Koji se dokumenti predaju

 
Danas sam pročitao u novinama da uvjerenje iz Katastra da je kuća izgrađena prije 15.2.1968. ne vrijedi. Zašto sam onda ja potrošio 125 kuna za to uvjerenje i tko će mi te novce nadoknaditi?!
ODGOVOR: Informacija koju citirate nije točna. Ministarstvo takvu informaciju nije dalo a ne može odgovarati za uređivačku politiku novina. Uvjerenje iz Katastra je sukladno članku 330. Zakona o prostornom uređenju i gradnji legitiman dokaz da je građevina izgrađena prije 15.2.1968.
 
Može li se podnijeti zahtjev elektronskim putem, pošto ne živim u Hrvatskoj?
  ODGOVOR: Zahtjev se za sada ne može predati elektroničkim putem. Radi se na uvođenju sustava e-dozvole. Velika većina županija i gradova ima objavljen formular zahtjeva na svojim službenim web stranicama. Ispunjeni zahtjev moguće je predati poštom i iz inozemstva. Bitno je zahtjev predati na poštu najkasnije do uključivo 30. lipnja 2013. i to po mogućnosti preporučeno. Ukoliko formular zahtjeva nije objavljen na web stranici, ne znamo za takav slučaj ali nije isključeno da ne postoji, preporučamo da se direktno kontaktira županija odnosno grad radi daljnjih dogovora.   
 
Zanima me jesu li stigle avio snimke iz Beograda koje je ministrica Mrak-Taritaš najavila, te hoće li one biti službeno valjana potvrda da je kuća izgrađena prije 1968.? Kako se bliži 30.06. a karte iz beograda još nisu stigle dosta ljudi je u nedoumici dali oni čija je kuća izgrađena prije 1968. i nije nadograđivana (a nemaju te dokaze) trebaju predati zahtjev za legalizaciju do 30.06.?
  ODGOVOR: Snimke će biti dio valjan dokaz. Proces kopiranja karata je u tijeku. Radi se o vrlo opsežnom materijalu te će stoga i sam proces kopiranja neminovno morati potrajati. U slučaju stopostotne uvjerenosti da je građevina nastala prije 15.2.1968. i da nakon toga datuma nije pretrpjela promjene u lokaciji i gabaritima nije potrebno podnositi zahtjev. Ako postoje i najmanje sumnje, preporuka je da se podnese zahtjev bez ikakve dodatne dokumentacije koji se nakon što bude moguć uvid u navedene vojne karte može povući. Ovo savjetujemo stoga što se nakon 30.6.2013. zahtjevi više neće moći podnositi.  
 
Gdje mogu naći elektronički oblik obrasca za legalizaciju za Grad Zagreb?
  ODGOVOR: Elektronički obrasci zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju objavljeni su na službenim web stranicama županija i gradova. Elektronički obrasci za Grad Zagreb nalaze se na službenoj web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr. Ukoliko obrazac nije moguće pronaći objašnjenje je potrebno zatražiti od nadležnih županijskih odnosno gradskih tijela. 
 
Trebam li za potrebe legalizacije raditi novi projekt za slučaj da ne pronađem postojeći ili je dovoljna građevinska dozvola kao uvjet za legalizaciju?
  ODGOVOR: Zgradu je moguće legalizirati i bez projekta iz građevinske dozvole. Dokumenti koje će se trebati priložiti zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju ovise o vrsti zgrade koja se legalizira. Detaljno su propisani člancima 11, 12, 13 i 14 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12. 
 
Na području mog mjesta vršila se katastarska izmjera koja je imala za cilj izradu katastra nekretnina i obnovu zemljišnih knjiga. Izmjera je odavno završena i geodetski snimci postoje, međutim ne priznaju se kod podnošenja zahtjeva za legalizaciju već se traži geodetski snimak izvedenog stanja. Zašto ne možemo koristiti nove snimke?
  ODGOVOR: Možete. Uz zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju potrebno je u slučaju da zgrada nije ucrtana u katastru priložiti geodetsku snimku međutim, ako je prilikom nove izmjere zgrada snimljena, umjesto geodetskog snimka može se priložiti kopija izloženog (novog) katastarskog plana s identifikacijom stare čestice i kopija važećeg katastarskog plana (koji je na snazi).
 
Na katastru su rekli da se uvjerenje da je zgrada sagrađena do 15.2.1968. čeka 3 mjeseca. Kako ćemo do 30.6. predati zahtjev za legalizaciju?
  ODGOVOR: Zgrada sagrađena do 15.2.1968. smatra se legalnom i nju nije potrebno legalizirati. Za onu zgradu koja je dijelom sagrađena do 15.2.1968. te nakon toga datuma rekonstruirana ne može se izdati uvjerenje da je sagrađena do 15.2.1968. U tom se slučaju u sklopu postupka legalizacije utvrđuje koji je dio zgrade sagrađen prije 15.2.1968. a koji nakon toga datuma.
 
Imam problem s građevinskom dozvolom koja je izdana 1963. jer mi je upisan krivi broj čestice dok mi u istoj građevinskoj pod brojem dva riječima navodi koliko moram biti udaljen od susjednih parcela i od seoskog puta i to je uredu. Postoji li neko rješenje?
  ODGOVOR: Rješenje postoji. Potrebno se obratiti nadležnom uredu za graditeljstvo. Moguće je rekonstruirati cijeli postupak izdavanja akta za gradnju. Nadležni će ured utvrditi radi li se o običnoj grešci u pisanju i tu grešku ispraviti.
 
Mogu li se na jedan zahtjev za legalizaciju staviti tri pomoćne građevine (garaža, spremište i spremište) do 50 m2 čija osnovna građevina ima građevnu dozvolu i uporabnu. Time bi se smanjili troškovi biljega (koji po zahtjevu iznosi 70 kn) i troškovi postupka (po zahtjevu iznosi 60 kn).
  ODGOVOR: Mogu. Članak 20. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom zgradom NN 86/12 propisuje da se rješenje o izvedenom stanju donosi, ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva, za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada na jednoj i/ili više katastarskih čestica.
 
Moram li za legalizaciju bespravno sagrađene terase od 60 m2 koja je naknadno zatvorena uz arhitektonsku snimku izvedbenog stanja kompletne zgrade s terasom priložiti i izjavu ovlaštenog inženjera građevine vezano uz mehaničku otpornosti i stabilnost izvedenih radova, iako uz povećanje BGP sa osnova zatvaranja terase, ukupna BGP zgrade ne prelazi 400 m2 ?
  ODGOVOR: Uz zahtjev za izdavanje izvedenog stanje za stambene zgrade od 100 do 400 m2 nije potrebno priložiti uvjerenje o mehaničkoj otpornosti. Uz zahtjev se u ovom slučaju prilažu dokumenti koji su propisani člankom 12. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 a to su tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i  tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.
 
Naslijedio sam kuću koja je bila uništena u ratu te obnovljena poslije rata. Kako je nema ucrtane u katastru u uredu za katastar me traže potvrdu ministarstva da je kuća obnovljena sa obveznim brojem k.č. Kome se obratiti?
  ODGOVOR: Treba se obratiti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije http://www.mrrfeu.hr.
 
Dozvola sa svim nacrtima postoji ali mi ju u uredu za graditeljstvo ne žele izdati. Šta da učinim?
  ODGOVOR: Ured za graditeljstvo dužan je dati stranci sve dokumente kojima raspolaže. Ukoliko to propusti učiniti stranke se ima pravo, radi zaštite svojih prava, žaliti Ministarstvu uprave.
 
Gdje mogu pročitati što sve ulazi u obujam zgrade i kako se on računa?
  ODGOVOR: Sve o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada može se pročitati u Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada, Narodne novine 90/10, 111/10, 55/12. Izračun obujma za obračun komunalnog doprinosa propisan je Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, Narodne novine 136/06, 135/10, 14/11, 55/12.
 
Moj otac je predao zahtjev za legalizaciju bez potrebne dokumentacije. Iz ureda za graditeljstvo su mu poslali zahtjev da dopuni dokumentaciju u roku od 30 dana. S obzirom da ne živim na istoj adresi kao i otac, taj zahtjev nisam na vrijeme vidjela. Mogu li i nakon roka dostaviti potrebne dokumente?
  ODGOVOR: Morat ćete ovo pitanje postaviti upravnom odjelu koji vodi postupak. Načelno  Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), u članku 73 stavku 1., koji se odnosi na nedostatke u podnesku  kaže  da kada podnesak sadržava nekakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, službena osoba zaključkom će upozoriti na to stranku i odrediti rok u kojem je stranka dužna otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Isto tako prema stavku 2. ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, a po podnesku se ne može postupiti, službena osoba rješenjem će odbaciti podnesak.
 
Nakon predaje dokumentacije za legalizaciju građevine do 100m2 (ne mora se crtati), zvali su iz Hrvatskih voda na području Zlatara da im se dostavi tlocrt i presjek građevine (gabariti). Molim da li je to potrebno predavati uz analitički iskaz izračuna mjera građevine ?
  ODGOVOR: Nije. Člankom 13 Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) propisano je da zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² odnosno za poljoprivrednu zgradu do 400 m2 podnositelj zahtjeva prilaže: tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,  iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva
 
Kupio sam kuću prije 8 godina preko agencije za posredovanje pri prodaji nekretnina. Bivši vlasnik je preminuo a ja nemam nikakvu dokumentaciju o legalizaciji objekta. Njegova rodbina tvrdi da je objekt legalan. Dokumentacija iz Katastra i gruntovnice se djelomično poklapa, ali mi kažu da to nije garancija da je objekt legalan i svi me šalju negdje dalje da provjerim ali nitko ne zna gdje točno pa se to pretvorilo u začarani krug otvaranja vrata i slanja na drugo mjesto. Moje konkretno pitanje: Gdje da izvadim dokument o legalnosti objekta ili djela koji je legalan ako nije sve.
 

ODGOVOR: Građevina je legalna ako je za njenu gradnju izdana zakonom propisana dozvola te ako je ona građena u skladu sa tom dozvolom. Iznimka su građevine izgrađene prije 15.2.1968. one se smatraju legalnima po sili zakona. Podatke o dozvolama, ako su izdane, imaju upravni odjeli koji su ih izdali. Od 1.1.2008. izdavanje akta za gradnju prešlo je u nadležnost županija odnosno gradova koji su tom prigodom preuzeli i arhivu.
 

Na kojem dokumentu postoji podatak da je kuca legalizirana, odn. tko taj dokumenat izdaje?
  ODGOVOR: Dokument kojim se zgrada legalizira naziva se rješenje o izvedenom stanju. Izdaju ga upravni odjeli nadležni za izdavanje akata za gradnju u velikim gradovima i županijama.
 
Moram li raditi geodetski snimak ako na kopiji katastarskog plana nisu vidljive stube koje u naravni postoje?
  ODGOVOR: Članak 18. podstavak 3. Pravilnika o katastru zemljišta ("Narodne novine", br. 84/07 i 148/09) prema kojoj se u katastru zemljišta evidentira tlocrtna površina zgrade koja je odredbom članka 21. stavka 1. istog Pravilnika definirana kao površina dobivena iz prikaza., zgrade na katastarskom planu koji prikaz čini vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova zgrade, osim balkona, uključivši i terase u prizemlju zgrade kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. Sukladno citiranim odredbama, ako je osoba ovlaštena za obavljanje geodetske djelatnosti (u suradnji s vlasnikom zgrade) u trenutku snimanja zgrade utvrdila da stube i/ili terase uz zgradu nisu konstruktivni dio zgrade tada je geodetski elaborat izrađen na način da takve stube i/ili terase nisu prikazane u geodetskom elaboratu. Nakon provedbe promjene na temelju tako izradenog geodetskog elaborata stube i/ili terase nisu vidljive i ne smiju biti vidljive na katastarskom planu. Slijedom navedenog, u postupcima donošenja rješenja o izvedenom stanju u slučajevima u kojima je nezakonito izgrađena zgrada već evidentirana u katastarskom operatu (na katastarskom planu) i u kojima je podnositelj zahtjeva priložio uz zahtjev kopiju katastarskog plana, nije dopušteno tražiti novu kopiju katastarskog plana niti geodetsku snimku zato što na priloženoj kopiji katastarskog plana nisu snimljene odnosno vidljive stube ilili terase koje nisu konstruktivni dijelovi zgrade, a koje su vidljive u naravi i na arhitektonskoj snimci odnosno snimci izvedenog stanja.
 
Moram li raditi geodetsku snimku kod legalizacije nadogradnje ako je legalni dio kuće ucrtan u katastru?
  ODGOVOR: Geodetska snimka se treba raditi jedino ako je promijenjena tlocrtna površina zgrade.
 
Mogu li uzeti arhitekta i geometra iz Bosne i Hercegovine s obzirom da su oni upola jeftiniji od hrvatskih?
  ODGOVOR: Možete, ako su ovlašteni u skladu sa hrvatskim zakonima.
 
Je li prilikom predaje zahtjeva potrebno predati kompletnu dokumentaciju ili je moguće predati prvo samo zahtjev a dokumentaciju dostaviti naknadno kada bude spremna?
  ODGOVOR: Preporučljivo je podnijeti potpun zahtjev u roku a ako to nije moguće učiniti tada je potrebno zahtjev u što kraćem roku nadopuniti. U Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09), u članku 73 stavku 1., koji se odnosi na nedostatke u podnesku  kaže se da kad podnesak sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, službena osoba zaključkom će upozoriti na to stranku i odredit će rok u kojem je stranka dužna otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Isto tako prema stavku 2. ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, a po podnesku se ne može postupiti, službena osoba rješenjem će odbaciti podnesak.
 
Imaju li referenti u državnoj upravi isticati kao nedostatak predanog zahtjeva za legalizaciju nedostatak IM obrasca za obračun vodnog doprinosa?
  ODGOOVOR: Hrvatske vode na svojim službenim web stranicama obavještavaju: Obveznik vodnoga doprinosa (investitor) dužan je dostaviti Hrvatskim vodama ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM-1 ili obrazac IM-2) i po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine (AIM).
Projektant jamči za istinitost podataka ispunjenih u obrascu iskaza mjera za obračun vodnog doprinosa (IM-1 I IM-2) i analitičkom iskazu izračuna mjera građevine (AIM). Vodni doprinos se obračunava na temelju podataka iz obrazaca IM-1 i IM-2 i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine…
 
Posjedujem restoran sa sobama za iznajmljivanje čija je površina veća od 400m². Zanima me smatra li se restoran zgradom javne namjene odnosno da li je pored izjave ovlaštenog arhitekta, dodatno potrebna još i izjava ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva?
  ODGOVOR: Restoran se smatra zgradom javne namjene te je osim prilikom predaje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno priložiti i izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti. Napominjemo da se spomenuta izjava prilaže za sve zgrade javne namjene neovisno o njihovoj površini, sve zgrade veće od 400m² neovisno o njihovoj namjeni  te za sve zgrade poljoprivredne namjene veće od 1000m².
 
Građevine koje planiram legalizirati su: obiteljska kuća od 200m2 i dvije dvorišne zgrade od 40m2. Trebam li izraditi geodetske snimke izvedenog stanja ili su dovoljne kopije katastarskog plana?
  ODGOVOR: Dvorišne zgrade do 40 m2 spadaju u kategoriju pomoćnih zgrada i za njihovu se legalizaciju ne treba izraditi geodetski snimak niti je uvjet legalizacije da budu evidentirane u katastru. Za legalizaciju svih drugih građevina, pa i obiteljske kuće od 200 m2, geodetski snimak je potreban ako građevina nije ucrtana u katastru ili ako stanje u katastru ne odgovara stvarnom stanju na terenu.
 
Garaža mi se nalazi 20 centimetara od međe općinskog puta i 10 centimetara od međe sa susjedom.ni sa jedne strane nemam prozore. Uredno sam predao svu dokumentaciju za legalizaciju i sad mi traže geodetski snimak da se utvrdi međa. Mogu li garažu legalizirati i ucrtati u katastar bez snimke geodeta i dali uopće trebam izvoditi geodeta da utvrdi među.
  ODGOVOR: Pod pretpostavkom da se u konkretnom slučaju radi o legalizaciji garaže iz kategorije pomoćnih zgrada, za legalizaciju je potrebno priložiti dokumentaciju propisanu člankom 14. Zakona: tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena. Nije dakle potrebna geodetska snimka. Nakon što je izdano rješenje o izvedenom stanju katastarski ured evidentira zgradu u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar. O uvjetima upisa u Katastar molimo kontaktirati lokalne katastarske urede ili Državnu geodetsku upravu.
 
U postupku smo prikupljanja dokumentacije za legalizaciju obiteljske kuće (po površini spada u zahtjevnu zgradu) i tri pomoćne zgrade. Kuća se sastoji od tri etaže od kojih su dvije legalne, a treća se treba legalizirati. Pomoćne zgrade također treba legalizirati. S obzirom da kuća spada u zahtjevnu zgradu potrebna je izrada arhitektonskog snimka. Kuća je ucrtana u katastar, a pomoćne zgrade nisu. Treba li raditi novi geodetski snimak zbog toga što pomoćne zgrade nisu ucrtane u katastar ili su dovoljne tri kopije postojećeg katastarskog plana? Mora li arhitektonski snimak sadržavati i pomoćne zgrade to jest mora li arhitekt "crtati" pomoćne zgrade? Mora li arhitektonski snimak uz ilegalnu etažu sadržavati i dvije legalne etaže, to jest mora li arhitekt "crtati" sve tri etaže bez obzira što su dvije legalne?
  ODGOVOR: U konkretnom slučaju ne treba raditi geodetski snimak. Pomoćne zgrade ne moraju biti ucrtane u katastar da bi se mogle ozakoniti. Arhitektonski snimak ne radi za pomoćne zgrade. One dakle ne trebaju biti u arhitektonskom snimku evidentirane. Sadržaj arhitektonske snimke propisa je člankom 11 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12.  
 
U procesu sam izrade dokumentacije za nelegalnu nadogradnju kotlovnice u kući koja je legalna, geodetski snimak mi je potreban zbog nelegalne nadogradnje(jer su promjenjeni gabariti kuće), a zanima me da li moram od geodeta tražiti geodetski elaborat za upis u katastar ako je uopće moguće upisati kuću bez fasade u katastar.
  ODGOVOR: U Katastarski operat se upisuju završene zgrade, znači, one koje imaju završenu fasadu. Članak 35. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 propisuje da Katastarski ured evidentira završenu zgradu, odnosno njezin završeni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno njezin dio doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 
U predmetu ozakonjenja zgrada investitori raspolažu sa originalnim kopijama katastarskih planova, iz 2004 godine, kada su podnosili zahtjeve za lokacijske dozvole, a ti zahtjevi im se sada vračaju sa svim prilozima, ako su zgrade ostale u istim gabaritima, odnosno nema promjena, da li se te kopije katastarskih planova mogu sada prilagati uz nove zahtjeve za ozakonjenje. Prema tumačenju geodeta kopije katastarskih planova vrijede sve dok se stanje na terenu ne promjeni. Je li to točno?
  ODGOVOR: Vijek trajanja kopije katastarskog plana nije propisan. Kopija je pravovaljana sve do promjene u katastarskom operatu.
 
Je li potrebno u tekstualnom dijelu arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade navoditi netto površine prostorija odnosno ukupne netto površine po etažama / sveukupnu netto površinu zahtjevne zgrade?
  ODGOVOR: Člankom 11 stavkom 3 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 propisan je sadržaj arhitektonske snimke.
 
Može li legalizaciju lođe stana u zgradi većoj od 400 m2 raditi inženjer građevinarstva ili mora raditi arhitekt ? Po mojoj logici trebao bi moći raditi građevinar jer se ne legalizira zgrada površine veće od 400 m2 nego samo stan unutar zgrade veće od 400 m2. Prema tome legalizacija lođe ne spada u zahtjevnu građevinu.
  ODGOVOR: Pri kategorizaciji zgrada u smislu potrebne dokumentacije zbraja se zakoniti i nezakoniti dio zgrade. Zgrada iznad 400 m2 spada u kategoriju zahtjevnih zgrada što znači da je zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno priložiti dokumentaciju propisanu člankom 11 Zakona tj. kopije katastarskog plana ili geodetski snimak, arhitektonski snimak i uvjerenje o mehaničkoj otpornosti. Arhitektonski snimak izrađuje ovlašteni arhitekt a uvjerenje o mehaničkoj otpornosti ovlašteni inženjer građevine. Arhitektonski snimak ne treba biti jednako detaljan za cijelu građevinu. Dijelovi koji nisu predmet ozakonjenja mogu biti naznačeni u osnovnim crtama a funkcionalna jedinica koja jest predmet ozakonjenja tj stan s bespravno zatvorenom lođom prikazuje se detaljno.
 
Zanima me postoje li nekakovi avionski snimci kojima mogu dokazati da je kuća građena prije 15.02.1968 god(ako postoje gdje se mogu izvaditi), jer u mom katastru sam dobio rješenje da je kuća upisana u katastar 1993 godine. a izgrađena je pod krov 1967 god.
  ODGOVOR: Snimke, ako postoje, može imati Središnji ured Državne geodetske uprave.
 
Predstavnik stanara zahtjeva punomoć koja mu je navodno potrebna za izdavanje riješenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu. Da li je takva punomoć uvjet da bi se izdalo navedeno rješenje ?
  ODGOVOR: Dokumenti koji se obavezno prilažu zahtjevu prilikom legalizacije navedeni su Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12. Punomoć koju spominjete nije propisana Zakonom. Ona je stvar dogovora Vas i Vašeg predstavnika.
 
Što sve trebam priložili uz zahtjev za legalizaciju ako trebam legalizirati samo potkrovlje koje je površine 30 m2?
  ODGOVOR: Legalizirati potkrovlje površine 30 m2 treba ako niti jednim akt za gradnju nije odobreno njegovo građenje. Ako se potkrovlje nalazi u kuću za gradnju koje je izdana dozvola u kojoj se odobrava gradnja tavana a naknadno je taj tavan pretvoren u stan tada je također potrebno ozakonjenje te nove činjenice da više u naravni ne postoji tavan nego stan. Ukoliko je kuća evidentirana u Katastru zahtjevu se prilažu tri kopije katastarskog plana a ako nije treba se izraditi geodetski snimak. Daljnja dokumentacija koju je potrebno pribaviti ovisi o ukupnoj površini građevine u kojoj se nalazi potkrovlje. Za građevinu do 100 m2 bruto površine prilaže se izračun gabarita izrađen od strane ovlaštenog inženjera građevine odnosno ovlaštenog arhitekta i 4 fotografije za svako pročelje po jedna. Za legalizaciju potkrovlja u zgradi od 100 do 400 m2 prilaže se snimak izvedenog stanja izrađena od strane ovlaštenog inženjer građevine odnosno ovlaštenog arhitekata a za legalizaciju potkrovlja u zgradi većoj od 400 m2 prilaže se arhitektonska snimka izrađena od strane ovlaštenog arhitekata i izjava o mehaničkoj otpornosti izrađena od strane ovlaštenog inženjera građevine. Snimka izvedenog stanja i arhitektonska snimka ne izrađuju se jednako detaljno za cijelu gradu. Njima se naznače osnovni gabariti zgrade, definira se smještaj dijela koji se ozakonjuje unutar zgrade a detaljno se obrađuje samo funkcionalna jedinica koja se ozakonjuje tj. u konkretnom slučaju 30 m2 potkrovlja.
 
Kako legalizirati pomoćne objekte za koje je prilikom podnošenja zahtjeva za legalizaciju potrebno priložiti akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izgrađene ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena ako je građevinska dozvola uništena ili nedostupna.
  ODGOVOR: Člankom 332 Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07 propisano je da se građevina čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući  akt uništen ili je nedostupan uslijed prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događaja, te građevina za koju u vrijeme njezinog građenja građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt tijela državne vlasti nije bio potreban smatra izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole ako vlasnik posjeduje: potvrdu da je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili je nedostupan, snimku postojećeg stanja građevine i presliku katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.
 
Treba li za legalizaciju zatvaranje lođe u stanu (cca 65 m2 - površina stana) koji je dio višestambene zgrade izjava statičara?
  ODGOVOR: Treba ako je stan u zgradi čija je ukupna bruto površina veća od 400 m2.
 
Ukoliko se legalizira pomoćna zgrada u sklopu zgrade koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH, da li je potrebno tražiti mišljenje/potvrdu nadležnog javnopravnog tijela ili je dovoljno priložiti 3 kopije katastarskog plana i akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izgrađena?
  ODGOVOR: Potrebno je razjasniti termin „u sklopu zgrade“. Osim toga potvrda Konzervatora obvezna je za legalizaciju zgrada koje se nalaze unutar granica zaštićenog područja. Zato predlažemo da se obratite Ministarstvu kulture čije su konzervatorske službe jedine meritorne za odgovor na ovo pitanje.
 
Tko utvrđuje, odnosno izdaje potvrdu/suglasnost za mogućnost legalizacije zgrade izgrađene prije 21.06.2011. u tradicijskoj naseobini u Parku prirode?
  ODGOVOR: Tradicijske naseobine su one naseobine koje su kao takve određene prostornim planom, a što u svakom pojedinačnom slučaju u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje upravno tijelo nadležno za donošenje tog rješenja.
 
Postoji li obrazac za legalizaciju?
  ODGOVOR: Obrazac ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU može se dobiti u upravnom odjelu županije odnosno grada nadležnom za izdavanje akata za gradnju. Obrasci zahtjeva objavljeni su i na službenim web stranicama. Za više informacija treba se obratiti općini, gradu ili županiji na području koje se  nalazi građevina.
 
Gdje se predaje zahtjev i dokumentacija za legalizaciju?
  ODGOVOR: Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju uz zakonom propisanu dokumentaciju predaje se u upravni odjel nadležan za izdavanje akata za gradnju na području na kojem se nalazi građevina. Na web stranici Ministarstva objavljen je popis i lokacije upravnih odjela po županijama: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5882.
 
Treba li prilikom legalizacije pomoćne zgrade uz dokumentaciju koja je propisana zakonom, a to je 3 primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena, priložiti i geodetski elaborat? Pitanje postavljam iz razloga jer su mi u mojoj ispostavi županijskog upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša zahtijevali i geodetski elaborat!?
  ODGOVOR: Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju pomoćne zgrade nije potrebno priložiti geodetski elaborat.
 
Predali smo svu dokumentaciju prije godinu i pol. Tada se tražila posebna geodetska podloga što smo uz sve ostalo i predali da bi nas sada ponovo tražili da napravimo geodetski snimak jer da je Ministarstvo promijenilo da se umjesto posebne geodetske podloge izrađuje geodetska snimka.
  ODGOVOR: U članku 41. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) stoji:
 (1) Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, odnosno posebna geodetska podloga izrađena po ovlaštenoj osobi za potrebe donošenja rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 90/11.) smatraju se u smislu i za potrebe ovoga Zakona geodetskim snimkom.
Prema tome niste obvezni izrađivati geodetsku snimku ako ste već predali posebnu geodetsku podlogu izrađenu po ovlaštenoj osobi.
 
Može li se negdje vidjeti da li je zaprimljen zahtjev za legalizaciju te da li se dobije nekakav papir da je zahtjev predan?
  ODGOVOR: Prilikom predaje tj. urudžbiranja zahtjeva treba tražiti kopiju na kojoj treba jasno biti vidljiv podatak o tijelu koje je zahtjev zaprimilo i datumu zaprimanja. Ako se zahtjev šalje poštom preporuča se slanje nekim od načina koji osiguravaju pisani dokaz o predaji pošiljke.
 
Da li za zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti definirane člankom 3. stavak 2. alineja 1. treba dostaviti dokaz da je podnositelj zahtjeva registriran kao OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo), a radi se o nezakonito izgrađenoj zgradi gospodarske namjene u kojoj je smještena poljoprivredna mehanizacija, a u gornjem dijelu se sprema ljetina (kukuruz) ili je dovoljno što je navedeno u snimci izvedenog stanja, odnosno utvrđeno očevidom, a vezano za podatke za obračun naknade, primjenu koeficijenta 0,3?
  ODGOVOR: Za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za poljoprivrednu namjenu nije potreban dokaz o registraciji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
 
Da li za zgradu čija streha prelazi na susjednu građevnu česticu u zahtjevu i dokumentaciji (geodetskoj snimci i snimci izvedenog stanja) treba navesti i susjednu građevnu česticu ili je dovoljno samo u snimci izvedenog stanja isto konstatirati?
  ODGOVOR: Dovoljno je navedenu činjenicu konstatirati u snimci izvedenog stanja.
 
Garaža nije vidljiva na katastarskom planu, a sve ostale građevine jesu. Iz Zakona o postupanju sa nezakonto izgrađenim zgradama nije jasno vidljivo da li je za postupak legalizacije potrebno priložiti iste podatke/dokumente (3 kopije katstarskog plana, dokaz o legalnosti osnovne zgrade) kada je pomoćna zgrada vidljiva i kada nije vidljiva na katastarskom planu.
  ODGOVOR: U postupku ozakonjenja pomoćne zgrade zahtjevu se prilažu 3 kopije katastarskog plana neovisno o tome je li pomoćna zgrada evidentirana ili nije evidentirana u katastru.
 
Je li prihvatljiva kopija katastarskog plana ako zgrada nije ucrtana u 100% površini, odnosno ako nije ucrtan manji dio zgrade, kao napr. naknadno zatvorena terasa, a zatvorena je prije 21.06.2011 god.
  ODGOVOR: Molimo da se s navedenim pitanjem obratite svom lokalnom Katastru jer je nemoguće na pitanje odgovoriti temeljem nepotpunih podataka.
 
Koje je dokumente potrebno priložiti za legalizaciju stana na tavanu zgrade građene prije 15.2.1968.?
  ODGOVOR: Zahtjevu za ozakonjenje rekonstrukcije postojeće zgrade do 400 m2 prilažu se dva dokumenta; 3 kopije katastarskog plana ako je zgrada evidentirana u katastru a ako nije treba izraditi geodetski snimak i snimka izvedenog stanja. Zahtjevu za ozakonjenje nezakonite rekonstrukcije u zgradi iznad 400 m2 prilažu se 3 kopije katastarskog plana ili geodetski snimak ako zgrada nije evidentirana u katastru, arhitektonska snimka i na kraju izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da su ispunjeni bitni zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti. Arhitektonska snimka i snimka izvedenog stanja u ovom slučaju ne moraju biti jednako detaljne za cijelu zgradu. Ne traži se detaljan snimak dijela zgrade koji je izveden u skladu s aktom za građenje, a pogotovo ne snimak funkcionalnih jedinica koje su izvedene u skladu s tim aktom, već detaljniji snimak stanja koje je izvedeno bez, odnosno protivno aktu za građenje, odnosno detaljniji snimak cijele postojeće funkcionalne jedinice koja je rekonstruirana bez ili protivno aktu za građenje. Snimak dijela zgrade koji je izveden u skladu s aktom za građenje u pravilu treba sadržavati vanjske dimenzije te broj i vrstu etaža, obujam zakonito i nezakonito izgrađenog dijela zgrade i njihova razlika te smještaj nezakonito izgrađenog dijela zgrade u zgradi.
 
Na zgradi od 10 legalno izgrađenih stanova, na jednom stanu u prizemlju naknadno je srušen dio vanjskog zida i napravljena terasa. U vrijeme izvedbe ovih radova susjedi su prijavili stanara koji je ovo radio i izdano je rješenje od inspekcije da se terasa ukloni i sve vrati u prvobitno stanje. Pošto je sada ovo moguće legalizirati, zanima me sljedeće:
Da li je potrebno raditi kompletnu dokumentaciju (arhitektonsku snimku cijele zgrade, svih stanova i svih pročelja + dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti, što će biti jako teško ostvarivo) ili se može napraviti snimka samo onog pročelja na kojem je promjena nastupila, uz to bi se naravno priložili obračuni za nelegalno dograđeni dio objekta?
  ODGOVOR: Člankom 21. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da se u građevinsku (bruto) površinu nezakonito izgrađene zgrade uračunava građevinska (bruto) površina zakonito izgrađenog dijela zgrade ako takav postoji i nezakonito izgrađenog dijela. Znači, potrebno je izraditi dokumentaciju prema kategoriju u koju spade zgrada sukladno cijeloj površini. Ako je zgrada veća od 400m2 tada treba priložiti između ostaloga i arhitektonski snimak i dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti. Navedena snimka ne treba detaljno prikazati dijelove zgrade koji su izvedeni u skladu s aktom za građenje. Detaljno se prikazuje stanja koje je izvedeno bez, odnosno protivno aktu za građenje, odnosno detaljno se snima cijela postojeća funkcionalna jedinice koja je rekonstruirana bez ili protivno aktu za građenje. U svrhu izrade snimka dijela zgrade koji je izveden u skladu s aktom za građenje u pravilu trebaju poslužiti podaci iz projekta zgrade koji su sastavni dijelovi akta za građenje, a na temelju kojih je potrebno izraditi nacrte za arhitektonsku snimku odnosno snimku izvedenog stanja iz kojih je "vidljiva" građevinska (bruto) površina cijele zgrade, vanjske dimenzije te broj i vrsta etaža, obujam zakonito i nezakonito izgrađenog dijela zgrade i njihova razlika te smještaj nezakonito izgrađenog dijela zgrade u zgradi.
 
Gdje se mogu raspitati o dokumentima o kući koja je sagrađena u sklopu projekta obnove?
  ODGOVOR: U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije http://www.mrrfeu.hr. Temeljem članka 12. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11)  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima za njihov povratak; poslove koji se odnose na obnovu stambenih jedinica, objekata infrastrukture i javne namjene te drugih objekata uništenih ratnim djelovanjima značajnim za razvitak područja stradalih u Domovinskom ratu.
 
Koja je dokumentacija potrebna za legalizaciju bespravnog zatvaranja lođe odnosno balkona?
  ODGOVOR: Dokumentacija koju je potrebno priložiti za legalizaciju bespravno zatvorene lođe i balkona ovisi o kategoriji građevine na kojoj se nalazi bespravni zahvat. Za legalizaciju bespravne lođe i balkona na građevini većoj od 400 m2 zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno je priložiti arhitektonski snimak i uvjerenje o mehaničkoj otpornosti kojim će se dokazivati jesu li prilikom bespravnog zahvata uklanjani nosivi zidovi tj. na koji je način navedeni zahvat utjecao na statiku zgrade. Za legalizaciju lođe i balkona na građevini od 100 do 400 m2 zahtjevu se prilaže snimak izvedenog stanja a za legalizaciju balkona i lođe na zgradi do 100 m2 zahtjevu se prilaže iskaz površina i obračunske veličine zgrade koje su potrebne za obračun komunalnog i vodnog doprinosa te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade.
Smisao i uloga arhitektonske i snimke izvedenog stanja te njenih nacrta u navedenim slučajevima nije detaljniji snimak dijela zgrade koji je izveden u skladu s aktom za građenje, a pogotovo ne snimak funkcionalnih jedinica koje su izvedene u skladu s tim aktom, već detaljniji snimak stanja koje je izvedeno bez, odnosno protivno aktu za građenje, odnosno detaljniji snimak cijele postojeće funkcionalne jedinice koja je rekonstruirana bez ili protivno aktu za građenje. U svrhu izrade snimka dijela zgrade koji je izveden u skladu s aktom za građenje u pravilu trebaju poslužiti podaci iz projekta zgrade koji su sastavni dijelovi akta za građenje, a na temelju kojih je potrebno izraditi nacrte za arhitektonsku snimku odnosno snimku izvedenog stanja iz kojih je "vidljiva" građevinska (bruto) površina cijele zgrade, vanjske dimenzije te broj i vrsta etaža, obujam zakonito i nezakonito izgrađenog dijela zgrade i njihova razlika te smještaj nezakonito izgrađenog dijela zgrade u zgradi.
Neovisno o veličini zgrade prilažu se još i dokumenti kojima se definira katastarska čestica. Ako je zgrada evidentirana u katastarskom planu dovoljno je zahtjevu priložiti 3 kopije katastarskog plana a ako zgrada nije evidentirana u katastarskom planu potrebno je izraditi geodetsku snimku. U slučaju da zgrada nije evidentira u katastarskom planu za očekivati je da se svi suvlasnici uključe u taj postupak jer je evidentiranje zgrade u Katastru od interesa za sve suvlasnike.
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru plaća se za obujam nezakonito rekonstruiranog dijela zgrade. Vodni i komunalni doprinos plaćaju se za razliku obujma u odnosu na obujam za koji je doprinos plaćen prilikom izdavanja akta za gradnju.