Ovdje se objavljuju sukladno
Zakonu o gradnji ('Narodne novine' br. 153/13.):

-       Javni pozivi strankama - radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina – članak 116. stavak 1.

-       Građevinske dozvole - za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 120. stavak 4.

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine gospodarske namjene, pretežito nautički turizam – Izgradnja luke nautičkog turizma NARINA  - Novi Vinodolski na području grada Novi Vinodolski, FAZA 2a. – Rekonstrukcija primarnog lukobrana (zona X) – nasip trupa dogradnje (produžetka) lukobrana u punom profilu i sanacija zaštitnog nasipa, sa sustavom cirkulacije.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000111

531-06-2-1-226-17-0014

22.01.2018.

22.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine 1. skupine gospodarske namjene, pretežito nautički turizam - Izgradnja luke nautičkog turizma MARINA – Novi Vinodolski na području Grada Novi Vinodolski, FAZA 8. – Završno uređenje platoa sa hortikulturnim uređenjem (zona I., II. i IV.)  na katastarskim česticama broj 16522/3, 16521/2 i 16521/52 u k.o. Novi na području Grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000105

531-06-2-1-226-17-0009

19.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, 1. skupine - vjetroelektrana Lukovac (16 vjetroagregata x 3MW, ukupne snage do 48 MW) i transformatorske stanice TS Lukovac s priključnim dalekovodom od TS Lukovac do postojećeg dalekovoda DV 110 kV Kraljevac-Buško Blato na k.č.br. u k.o. Dobranje, Cista i Svib.

II. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000132

531-06-2-1-356-17-0008

19.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa 1. skupine, magistralni vodoopskrbni cjevovod (etapa 9) na budućoj novoformiranoj čestici br. 2363/1 u k.o. Močići prema parcelacijskom elaboratu i na k.č.br. 2362, 2314/1, 2345/1 i 1185 u k.o. Močići.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000130

531-06-2-1-356-17-0011

19.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina, 1. skupine magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 na katastarskim česticama u k.o. Varaždin, Kućan Marof, Gornji Kućan i Kneginec

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000180

531-06-2-1-356-17-0009

19.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, 1. skupine - vjetroelektrane Lukovac (16 vjetroagregata x 3 MW, ukupne snage do 48 MW) i transformatorske stanice TS Lukovac s priključnim dalekovodom od TS Lukovac do postojećeg dalekovoda DV 110 kV Kraljevac-Buško Blato - faza 1A, faza 1B, faza 2A na k.č.br. u k.o. Dobranje, Cista i Svib.

III. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000248

531-06-2-1-356-17-0008

18.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa 1. skupine, magistralni kolektor fekalne odvodnje (etapa 10) na budućoj novoformiranoj čestici br. 2363/1 u k.o. Močići prema parcelacijskom elaboratu i na k.č.br. 2362, 2333/1 u k.o. Močići  i k.č.br. 771, 889 u k.o. Cavtat 

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000177

531-06-2-1-356-17-0009

18.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa 1. skupine, operativne površine landside (etapa 1) na budućim novoformiranim česticama br. 2363/1  k.o. Močići i 5114/1 k.o. Čilipi.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000195

531-06-2-1-356-17-0009

18.01.2018.

19.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za Međunarodni promet M601 Vinkovci- Vukovar, I.FAZA 2.ETAPA: Izgradnja svodne ceste od ŽCP Bršadin – Lipovača do ŽCP Bršadin – Građevinski podsustav iz točke V. izreke lokacijske dozvole ovog Ministarstva,   KLASA:UP/I-350-055/15-01/068,    URBROJ:531-06-1-1-15-00005, od 11.06.2015.,  građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa, 1. skupine.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000115

531-06-2-1-576-17-0010

10.01.2018.

12.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  - infrastrukturne namjene, 1. skupine – mjerno redukcijske stanice MRS Legrad na k.č.br. 4684 i 3517/1 k.o. Legrad. Investitor je PLINACRO d.o.o., Zagreb, Savska cesta 88a, OIB 69401829750 zastupan po Inženjeringu za naftu i plin d.o.o., Zagreb, SR Njemačke 10, OIB 06842385393.

Javni poziv

UP/I-361-03/17-01/000175

531-06-2-1-1173-18-0008

10.01.2018.

22.01.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine  infrastrukturne namjene - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za Luku Ploče i Grad Ploče: 2. Faza - Izgradnja retencije i lateralnog kanala na području Luke Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000217

531-06-2-1-1467-17-0011

05.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene 1. skupine: TERMINAL ZA DOPREMU, SKLADIŠTENJE I OTPREMU TEKUĆIH TERETA  U LUCI PLOČE - 6. Faza – izgradnja cjevovoda od cijevnog mosta do postojećeg punilišta vagonskih cisterni na k.č.br. 2141/1 k.o. Ploče unutar lučkog područja Luke Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000139

531-06-2-1-1467-17-0013

05.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene 1. skupine: TERMINAL ZA DOPREMU, SKLADIŠTENJE I OTPREMU TEKUĆIH TERETA  U LUCI PLOČE - 7. Faza – izgradnja cjevovoda od ventilske stanice do priveza na k.č.br.  2205/1, 2078/43 i 2141/1 k.o. Ploče unutar lučkog područja Luke Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000140

531-06-2-1-1467-17-0013

05.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine infrastrukturne namjene 1. skupine: TERMINAL ZA DOPREMU, SKLADIŠTENJE I OTPREMU TEKUĆIH TERETA  U LUCI PLOČE - 8. Faza –  ugradnja pretakačke ruke na privezu na k.č.br. 2205/1 k.o. Ploče unutar lučkog područja Luke Ploče u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000138

531-06-2-1-2-1467-17-0012

05.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine gospodarske namjene, pretežno djelatnost gospodarenja otpadom - Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Istarske županije u Puli - FAZA 4

II. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000182

531-06-2-1-226-17-0010

04.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine gospodarske namjene, pretežno djelatnost gospodarenja otpadom - Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Istarske županije u Puli - FAZA 3

II. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000183

531-06-2-1-226-17-0010

04.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Građenje građevine gospodarske namjene, pretežno djelatnost gospodarenja otpadom - Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Istarske županije u Puli - FAZA 2

IV. Izmjena i dopuna građevinske dozvole

UP/I-361-03/17-01/000286

531-06-2-1-226-17-0005

04.01.2018.

05.02.2018.

Link

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava zračnog prometa 1. skupine, operativne površine airside (etapa 11)...za rekonstrukciju građevina unutar Zračne luke Dubrovnik - Zračna luka Dubrovnik razvoj

Građevinska dozvola

UP/I-361-03/17-01/000200

531-06-2-1-356-17-0012

21.12.2017.

22.01.2018.

Link