Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
»Narodne novine« broj 129/2015   

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:

 • poslove sudionika u gradnji
 • poslove sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture
 • stručne poslove prostornog uređenja
 • poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
 • upravne poslove prostornog uređenja i gradnje
Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
 • shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
 • zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
 • nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj  za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.
ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30 na SIG-1 obrascu a potrebno  mu je priložiti:
 • ovjerenu presliku diplome o završenom studiju ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke ovjerenu po javnom bilježniku
 • potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-građani - potvrda o radnopravnom statusu)
 • originalnu potvrdu poslodavca (o stečenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima) odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) iz koje se može vidjeti da je kandidat stekao radno iskustvo na određenoj vrsti poslova za koje polaže stručni ispit
 • potvrdu o uplati troškova polaganja stručnog ispita (primjer uplatnice Sukladno Odluci od 10.09.2013. troškovi polaganja stručnog ispita iznose 900,00 kn a troškovi popravnog ispita 300,00 kuna.
 • potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja
OBRAZAC ZAHTJEVA za izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu možete preuzeti ovdje.
 
Polaganje ispita
Izvori za polaganje
Ispitni rokovi
Upis u Registar o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu
Najčešća pitanja i odgovori
Kontakt