Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, 1. skupine, rekonstrukcija kotlovnice – niskotlačni parni kotao br. 2 u EL-TO Zagreb na k.č.br. 561/1 u k.o. Trešnjevka.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000056

531-06-2-1-356-17-0009

21.09.2017.

21.10.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje obaloutvrde Dubrovčak radi sanacije lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak, građevina 1.skupine, na  k.č.br. 973, 974 i 1008 k.o. Lijevi Dubrovčak (Ivanić Grad, Zagrebačka županija).

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000143

531-06-2-1-226-17-0010

18.09.2017.

18.10.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - autocesta  A4 ZAGREB-VARAŽDIN-GORIČAN dionica: POPOVEC-KOMIN od km 6+000 do 28+400  poddionica: POPOVEC-SV. HELENA od km 18+420 do km 28+400:  11. Rekonstrukcija, izmještanje i zaštita postojećih elektroenergetskih vodova, otcjepni vod 10(20) kV za NTS cestarinski prolaz „ Sv. Helena“ i čvorište „Komin“, cestovna rasvjeta cestarinskog prolaz „Sv. Helena“ i čvorišta „Komin“, TS 10(20) kV na mjestu cestarinskog prolaza „Sv. Helena“ i čvorišta „Komin“, izmještanje i rekonstrukcija TT instalacija, 1. skupine, na katastrskim česticama u k.o. Obrež, Novo Mjesto, Hrastje i Komin na području Grada Sveti Ivan Zelina u Zagrebačkoj županiji. Investitor su Hrvatske autoceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Širolina ulica 4

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000134

531-06-2-1-1-17-0006

15.09.2017.

25.09.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije – Izgradnja vjetroelektraneBoraja II“ u sedam (7) faza ukupne snage do 45 MW (25x1,5 MW i 5x0,85 MW) s transformatorskom stanicom Boraja TS 12(20)/110 kV i priključnim dalekovodom DV 2x110 kV od TS 12(20)/110 kV Boraja do DV 2x110 kV Trogir-Podi-Bilice

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000039

531-06-2-1-1467-17-0012

14.09.2017.

14.10.2017.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine - izmještanje državne ceste D34 - obilaznica Petrijevaca, 1. skupine na katastarskom česticama u k.o. Petrijevci u Općini Perijevci na području Osječko – baranjske županije, investitora Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb, Vončinina 3.

Javni poziv

UP/I-361-03/16-01/000105

531-06-2-1-372-17-0011

12.09.2017.

25.09.2017.

Link