Program ESPON

  
ESPON TIA ALAT, Zagreb, Hrvatska

6. studenog 2018. g. u Zagrebu je održana radionica o ESPON alatu za procjenu teritorijalnog učinka (ESPON TIA tool - Territorial Impact Assessment Tool), nastao unutar Specifičnog cilja SO3 - Poboljšano teritorijalno promatranje i korištenje alata za teritorijalnu analizu.

Radionica je održana u kongresnom centru Forum Zagreb, Radnička cesta 50.

Voditelji radionice bili su g. Bernd Schuh i g. Roman Seidl  iz austrijskog Instituta za prostorno planiranje (ÖIR - Österreichisches Institut für Raumplanung).

Na radionici su sudjelovali predstavnici zainteresiranih institucija iz Albanije, Slovenije i Hrvatske. S nacionalne razine sudjelovali su predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

ESPON TIA alat se može koristiti za ex-ante procjenu teritorijalnog učinka novih EU zakonodavnih prijedloga. Kroz višesatni program radionice prikazano je korištenje ESPON TIA alata, na primjeru učinka prijedloga jedne konkretne EU Direktive na teritorij EU te su učesnici uspješno savladali planirani program radionice.

https://www.espon.eu/tia-training-zagreb

Više o temi na linku: https://www.espon.eu/tools-maps/espon-tia-tool


ESPON seminar Beč, Austrija

5. i 6. prosinca 2018. g. u Beču, Austrija, održava se ESPON seminar pod nazivom „New Narratives for Territorial Development“ koji je organiziran u suradnji s austrijskim predsjedništvom Vijeća EU u okviru Programa suradnje ESPON 2020, čiji je cilj podržati razvoj politike za promicanje teritorijalne kohezije i uravnoteženog razvoja europskog prostora.

Glavni cilj ovog seminara je razmotriti „nove europske vizije“ o teritorijalnom razvoju u kontekstu revidiranja Teritorijalne Agende 2020. Nastavno na tu temu raspraviti će se o tome koliko provedba politika sa teritorijalnom dimenzijom utječe na srednjoročne i dugoročne ciljeve kohezijske politike, te osvrnuti na trenutnu situaciju i moguće buduće scenarije razvoja europskog teritorija.
Nadalje, seminar će pružiti uvid u najnovije ESPON dokaze o temama vezanim za uz teritorijalnu kohezijsku raspravu o migracijama, tržištu rada, javnim službama, klimatskim promjenama, prostornom planiranju, upravljanju i sl.

ESPON seminar izvrsna je prilika za umrežavanje i diskusiju kreatora politika, znanstvenika i stručnjaka u cilju razumijevanja razvojnih izazova i potencijala teritorija u širem kontekstu i provođenje politika „na terenu“, te mogućnost ESPON dokaza u podršci tih procesa.

Više o temama na linku
https://www.espon.eu/vienna


ESPON seminar Sofia, Bugarska

30. i 31. svibnja 2018., Sofia, Bugarska, održava se ESPON seminar pod nazivom „Teritorijalna kohezija poslije 2020: Integrirani teritorijalni razvoj za bolje politike“.

Seminar će se održati u organizaciji ESPON EGTC-a i Bugarske delegacije.

Cilj seminara je razmatranje i diskusija o teritorijalnim dokazima prikupljenim u okviru dosadašnjih ESPON istraživanja,  te pronalaženje novih smjerova za kreiranje aktualnih teritorijalnih politika. Glavna tema je teritorijalna kohezija u planskom periodu iza 2020.

Seminar je namijenjen širokom krugu: zakonodavcima, dionicima, znanstvenicima i stručnjacima sa raznih polja djelatnosti. Zadnji rok za prijavu je 16. svibanj 2018.

Više o temama na poveznici  


6. veljače 2018. godine u Brusselesu se održava završna konferencija u okviru ESPON ciljane analize "Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas – SPIMA".

Konferencija će se održati u organizaciji ESPON EGTC-a i Norveške delegacije.

Fokus je na uvidu u procese i potencijale prostornog planiranja, a ujedno se mijenja dosadašnje poimanje funkcionalnih urbanih područja.

Konferencija je namijenjena širokom krugu dionika.

Više infomacija dostupno je OVDJE


03. listopada 2017. godine, Rim: Konferencija u okviru ESPON programa "South Europe at the crossroads - Are we making the right decisions about accessibility investments for the future?"

Konferencija će se održati u organizaciji agencija Inova+ koordinatora transnacionalnih aktivnosti za program ESPON i European Regions Research and Innovation Network/ERRIN, a namijenjena je širokom krugu dionika.

Fokus je na prometnoj povezanosti regije jugoistočne Europe.

Više informacija dostupno je OVDJE


Poziv na sudjelovanje u ESPON studiji o digitalizaciji javnih usluga u europskim gradovima 

ESPON je pokrenuo istraživanje koje nastoji prikupiti podatke o razini digitalne tranzicije gradova diljem Europe na temelju mišljenja i percepcije tijela lokalne samouprave i organizacija koje pružaju javne usluge.

Glavne ciljne skupine istraživanja su gradski službenici koji se bave pružanjem javnih usluga, kao i oni koji se bave informatičkim i komunikacijskim tehnologijama.

U istraživanju se može sudjelovati ispunjavanjem online upitnika (dostupan u EN, FR, DE, ES, IT).

Rok za podnošenje prijava je petak, 7. srpnja 2017. godine. Više informacija dostupno je OVDJE.  

Save the date!
24. - 25. svibnja 2017. godine, ESPON Seminar Valletta, Malta
'Revealing territorial potentials and shaping new policies - Contribution to the post-2020 Cohesion policy debate'

Više o svemu na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, nacionalne kontakt točke za ESPON. 


Master Class on EU Cohesion Policy

U Brusselsu će se u periodu od 8. - 12. listopada 2017. održati predavanja na temu 'Kohezijske politike Europske Unije'.
Rok za prijave je 09. svibnja 2017.godine.
Detaljnije o prijavama i ostale informacije dostupne su OVDJE  


Nacionalna kontakt točka za ESPON

Obavještavamo sve zainteresirane dionike, donositelje odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini, znanstvenike, stručnjake, te ostalu zainteresiranu javnost da će u proračunskom razdoblju 2014-2020, ulogu nacionalne kontakt točke za ESPON program teritorijalne suradnje, obavljati Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Uloga nacionalne kontakt točke bit će suradnja s ESPON EGTC-om te povezivanje sa svim europskim donositeljima odluka, promocija transnacionalne suradnje na regionalnoj i lokalnoj razini, poticanje edukacije i uključivanje stručnjaka i ostalih u program ESPON. Također, Hrvatski zavod za prostorni razvoj sudjelovat će u promociji i diseminaciji ESPON teritorijalnih podataka.

Sve potrebne informacije možete naći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Kontakt osobe: ingrid.gojevic@mgipu.hr i ariana.korlaet@mgipu.hr.


16.03.2015. - Tajništvo ESPON Programa suradnje objavilo je da je Europska komisija odobrila Program suradnje ESPON. Više informacija možete pročitati na sljedećem linku

Program suradnje ESPON

O PROGRAMU ESPON

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je Europska mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 28 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).

ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

O Programu ESPON


VRSTE AKTIVNOSTI

Kroz program ESPON 2020 financirati će se istraživanja i analize o europskom prostornom razvoju, izrađivati ciljane analize i tematski fokusirani dokumenti o specifičnim tematskim područjima prema traženju dionika, teritorijalna promatranja i izvještavanje, razvoj alata i pokazatelja za teritorijalne analize i izrada publikacija za informiranje krajnjih korisnika.


TEME

Svih jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova posjeduje teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za podršku iz programa ESPON (Uredba (EU) br. 1303/2013). ESPON će se baviti jačanjem institucionalnih kapaciteta te učinkovitom javnom upravom. ESPON je odredio nekoliko specifičnih ciljeva za razdoblje 2014-2020: nastaviti izradu prostornih podataka pomoću primijenjenih istraživanja i analiza, unaprijediti prijenos znanja i omogućiti analitičku podršku korisnicima, poboljšati prostorno promatranje i primjenu alata za teritorijalnu analizu, proširiti doseg i raspona prostornih podataka, izraditi pregled specifičnih programskih pokazatelja rezultata.
 

CILJNE SKUPINE I KORISNICI

Ciljne skupine koje bi trebale koristiti rezultate ESPON analiza i studija su kreatori politika na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje bi na temelju znanstvenih podataka i analiza trebale definirati i provoditi odgovarajuće politike i tijela koja provode programe financirane pomoću ESI fondova u izradi izvješća.

Rezultate mogu koristiti još i organizacije koje promiču različite regionalne i urbane interese na EU razini, stručnjaci i sudionici u sustavima upravljanja na više razina, javni službenici i planeri na regionalnoj i lokalnoj razini, akademska zajednica, istraživači, studenti, privatni sektor i šira europska javnost.

Slijedom stečenih iskustava u dosadašnjem radu, a radi učinkovitijeg ostvarivanja zadanih ciljeva, u novom programskom razdoblju uspostavlja se ESPON Europska grupacija za teritorijalnu suradnju koja će biti Jedinstveni korisnik proračunskih sredstava programa i čiji će zadatak biti pokretanje poziva za podnošenje ponuda.

Glavni ciljni korisnici financijskih sredstava koje ESPON pruža su istraživački instituti, zavodi, javne ustanove (npr. Ekonomski institut, EIHP, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, DZS, DGU, sveučilišta i fakulteti) koje mogu ESPON-u dostavljati tražene prostorne, demografske i ekonomske podatke.


PRORAČUN

ESPON 2020 se u programskom razdoblju 2014-2020 financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji u ukupnom financiranju sudjeluje sa 41,38 milijuna € te iz doprinosa država članica i partnerskih država od 7,30 milijuna €.

Doprinos Republike Hrvatske za sudjelovanje u ovom Programu iznosi 223.327€ za 7 godina.


VREMENSKI OKVIR

Javna rasprava o Prijedlogu programa suradnje ESPON 2020 je bila otvorena u razdoblju od 04. ožujka do 02. travnja 2014. Nacrt dokumenta dostupan je ovdje.

Po potpisivanju Sporazuma o suradnji između država članica, država partnera i Velikog Vojvodstva Luksemburg u svojstvu Upravljačkog tijela programa ESPON 2020, moći će se sve zainteresirane strane iz Republike Hrvatske uključiti u rad ovog Programa.

Sve informacije o aktivnostima u okviru ovog Programa biti će dostupne na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dodatne upite možete poslati i na e-mail: espon@mgipu.hr.

Korisne poveznice: