EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Što su Europski strukturni i investicijski fondovi?
Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) temelj su hrvatske razvojne  strategije. Mobilizacijom dodatnih javnih nacionalnih i privatnih sredstva za rast i  otvaranje radnih mjesta umanjit će se regionalne nejednakosti unutar zemlje.
Ulaganja ESI fondova usmjeravaju se na rješavanje glavnih razvojnih nedostataka i jačanje socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije, što će pomoći Hrvatskoj u  ostvarivanju nacionalnih ciljeva iz strategije EUROPA 2020 i njezinih glavnih  inicijativa.
U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'
Europska komisija odobrila je Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 12.  prosinca 2014. godine, i to među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga  operativnih programa svih država članica. Time je Republici Hrvatskoj omogućeno  korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda,  koji su sastavni dio ESI fondova.
Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' izrađen je u suradnji tijela državne  uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva.
CILJ: Programom se provodi kohezijska politika EU i doprinosi rastu i stvaranju  radnih mjesta poticanjem ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima  prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanjem potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Kako je energetska obnova javnih zgrada povezana s ESI fondovima?
Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 2014.-2020. sastoji se od 10  prioritetnih osi - jedna od njih je i prioritetna os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
Cilj prioritetne osi je doprinijeti učinkovitom i održivom korištenju energije te smanjenju emisija stakleničkih plinova. Ova prioritetna os izravno doprinosi ostvarenju energetsko-klimatskih ciljeva sadržanih u strategiji EUROPA 2020.
Unutar prioritetne osi nalazi se investicijski prioritet 4c -Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE-a u javnoj infrastrukturi, uključujući javne i zgrade u stambenom sektoru.

Specifični ciljevi iz nadležnosti MGIPU

  • 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora - alokacija: 211.810.805 €
  • 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) - alokacija: 100.000.000 €

Ukupna alokacija: 311.810.805 €

Uloga MGIPU u sustavu upravljanja ESI fondovima?
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine 1, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko tijelo razine 2 – oba su nadležna za specifične ciljeve 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora i 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama.
Oba specifična cilja obuhvaćena su investicijskim prioritetom 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE-a u javnoj infrastrukturi, uključujući javne i zgrade u stambenom sektoru, koji je dio prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Za više informacija o EU programima i EU fondovima koji su vezani uz nadležnost ovog Ministarstva slijedite niže navedene linkove. Za sve ostale informacije obratite se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.mrrfeu.hr

Poziv 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
Poziv 4c2.2 'Energetska obnova višestambenih zgrada'
Poziv 4c1.3 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'
Pilot projekt 4c1.1 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'
Pilot projekt 4c1.2 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'
Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
EU kohezijski i strukturni fondovi za financijsko razdoblje 2014. – 2020.
EU programi i fondovi vezani uz energetsku učinkovitost
Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Program URBACT III
Program ESPON
Prostorno uređenje i EU
Promo materijali
NOVOSTI (newsletter): Energetska obnova zgrada iz ESI fondova
Događanja
Korisne poveznice
Prijava nepravilnosti