Najčešća pitanja i odgovori

Radi lakše preglednosti podijelili smo odgovore po temama. 
 
Što se treba i može legalizirati
Tko podnosi zahtjev, kako se postupa kada je više vlasnika ili vlasništvo nije riješeno
Koji se dokumenti predaju
O zgradama, građevinskoj bruto površini, katastarskim česticama i postupku
Rokovi
Troškovi, naknada, komunalni i vodni doprinos
Žalbe
Ostalo
Upute, objašnjenja i mišljenja