Ako je stranka u postupku inspekcijskog nadzora nepoznata ili nepoznatog boravišta, rješenje, odnosno zaključak dostavlja se stavljanjem na oglasnu ploču Ministarstva, područnog ureda, odnosno područne jedinice. Obavijest o tome ostavlja se na gradilištu, odnosno građevini i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rješenje, odnosno zaključak smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči sukladno članku 20. Zakona o građevinskoj inspekciji ('Narodne novine' br. 153/13.)

 

Nadležno tijelo
koje oglašava

Predmet

Akt u predmetu

Klasa

Ur.broj

Početak oglašavanja

Završetak oglašavanja

Pogledaj dokument

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Obustavlja se postupak izvršenja rješenja KLASA: UP/I-362-02/14-02/1545 URBROJ: 531-07-1-1-2/MN-15-06 od 18.02.2015 godine, kojim je nepoznatom investitoru naređeno da u roku od 8 (osam) dana ukloni stambenu građevinu izgrađenu na k.č.br. 6185 k.o. Sesvete, u Sesvetama, ulica Tomislava Krizmana 34, jer je izvršenje inspekcijskog rješenja provedeno putem treće osobe dana 11.05.2017 godine

Rješenje o obustavi postupka izvršenja

UP/I-362-02/14-02/1545

531-07-1-1-2/MN-17-21

23.05.2017.

30.05.2017.

Link