Legalizacija

NOVO! Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave. Ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva – do 30. lipnja 2018.

Napomena: Stranica je u izradi!

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada je projekt kojim se nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravno izgrađenih objekata a s time u vezi i uvesti red u prostorno uređenje države. Svi vlasnici bespravno sagrađenih zgrada mogli su svoj zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) predati do 30. lipnja 2013. godine. Važno je napomenuti da je zgrada u smislu ovoga Zakona svaka građevina koja služi smještaju ljudi, biljaka, životinja i stvari, što znači da se zgradom smatra i obiteljska kuća i garaža i farma i spremište za alat i višestambena zgrada za stanovanje i hotel itd.

Županijama i gradovima koji ne uspijevaju rješavati predmete u zadanim rokovima pomaže Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – AZONIZ. Svi podatci o radu AZONIZ-a, potrebni obrasci i kontakt podaci dostupni su na web stranicama Agencije.

Ministarstvo je izradilo registar u kojem su vidljivi podaci o broju riješenih predmeta po županijama i gradovima. 

Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. Za one građevine koje su bespravno sagrađene ili rekonstruirane nakon toga datuma potrebno se obratiti lokalnom upravnom tijelu nadležnom za izdavanje dozvola za gradnju radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji. 

Ukoliko ste podnositelj zahtjeva a imate eventualne nedoumice vezane za postupak ozakonjenja obratite se u nadležni ured kojem ste podnijeli zahtjev. Ukoliko rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s Vašim očekivanjima imate pravo podnijeti žalbu na to rješenje Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

 
23.06.2017. (HINA) - Zastupnici pozdravili produljenje roka za legalizaciju građevina
08.06.2017. - Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama   
Postupak legalizacije
REGISTAR broja rješenih zahtjeva
Upravni odjeli koji obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
AZONIZ - Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
   
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
Narodne novine 86/12,
 143/13
Osnovne informacije o Zakonu
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Narodne novine 98/12
Općenito o naknadi 
Upute, objašnjenja i mišljenja
   
Informacija o vojnim zračnim snimkama
HRVATSKE VODE: Uputa o ostvarivanju pravne mogućnosti ishođenja suglasnosti za ozakonjenje zgrade u vodnom dobru
BROŠURA: VODIČ za legalizaciju bespravne građevine
   
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada PO PROPISU KOJI JE PRESTAO VAŽITI ALI SE MOŽE PRIMJENJIVATI na započete postupke za vrijeme njihova trajanja