Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13. i 20/17.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine (dogradnja i nadogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Usporni nasipi uz rijeku Trnavu (desni nasip stac. 0+152 do 2+960, lijevi nasip stac. 0+144 do 2+840), 1. skupine na građevnoj čestici 9750/1 k.o. Goričan na području Općine Goričan, Međimurska županija.

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000069

531-06-2-1-1173-18-0009

19.10.2018.

29.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - Autokamp Punta Nova, rt Rastovac, Otok Pag, s obodnom prometnicom“, Faza 1  na k.č. u k.o. Povljana.

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000158

531-06-2-1-18-0011

18.10.2018.

30.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - „Autokamp Punta Nova, Rt Rastovac, Otok Pag, s obodnom prometnicom“, Faza 2 na k.č. u k.o. Povljana.

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000159

531-06-2-1-18-0010

18.10.2018.

30.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Izmještanje državne ceste D34-obilaznica Petrijevaca na budućoj novoformiranoj čestici u k.o. Petrijevci

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000156

531-06-2-1-356-18-0006

18.10.2018.

29.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa, 1.skupine, Etapa 16: Terminal poslovne avijacije (k.č. 5114/1 k.o. Čilipi), za 'Rekonstrukciju građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj' na budućoj novoformiranoj čestici 5114/1 u k.o. Čilipi, Općina Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, prema parcelacijskom elaboratu. Investitor je ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., HR-20213 Čilipi, Dobrota 24.

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000145

531-06-2-1-18-0007

16.10.2018.

25.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Sustav vodoopskrbe i odvodnje anglomeracije Metković - izgradnja kanalizacijske i sanacija dijela vodoopskrbne mreže u Gradu Metkoviću, na katastarskim česticama u k.o. Metković, k.o. Vidonje i k.o. Dobranje na području Grada Metkovića, Dubrovačko-neretvanska županija. Investitor je METKOVIĆ d.o.o., HR-20350 Metković, Mostarska 10.

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000163

531-06-2-1-1173-18-0009

15.10.2018.

25.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, 1. skupine – Međunarodna zračna luka Zagreb, prometne površine za parkiranje opreme i vozila na zračnoj strani zračne luke na budućoj novoformiranoj čestici br. 22/7 u k.o. Kosnica i k.č. 1100/4, 1143/2 u k.o. Mičevec. Investitor je MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA d.d., HR-10410 Velika Gorica, Ulica Rudolfa Fizira 1, OIB 79446233150 zastupana po ELIPSA -S.Z. d.o.o., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 59a.

 

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000123

531-06-2-1-356-18-0006

15.10.2018.

25.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom - Centar za gospodarenje otpadom  Primorsko-goranske županije "Marišćina"; Faza 9. na  katastarskim česticama u k.o. Marčelji, na području Općine Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji. Investitor je EKOPLUS d. o. o., HR-51000 Rijeka, Ciottina 17b.

 

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000202

531-06-2-1-226-18-0007

15.10.2018.

25.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa: Rekonstrukciju teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala: 3. ETAPA: Izgradnja željezničkog dijela novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, FAZA 2: kontaktna mreža (građevinski i elektrotehnički dio) na području Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000255

531-06-2-1-1467-18-0010

12.10.2018.

12.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa: Rekonstrukciju teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala: 3. ETAPA: Izgradnja željezničkog dijela novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali,  FAZA 3: telekomunikacijski uređaji na području Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000254

531-06-2-1-1467-18-0010

12.10.2018.

12.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa: Rekonstrukciju teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala: 1. etapa – Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka, na području Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/18-01/000002

531-06-2-1-1467-18-0012

12.10.2018.

12.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa: Rekonstrukciju teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala:  3. ETAPA: Izgradnja željezničkog dijela novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali, FAZA 1, unutar lučkog područja na području Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/18-01/000001

531-06-2-1-1467-18-0011

12.10.2018.

12.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - magistralni vodoopskrbni cjevovod VS „Cerje“ – VS „Vukovje“ s odvojcima prema naselju Donja Zelina i gospodarskoj zoni „Sveta Helena“, na katastarskim česticama u k.o. Sesvetski Kraljevec, Šašinovec, Lužan, Laktec, Paukovec, Helena i Donja Zelina, na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000073

531-06-2-1-226-18-0007

12.10.2018.

22.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - Sinteza SM2 – Dogradnja API pogona u Savskom Marofu, na građevnoj čestici k.č.br. 3792/1 k.o. Laduč na području Općine Brdovec u Zagrebačkoj županiji.

III. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/18-01/000087

531-06-2-1-1467-18-0008

10.10.2018.

09.11.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine gospodarske namjene, pretežito nautički turizam – Izgradnja „Nautičko turističkog kompleksa – Sv. Katarina – Monumenti“, ETAPA 3 – Zona mješovite namjene, Faza 3.1 – uređenje kolno pješačkih pristupnih površina do mosta LNT Sv. Katarina, rekonstrukcija parkirališta sa 106 parkirnih mjesta  za potrebe LNT Sv. Katarina te rekonstrukcija i prenamjena zgrade 05 blok 01 u info pult sa dodatnim sanitarijama na građevnim česticama k.č. 1229/1, 1331/7 i 1331/8 k.o. Štinjan-nova u Istarskoj županiji

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/18-01/000135

531-06-2-1-1467-18-0009

28.09.2018.

28.10.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička Jezera 1 – sustav   Rakovica i sustav Rastovača i aglomeracije Plitvička Jezera 2 – sustav Korenica, faza 5.: Izgradnja gravitacijskih i tlačnih kolektora i pripadajućih crpnih stanica unutar Sustava Korenica – centar naselja.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/18-01/000057

531-06-2-1-226-18-0010

24.09.2018.

24.10.2018.

Link