Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić–Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo)–Zabok (uključivo) sa pripadajućim građevinama i opremom, modernizacija od km cca 439+971 (=0+403,12) do km cca 24+250; elektrifikacija od km 0+000 do km cca 28+625 zajedno sa prugom Zabok-Đurmanec-DG (R 106) do km cca 3+233 i prugom Hum Lug-Gornja Stubica (L202) i njeno osposobljavanje za Vmax do 120 km/h: 5. faza: Elektrifikacija i ugradnja signalno-sigurnosnih uređaja na pruzi Zaprešić (isključivo)–Zabok (uključivo) od km cca 0+000 do km cca 28+625, uključujući pruge R106 Zabok-Đurmanec-DG do km cca 3+233 te L202 Hum-Lug-Gornja Stubica do km cca 2+700 sa pripadnim građevinama i opremom (uz gore navedena ograničenja brzine)

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/270

531-06-2-1-1467-17-11

24.07.2017.

23.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić–Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo)–Zabok (uključivo) sa pripadajućim građevinama i opremom, modernizacija od km cca 439+971 (=0+403,12) do km cca 24+250; elektrifikacija od km cca 0+000 do km cca 28+625 zajedno sa prugom Zabok-Đurmanec-DG (R 106) do km cca 3+233 i prugom Hum-Lug-Gornja Stubica (L202) i njezino osposobljavanje za Vmax do 120 km/h: 2. FAZA: Rekonstrukcija pruge na II poddionici: kolodvor Novi Dvori (isključivo) -  kolodvor Luka (uključivo) od km cca 4+692 do km cca 13+255 (Vmax do 120 km/h – osim na dijelovima od km cca 7+945 do km 8+755, od km 9+922 do km cca 10+315 i od km cca 10+475 do km cca 11+100 gdje se zadržava postojeća brzina)

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/266

531-06-2-1-1467-17-10

24.07.2017.

23.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - Autocesta A2 Zagreb – Macelj - Čvorište "Bistra", 1. skupine, na katastarskim česticama u k.o. Bistransko Podgorje na području Grada Zaprešića, investitora Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., HR-10000 Zagreb, Garićgradska 18.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000081

531-06-2-1-372-17-0010

24.07.2017.

04.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa:„MOST KOPNO – PELJEŠAC S PRISTUPNIM CESTAMA NA D8 i D414“; 1. Faza - Most Pelješac od km 2+120 do km 4+560 – Građevinski dio; kao dio građevine prema točki V.1. lokacijske dozvole Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA: UP/I-350-05/05-01/00185, URBROJ: 531-06-2-1-05-14 od 29.9.2005.godine i  izmjene i dopune lokacijske dozvole Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: UP/I-350-05/15-01/000181, URBROJ: 531-06-1-16-0004 od 27.1.2016. godine, na katastarskim česticama u k.o. Slivno i k.o. Brijesta na području Dubrovačko-neretvanske županije. Investitor su Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000090

531-06-2-1-226-17-0008

21.07.2017.

31.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija mlinice ugljena i peći A u krugu tvornice cementa Calucem (djelomična zamjena zemnog plina otpadnom toplinom dimnih plinova iz peći A).

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/000249

531-06-2-1-1173-17-0013

18.07.2017.

17.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Poništava se građevinska dozvola izdana po MGIPU KLASA: UP/I-361-03/14-01/36, URBROJ: 531-06-2-1-1467-15-16 od 26.01.2015., kojom se investitoru BIOM d.o.o. Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB 84323254247 dozvoljava građenje tvornice za proizvodnju biodizela u Luci Ploče – I. FAZA: tvornica za proizvodnju biodizela (sve funkcionalne jedinice složene građevine osim zgrade za obradu otpadnih voda, plinske kotlovnice i baklje) i sve rekonstrukcije postojeće infrastrukturne opreme unutar Luke Ploče koje su nužne za provedbu ovog zahvata.   

Rješenje

UP/I-361-03/17-01/000127

531-06-2-1-1467-17-0002

17.07.2017.

16.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava - izmjenjivači topline i spojni cjevovodi postrojenja 322 - frakcionacija reformata, 1. skupine, k.o. Kostrena Barbara u Rafineriji nafte Rijeka

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000025

531-06-2-1-372-17-0008

17.07.2017.

16.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje nafte i plina - poboljšanje mjerenja na sustavu baklji, 1. skupine, na  k.č.br. 1493, 1497/2, 1614 k.o. Kostrena Barbara (Rafinerija nafte Rijeka), investitora INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000058

531-06-2-1-372-17-0007

13.07.2017.

24.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole ovog Ministarstva, KLASA: UP/I-361-03/12-01/191, URBROJ: 531-04-1-2-1-356-13-13 od 30.04.2013. godine i KLASA: UP/I-361-03/13-01/280, URBROJ: 531-06-2-1-356-14-5 od 16.05.2014. godine za rekonstrukciju sustava za prikupljanje i rekuperaciju kondenzata vodene pare u Rafineriji nafte Rijeka na k.č.br. 1591, 1511, 1488, 1613, 1587, 1494/2, 1493, 1492, 1498, 1616/1, 1589, 1515/1, 1618, 1588, 1614, 1502, 1497/2, 1514, 1518, 1617, 1513, 1520, 1619, 1517 u k.o. Kostrena Barbara. Investitor je INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB 27759560625

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000071

531-06-2-1-356-17-0008

10.07.2017.

24.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Modernizacija sustava otpreme nusprodukata TE Plomin izgradnjom natkrivenih transportera i zamjenskog pristava brodova – 1. Etapa -  pristan za nusprodukte sa pristupnom cestom (sa uklanjanjem postojećeg „Austrijskog pristana)

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/000046

531-06-2-1-1467-17-0010

07.07.2017.

07.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građevinska dozvola ovog Ministarstva KLASA:UP/I-361-03/08-01/208, URBROJ:531-10-2-1-1-1467-09-24 od 30. travnja 2009 i izmjena i dopuna građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/16-01/000016, URBROJ:531-06-2-1-1467-16-0009 od 5.5.2016. izdana za građenje PODRAVSKE BRZE CESTE, DIONICA VIROVITICA-SUHOPOLJE, 1.A faza od st. 0+500 do kraja dionice u ukupnoj duljini cca 9100 m iz točke I. I.2. lokacijske dozvole izdane po ovom Ministarstvu, KLASA: UP/I-350-05/06-01/305, URBROJ:531-06-07-26NK od 30. ožujka 2007.  i  Izmjene i dopune lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/09-01/15, URBROJ 531-06-09-5 NK od 27. veljače 2009. mijenja se: tako da se dopunjuje točka I. izreke građevinske dozvole na način, da se dodaju knjige glavnog projekta zajedničke oznake GP-4375/07, glavni projektant DALIBOR OPAČAK, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 3560.

II. Izmjene i dopune građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000061

531-06-2-1-1-17-0008

05.07.2017.

04.08.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine gospodarske namjene - rekonstrukcija dijela građevine postojećeg objekta u pogon za preradu proizvoda ribarstva, 1. skupine na području Lučke uprave Zadar, Industrijsko-skladišna zona Gaženica

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000079

531-06-2-1-372-17-0006

29.06.2017.

29.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije -Kombi kogeneracijske elektrane Sisak C, instalirane snage 250 MWe/50MWt unutar postojećeg kompleksa Termo elektrane Sisak  IV. faza  – PROMETNICE I INFRASTRUKTURA

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000123

531-06-2-1-1467-17-0005

28.06.2017.

28.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije -Kombi kogeneracijske elektrane Sisak C, instalirane snage 250 MWe/50MWt unutar postojećeg kompleksa Termo elektrane Sisak  III. faza  – POSTROJENJE ZA PRIPREMU PLINA I DIESEL AGREGAT.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000122

531-06-2-1-1467-17-0005

28.06.2017.

28.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije -Kombi kogeneracijske elektrane Sisak C, instalirane snage 250 MWe/50MWt unutar postojećeg kompleksa Termo elektrane Sisak  I. faza - GLAVNI POGONSKI OBJEKT (GPO)  sa strojarnicom, zgradom elektroopreme, centralnom komandom i kotlom s dimnjakom

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000098

531-06-2-1-1467-17-0007

28.06.2017.

28.07.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa - Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) - Zabok (uključivo) sa pripadajućim građevinama i opremom; modernizacija od km cca 439+971 (=0+403,12) do km cca 24+250; elektrifikacija od km cca 0+000 do km cca 28+625 zajedno sa prugom Zabok-Đurmanec-DG (R106) do km cca 3+233 i prugom Hum-Lug-Gornja Stubica (L202) i njeno osposobljavanje za Vmax do 120 km/h: 3. FAZA Rekonstrukcija pruge na III. poddionici: kolodvor Luka (isključivo) - kolodvor Veliko Trgovišće (uključivo) od km cca 13+255 do km cca 18+604 (Vmax do 120 km/h – osim na dijelovima od km cca 16+259 do km cca 16+590, od km cca 16+931 do km cca 17+600 i od km cca 17+760 do km cca 18+145 gdje se zadržava postojeća brzina)

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/16-01/000252

531-06-2-1-1467-17-0010

28.06.2017.

28.07.2017.

Link