Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13. i 20/17.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građevinska dozvola, KLASA:  UP/I-361-03/13-01/64, URBROJ:  531-04-1-066-13-16 od 27. kolovoza 2013. godine, izdana po Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za građenje mosta kopno-otok Čiovo u Trogiru sa pristupnim cestama te izgradnja TS 10-20/0,4 kV Čiovo-13 (most) s priključnim 20kV kabelom, na zemljištu u katastarskoj općini Trogir, na području Grada Trogira u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Izmjena i dopuna građevinske dozvola

UP/I-361-03/18-01/000134

531-06-2-1-226-18-0006

19.06.2018.

19.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa, 1. skupine stajanka zapad (etapa 13) kao dijela građevine iz točke I.5. lokacijske dozvole ovog Ministarstva KLASA: UP/I-350-05/13-01/138, URBROJ: 531-05-14-13 od 09.04.2014. godine, izmjene i dopune lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/15-01/169, URBROJ: 531-06-1-1-1-16-10 od 15.04.2016. godine, II.  izmjene i dopune lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/151, URBROJ: 531-06-1-1-1-16-2 od 19.10.2016. godine, III. izmjene i dopune lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/17-01/142, URBROJ: 531-06-1-1-1-17-6 od 01.12.2017. godine za rekonstrukciju građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj na budućoj novoformiranoj čestici br. 2363/1 u k.o. Močići.

 

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000220

531-06-2-1-356-18-0009

15.06.2018.

15.07.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca, III etapa od km 4+689,41 do km 6+772,50,  kao dijela građevine iz točke II.3. izreke načelne dozvole ovog Ministarstva KLASA:UP/I-361-03/97-01/62, URBROJ:531-03/1-1-98-7 od 09.03.1998. i izmjene i dopune načelne dozvole, KLASA:UP/I-361-03/01-01/31, URBROJ:531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001, građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava 1. skupine, na  katastarskim česticama u katastarskoj općini  Karlovac I  i Donje Pokupje, u Karlovačkoj županiji.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000249

531-06-2-1-576-18-0009

14.06.2018.

26.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa: „IZGRADNJA SPOJNE CESTE 1 OD D-8 DO D-315 NA KOPNU PREMA MOSTU KOPNO – OTOK ČIOVO“ na području Grada Trogira  u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Investitor su Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000113

531-06-2-1-226-18-0009

14.06.2018.

26.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik interna benzinska postaja - etapa 14, na budućoj novoformiranoj čestici br. 5114/1 u k.o. Čilipi prema parcelacijskom elaboratu

Javni poziv

UP/I-361-03/18-01/000005

531-06-2-1-356-18-0006

11.06.2018.

21.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija, nadogradnja  i obnova željezničke pruge M103 Dugo Selo - Novska, FAZA I, Dionica od km cca 2+803,86 do km cca 31+188,31 A.11. Etapa ŽCP "Okešinec" u km cca 31+188,31- A-XVII - izgradnja nadvožnjaka Okešinec u km cca 31+162,07 građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, 1. skupine, na  katastarskim česticama u katastarskoj općini  Okešinec,  u Zagrebačkoj županiji.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000227

531-06-2-1-576-18-0010

08.06.2018.

19.06.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA KONTEJNERSKOG TERMINALA „BRAJDICA I“  U LUCI RIJEKA, 1. skupine

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000209

531-06-2-1-1467-18-0010

23.05.2018.

22.06.2018.

Link