Međimurska županija

 
09.10.2017. - Izrada Urbanističkog plana uređenja 'Gospodarska zona istok-Pustakovec', Grad Čakovec
09.10.2017. - Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec, Grad Čakovec
15.09.2017. - Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štrigova
06.07.2017. - Izrada IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Sajmište-II. etapa' u Čakovcu
27.06.2017. - Izrada Urbanističkog plana uređenja 'Gospodarske zone Ciglenice-Vratišinec', Općina Vratišinec
13.06.2017. - Pokretanje postupka stavljanje van snage Detaljnog plana uređenja stambene zone u Draškovcu, Grad Prelog
20.04.2017. - Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće
18.04.2017. - Izrada VI. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
18.04.2017. - Izrada II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu
06.04.2017. - Izrada II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 'Martane-istok' u Čakovcu
20.02.2017. - Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
30.01.2017. - Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dekanovec
24.01.2017. - Izrada Urbanističkog plana uređenja 'Gospodarske zone Sjever', Općina Donja Dubrava
20.01.2017. - Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šenkovec
20.01.2017. - Izrada III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 'Zone poduzetništva' Mala Subotica
14.12.2016. - Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 'Blok 1' Čakovec
14.12.2016. - Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede, Grad Čakovec
28.11.2016. - Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
23.09.2016. - Izrada VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca
15.07.2016. - Izrada Urbanističkog plana uređenja „UPU 7“ Pribislavec
23.03.2016. - Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Međimurske županije
14.07.2015. - Izrada Urbanističkog plana uređenja poljoprivredne gospodarske zone Draškovec i s tim u vezi i VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga
07.07.2015. - Izrada Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi „Agromeđimurja“ u Čakovcu
07.07.2015. - Izrada Urbanističkog plana uređenja kompleksa 'MTČ' u Čakovcu
03.04.2015. - Izrada II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu
13.02.2015. - Izrada Urbanističkog plana uređenja groblja u Belici