k.o. Petrijevci u Općini Petrijevci u Osječko-baranjskoj županiji, prema ovjerenom parcelacijskom elaboratu navedenom u obrazloženju ove građevinske dozvole, te na katastarskim česticama u k.o. Petrijevci (za polaganje novog vodoopskrbnog voda, el. voda za javnu rasvjetu i energetskog voda)

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/000105

531-06-2-1-372-17-0014

23.10.2017.

23.11.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija vodne strane lijevog nasipa akumulacije HE Dubrava u zoni pojačanog procjeđivanja u stac. km 6+467, građevina 1. skupine, na k.č.br. 8030/3 i 8030/5 k.o. Prelog i 2450/3 i 2450/4 k.o. Cirkovljan - Prelog, Međimurska županija

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000133

531-06-2-1-226-17-0008

20.10.2017.

20.11.2017.

Link